Verslag Adviesraadvergadering d.d. 6 september 2012

Verslag van de vergadering van de Adviesraad van donderdag 6 september 2012

Op deze vergadering waren aanwezig: de wethouders Mijdam en Van Ostaijen, enkele vertegenwoordigers van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de leden van de Adviesraad en ongeveer 35 belangstellenden.

Opening

Koos opent de vergadering. Hij zegt dat de woningbouwverenging Vidomes was uitgenodigd om een presentatie te houden over o.a. de verkoop van huurwoningen. Omdat de mensen van Vidomes geen gelegenheid hadden is dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Mededelingen en inspraakmogelijkheid voor belangstellenden 

Wethouder Van Ostaijen doet de volgende mededelingen:

Verkeersdrukte Wilsveen.

Mede naar aanleiding van een handtekeningactie die in de vorige Adviesraadvergadering aan de gemeente is overhandigd is er, enige weken geleden, in Wilsveen een Smily geplaatst. De Smily blijft 3 maanden hangen, daarna zal hij naar de andere richting worden gehangen. Op korte termijn zal de apparatuur (beter) worden ingesteld.

Verbindingsweg.

Het is de bedoeling dat de plannen en het ontwerp voor de aanleg van de verbindingsweg binnenkort naar het college gaan. De plannen zullen in de Adviesraadvergadering van 29 november besproken kunnen worden waarna ze in december of januari aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.

Herinrichting Meerlaan.

De plannen voor de herinrichting van de Meerlaan zullen met het onderhoud van de riolering worden meegenomen. In de Adviesraadvergadering van 29 november zullen de uitgewerkte plannen besproken worden. Het is te verwachten dat de uitvoering in het 3e kwartaal 2013 zal plaatsvinden.

Rotonde.

De provincie zal de komende jaren groot onderhoud gaan plegen aan de N206. Op dat moment bestaat de mogelijkheid om op de kruising met de Meerlaan een rotonde aan te leggen. De provincie is bereid om 50% van de kosten voor de aanleg van de rotonde voor haar rekening te nemen. Het andere deel komt voor rekening van de gemeente. De gemeente heeft met succes voor haar deel een subsidieaanvraag ingediend bij Haaglanden. De wethouder bericht dat de gemeenteraad nog wel akkoord dient te gaan met de voorwaarden die aan deze subsidieverstrekking zijn gesteld maar dat het er goed uitziet. Hij verwacht dat de plannen eind 2012 in gemeenteraad besproken zullen worden en dat de realisatie in 2014 zal plaatsvinden.

Hulpdiensten.

De wethouder bericht dat er tijdens de afsluiting van de Stompwijkseweg een brand is geweest waarbij de brandweer verkeerd gereden was en daardoor later op de locatie aankwam. De Adviesraad heeft hierover een brief aan de burgemeester gezonden. Op korte termijn zal hierover een gesprek komen tussen de gemeente en de Adviesraad. De gemeente zal alles in het werk stellen om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Stompwijkseweg.

In verband met de slechte staat van de Stompwijkseweg en de schoeiing zijn er enkele verkeersmaatregelen getroffen. Zo is er eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s ingesteld, is er een maximumsnelheid ingesteld, zijn er fietssuggestiestroken gemaakt en is de schoeiing op een aantal plaatsen afgezet waardoor deze minder wordt belast.

De wethouder vindt het spijtig dat de verkeersmaatregelen niet door alle gebruikers van deze weg worden nageleefd. Met name het verschuiven en beschadigen van de rood-witte blokken is zeer ongewenst en kostbaar voor de gemeente. De Adviesraad vindt dat communicatie over de mogelijke consequenties van deze acties wenselijk is. Overigens zullen binnenkort de bekeuringen van vrachtauto’s die het eenrichtingverkeer negeren worden verzonden. Tot slot geeft de wethouder aan dat er gewerkt wordt aan de plannen voor het renoveren van de gehele Stompwijkseweg en de schoeiing. Deze plannen zullen in een volgende Adviesraadvergadering besproken worden. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaring die eerder dit jaar is opgedaan  bij het herstel ter hoogte van Stompwijkseweg 56.

Er wordt aandacht gevraagd voor de slechte scheiding van de N206 en het fietspad in het Oosteinde richting Zoeterwoude. Onlangs is er een ongeval geweest, waarbij een fietser en scooter elkaar raakten en de scooterbestuurder op de autobaan terecht kwam. De gemeente heeft dit eerder met de provincie besproken maar zal dit opnieuw onder de aandacht van de ambtenaren brengen.

Recreatief Knooppunt

Joran van der Werf geeft als projectleider van het recreatief knooppunt een presentatie. In de gebiedsvisie Stompwijk (2007) is opgenomen dat het gewenst is als er ergens aan het begin van de Stompwijkseweg een recreatief knooppunt gerealiseerd wordt. In 2010 heeft de gemeente via de provincie hiervoor een subsidieverzoek ingediend bij Europese Unie. De subsidie is in 2011 toegekend voor een locatie vlak bij het tunneltje. De subsidieaanvraag betreft een knooppunt met een paviljoen voor informatie over het gebied en een beperkte horecagelegenheid. Het paviljoen zal ongeveer 350 m2 groot worden. Daarnaast zal er parkeergelegenheid komen voor ongeveer 60 auto’s, een speelplek voor kinderen en een terras met uitzicht op de polder. Als de plannen in de gemeenteraad worden vastgesteld kan verder gewerkt worden aan het ontwerp. Er zullen dan nog wel een aantal zaken moeten worden uitgewerkt. Dit betreft de grondverwerving, de voorbereiding van de aanbesteding van het project, het zoeken naar een geschikte exploitant, het vaststellen van het ruimtelijk kader en de omgevingsvergunning. Vanuit de subsidieaanvraag is de plek waar het recreatief knooppunt moet komen vastgesteld. Er zal nog overleg met de omwonenden plaatsvinden. Het recreatief knooppunt zal ook een belangrijke functie krijgen voor het nog in te richten recreatiegebied in de Nieuwe Driemanspolder. Over de Nieuwe Driemanspolder bericht wethouder Mijdam dat de bestaande plannen weer worden opgepakt. Zij geeft aan dat de lichten weer op groen staan en dat de betrokken gemeenten verder gaan met de ontwikkeling van het gebied. Er wordt naar verwachting ook een recreatief knooppunt gerealiseerd bij Zoeterwoude

Op 16 oktober zal in de commissie OG meer informatie gegeven worden over de financiële haalbaarheid van het project. Een van de subsidievoorwaarden is dat er vóór mei aanstaande met de werkzaamheden begonnen moet zijn.

Voortgang Kulturhus

In verband met het beperkte budget is dit voorjaar uiteindelijk de keuze gemaakt voor slechts gedeeltelijke nieuwbouw van het kulturhus in combinatie met het gebruik van het oude (hoofdgebouw) van de school. Echter, omdat zowel het schoolbestuur als de Adviesraad de voorkeur geven aan volledige nieuwbouw hebben zij (als ultieme poging) 3 partijen (architecten/bouwers) benaderd met het verzoek om een ontwerp te maken voor volledige nieuwbouw van het kulturhus binnen het beschikbare budget. Het eerder opgestelde programma van eisen is hierbij uitgangspunt. De uitwerking hiervan wordt vrijdag a.s. met wethouder Rensen besproken en zal eveneens in het college van B&W aan de orde moeten komen. De Adviesraad is voorzichtig optimistisch  en hoopt dat er binnen een maand  duidelijkheid komt over de mogelijkheden. Mocht nieuwbouw toch niet haalbaar zijn, dan zal worden voortgegaan met de uitwerking van gedeeltelijke nieuwbouw.

Rondvraag en sluiting

Er wordt, namens de bewoners bij de Hoge brug, aandacht gevraagd of er maatregelen getroffen kunnen worden om de snelheid van het verkeer aldaar te beperken. De gemeente heeft aandacht voor dit probleem maar de oplossing is lastig.

Verder wordt geïnformeerd bij de wethouder hoe het staat met het bestemmingsplan voor het tuinbouwgebied. De wethouder zegt dat er veel zaken tegelijk worden opgepakt maar dat de prioriteit nu ligt bij de afhandeling van de verkoop van woonrechten en vervolgens het vaststellen van het ruimtelijk kader kern Stompwijk.  Zij verwacht dat er begin 2013 gewerkt zal kunnen worden aan het bestemmingsplan tuinbouwgebied.

Hierna sluit de voorzitter van de Adviesraad de vergadering.

Aad Janson, secretaris