Jaarvergadering Dorpsketting

Uitnodiging jaarvergadering

door het bestuur en de redactie van de Dorpsketting


Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Stichting tot Exploitatie van de Dorpsketting. De vergadering wordt gehouden op woensdag 26 juni aanstaande in de Pastorie, aanvang 20.30 uur.


De agenda voor de jaarvergadering luidt:

1. Opening

2. Verslag van de jaarvergadering van 30 mei 2012

3. Financieel verslag 2012

4. Verslag kascommissie naar aanleiding van de controle van de admini- stratie over het boekjaar 2012. De kascommissie bestaat uit het be stuur Vrouw Actief (3e keer), bestuur Dorpshuis (2e keer), bestuur Car navalsvereniging de Gaanders (1e keer)

5. Bespreking Begroting 2013

6. Bestuursverkiezing: Aad Janson (gzn) is aftredend en herkiesbaar

7. Informatie rond het gebruik van de website www.stompwijk.nl

8. Rondvraag en sluiting