Breed variantenonderzoek reconstructie Stompwijkseweg

Breed variantenonderzoek reconstructie Stompwijkseweg

De gemeente Leidschendam-Voorburg start een variantenstudie voor de reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, waarbij ook het glastuinbouwcluster nabij de Huyssitterweg en de nog aan te leggen 1e fase Verbindingsweg Stompwijk worden betrokken. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor hiermee in te stemmen. Voor de 1e fase Verbindingsweg betekent dit dat de raad wordt voorgesteld wel in te stemmen met de wijzigingen op het voorontwerp, maar dat een definitief besluit over de aanleg wordt uitgesteld totdat de resultaten van de variantenstudie bekend zijn. Naar verwachting is dat tweede helft 2014.

Structureel herstel

De Stompwijkseweg en Doctor Van Noortstraat vormen de verbindingsweg tussen Leidschendam en Stompwijk. De toestand van het wegdek leidt al lange tijd tot klachten over de verkeersveiligheid en verzakkingen. In april 2011 is de damwand langs de Stompwijkseweg over een lengte van vijftig meter bezweken. De gemeente heeft de schade toen hersteld en een pakket maatregelen genomen om nieuwe calamiteiten op andere plaatsen langs de Stompwijksevaart te voorkomen. Door recente, nieuwe verzakkingen in 2013 is een duurzaam en structureel herstel van beide wegen onontkoombaar. Over de reconstructie is regelmatig overleg gevoerd met de Adviesraad Stompwijk, de klankbordgroep en andere belanghebbenden in en rond Stompwijk.

Bredere benadering

Verbreding met glastuinbouwcluster en Verbindingsweg gebeurt om verschillende redenen. Het gebied waar de Stompwijkseweg doorheen loopt is economisch van belang vanwege de bedrijvigheid die er plaatsvindt. Het is landschappelijk van belang als ‘Poort van het Groene Hart van Holland’ en als open gebied aan de rand van de gemeente. Het is recreatief belangrijk om inwoners dichtbij huis de mogelijkheid te bieden verschillende recreatieve activiteiten te ontplooien. In de gebiedsvisie Stompwijk uit 2007 is onder meer bepaald dat de Stompwijkseweg in de toekomst een weg moet worden voor agrarisch verkeer, met daarnaast een recreatieve functie. Niet agrarische bedrijven mogen niet meer uitbreiden. Deze bedrijven moeten in de toekomst verplaatsen naar een alternatieve locatie. Door de toename van (zwaar) verkeer staat de leefbaarheid van de kern Stompwijk onder druk.

Verbindingsweg Stompwijk

De 1e fase van de Verbindingsweg moet de provinciale weg N206 met de Huyssitterweg in Stompwijk verbinden. Er ontstaat een betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied en bedrijventerrein en ontlast de kern Stompwijk vooral van doorgaand en zwaar verkeer.

Ten opzichte van het voorontwerp zijn in het definitief ontwerp enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is de breedte van de weg teruggebracht van 7 naar 5,5 meter en komt de weg op een afstand van ongeveer 19 meter parallel aan het Laantje van Van Kampen te liggen. De brug, waarmee de weg de Nieuwe Vaart passeert, wordt langer.

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in te stemmen met het definitieve ontwerp, maar een besluit over de verdere voorbereiding en aanleg uit te stellen zodat de Verbindingsweg en de Stompwijkseweg vanuit een bredere benadering ontwikkeld kunnen worden.