CDA, geld voor herstel Stompwijkseweg en geen vertraging verbindingsweg

CDA: geld voor herstel Stompwijkseweg en geen vertraging verbindingsweg

Nu de raad 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld, kan de reconstructie van de Stompwijkseweg voortvarend ter hand worden genomen. “De conditie van de weg gaat hard achteruit, met alle negatieve gevolgen van dien voor inwoners én ondernemers” aldus Hetty van Enk tijdens de raadsvergadering van 17 december 2013. Het CDA steunt daarom van harte het voorstel van het College om nu geld vrij te maken, om de weg grondig, voor de lange termijn te herstellen. Een variantenstudie zal o.a. helderheid bieden over de aansluiting op de nieuw aan te leggen Verbindingsweg.

Hoewel de beide wegen uiteraard in samenhang moeten worden bekeken, mag dit wat het CDA betreft niet leiden tot vertraging van de aanleg van de Verbindingsweg. Deze weg is hard nodig om de bereikbaarheid te vergroten van het bedrijventerrein aan de Huysitterweg en het tuinbouwgebied. Het Stompwijkse raadslid Yvonne van Boheemen vindt het belangrijk dat met deze aanleg de bewoners in de dorpskern verlost worden van het zware verkeer, verkeersluw en vooral veilig wordt. De breedte van de weg en het tracé bij het Laantje van Van Kampen wordt, conform de wens van het CDA, nog nader onderzocht.

Met beide wegen komt een belangrijke pijler uit de gebiedsvisie Stompwijk tot uitvoering. Inwoners en ondernemers van Stompwijk verdienen deze nieuwe infrastructuur.