Kerktijden en de toekomst

Zoals de kop al zegt is er momenteel veel te doen over de kerkaanvangstijden en de toekomst. Verleden week is er in de Dorpsketting al melding gemaakt dat er een gesprek zou volgen om alle onrust die is ontstaan doordat de vertrouwde tijd van 11.00 uur kerk op de schop zou moeten. 

Dit gesprek heeft donderdag 28 augustus plaatsgevonden Hierbij waren aanwezig Pastoor de Bie, de roostermaker dhr. Van Erp, Marlène Falke namens de het Parochieteam en leden van de Pastoraatsgroep en de Beheercommissie Parochiekern H. Laurentius. Een heel groepje wat heel wat te bespreken had.    De realiteit is dat er langzamerhand minder priesters voor de Eucharistieviering beschikbaar zijn. Er vallen er vanwege allerlei redenen meer af dan dat er bij komen. Dit heeft mede te maken met de vaak hoge leeftijd van de priesters.Een vaststaand gegeven is dat het voor de pastores behoorlijk doorlopen en haasten is om een viering om half 10 te doen en achtereenvolgens op een andere locatie een viering om 11.00 uur. En dan soms nog een doopviering er achteraan, vaak op weer een andere locatie. Dit is de aanleiding geweest van het bestuur en het pastoraal team van de H.H. Petrus en Paulus parochie om te kijken hoe hiervoor een oplossing kan worden gezocht.

De  Hartenbrugkerk en de Antoniuskerk in Leiden en de H. Laurentius in Stompwijk zouden de aanvangstijd moeten gaan verleggen naar 11.15 uur om iets meer ruimte voor de  afronding van de viering van 9.30 uur en reistijd te krijgen. Dit heeft bij alle drie de kerken geleid tot vragen en gesprekken. In de Hartebrugkerk is de aanvangstijd reeds gewijzigd en in de Antoniuskerk vindt dit plaats met ingang van 7 september 2014. Aangezien er toch met name toekomstgericht gedacht moet worden aan oplossingen is het van belang om toch tot besluitvorming te komen.

In het gesprek van 28 augustus zijn er een drietal opties naar voren gekomen voor de H. Laurentius 

¨ De aanvangstijd wijzigen naar 11.15 uur en vóór de kerk koffie te schenken zodat men nog op redelijke tijd richting huis kan om bijvoorbeeld middag te eten.

¨ H. Laurentius zou kunnen proberen te ruilen met een kerk binnen de cluster die om 9.30 uur begint . Sommige hebben ook een voorkeur om wat later te beginnen.

¨ Terug te gaan naar één viering per zondag, en dan om 10.00 uur. Dit heeft als gedachte dat er een cyclus ontstaat van drie weken één week Eucharistie viering, de volgende twee weken gebedsviering en dan weer Eucharistie viering. Hier kan dan weer zoals gebruikelijk na de kerk worden koffie gedronken en kan de Pastoor of voorganger ook bijzitten bij de koffie om aan tafel met u verder te praten.

 

Graag zouden wij van u als parochiegemeenschap horen wat u hiervan vind en wat een goede keuze zou zijn. Wij nodigen u uit om dit op papier te zetten en af te geven bij ons secretariaat of persoonlijk tijdens het koffiedrinken na de viering te bespreken.

M. Janson namens Pastoraatsgroep en Beheercommissie H. Laurentius Stompwijk