Spreekrecht Adviesraadvergadering

Tijdens de Adviesraadvergadering van donderdag 26 januari is er door Bonita van der Voort en Kim Waaijer gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hieronder hun betoog.

Allereest bedankt voor de mogelijkheid om hier te mogen spreken namens de bewoners van de Zustersdijk en de direct omwonenden. Afgelopen maand hebben de bewoners van de Zustersdijk en direct omwonenden een brief naar de wethouder gestuurd met daar in onze grote zorgen met betrekking tot de eventuele komst van flexwoningen in ons dorp beschreven. Wij willen hier nog graag een korte samenvatting geven van onze brief en ter aanvulling willen we nog iets kwijt over de geplande sloop van het oude Dorpshuis.

In de brief hebben wij door middel van een paar punten duidelijk proberen te maken waarom wij het niet wenselijk vinden dat er flexwoningen in ons dorp komen. Ik zal nu de punten met u doornemen.

Aangezicht dorpskern Stompwijk

De locatie voormalig Dorpshuis/Zustersdijk ligt centraal in het dorp en maakt deel uit van de herinrichting Dr. Van Noortstraat, met onder meer het kerkplein en het voorplein van het Dorpspunt. De realisatie van een passend dorpscentrum verdient ons inziens hoge prioriteit. De gemeente zet immers ook geen flexwoningen in het centrum van Voorburg (De Herenstraat) en Leidschendam (de Sluisjes) De eventuele bouw van flexwoningen is funest voor het ‘aangezicht’ van ons dorp. De te onderzoeken locaties zijn ons inziens ongeschikt voor tijdelijke invulling middels flexwoningen.

Er heerst een gevoel dat de gemeente het vooralsnog niet voor elkaar krijgt om het huidige aangezicht van Stompwijk beter te maken. Denk aan de armoedige staat van de Dr. Van Noortstraat in kern Stompwijk en de omgeving van het Dorpspunt oogt zeer rommelig.

Permanente bouw en voorzieningen

Stompwijk heeft een schreeuwende behoefte aan permanente bouw voor ouderen en jongeren. Bouwen voor ouderen met name om de doorstroming te bevorderen. Ook om voorzieningen op peil te houden is permanente bouw noodzakelijk. Particulieren (woningbouw) initiatieven om de leefomgeving  te verbeteren worden gehinderd door een enorme bureaucratie. Er wordt nu wel gebouwd in de Westeinder maar dit zijn geen woningen voor ouderen en jongeren. Dat het ook anders kan, blijkt uit bijvoorbeeld onze buurgemeente Zoeterwoude. Het bouwen van de juiste woningen voor Stompwijkers zou de gemeente krediet kunnen opleveren. Het onderzoeken van de bouw van flexwoningen getuigd absoluut niet van inlevingsvermogen, empathie en respect voor Stompwijk.

Stompwijk onevenredig zwaar belast

Natuurlijk begrijpen wij de moeilijke taak van de gemeente (overheid) om voor spoedgevallen zo snel mogelijk een woning te regelen. Toch zetten wij zeer grote vraagtekens bij de ‘belasting’ van de kern van Stompwijk. Volgens ons zijn genoemde aantallen huurders in uw brief in de verste verte geen evenredige verdeling tussen Stompwijk, Leidschendam en Voorburg, m.a.w. Stompwijk zou een onevenredig  grote bijdrage leveren. Het aantal zal ook een grotere impact hebben op onze kleine gemeenschap.

Onrust bij (startende) woningzoekende Stompwijkers

Het is ons inziens niet uit te leggen dat er al 30 jaar niet is gebouwd voor starters in Stompwijk en nu er (eindelijk) gebouwd gaat worden, zijn deze woningen niet voor hen bestemd. Daarbij zorgt het ontbreken van starterswoningen voor vergrijzing van het dorp met alle gevolgen van dien.

Uiteraard willen wij meedenken over de ontwikkeling van woningen op beide ‘onderzoekslocaties’. Het uitwerken van plannen voor permanente (sociale) woningbouw, welke echt een verrijking voor aanzicht, sociale cohesie en welzijn voor ons dorp is, is ons inziens een veel beter idee.

We rekenen op uw begrip en gezond verstand en gaan er vanuit dat ongeacht de uitkomst van het onderzoek, het bouwen van flexwoningen op genoemde locaties niet plaatsvindt. Er zijn in het verleden al ‘genoeg fouten’ gemaakt, laten we van Stompwijk een mooi dorp maken! Verder willen wij aangeven dat we ons tot het uiterste zullen verzetten tegen flexwoningen.

Ik wil nog graag 2 opmerkingen plaatsen, aanvullingen doen op het betoog van Kim.

Al heel lang verbaas ik mij over het feit dat er sinds de plannen voor een nieuw Dorpspunt er geen plannen ontwikkeld zijn over het oude gebouw. Bouwplannen voor jongeren en ouderen in ons dorp hadden al veel eerder ontwikkeld moeten zijn. Ik vind dat de gemeente hierin nalatig is geweest en ik heb het idee/gevoel dat Stompwijk bij de gemeente niet hoog op de agenda staat. Maar als de gemeente een probleem heeft, zij Stompwijk wel weten te vinden.

Verder hoorden wij in het overleg met dhr. de Koning dat het Dorpshuis en het Wit Gele kruisgebouw in april afgebroken gaat worden, ongeacht de uitkomst van de locatie voor de flexwoningen.

Ook hierover hebben wij onze verbazing uitgesproken. Het lijkt ons veel wenselijker om het Dorpshuis te slopen als er concrete plannen zijn voor deze locatie. Anders zou het kunnen zijn, dat dit terrein voor jaren braak gaat liggen wat ook afbreuk doet aan het aanzicht van ons dorp en dorpskern. Nu wordt er gesproken over tijdelijke plannen voor dit terrein, maar dit is ons vaker beloofd, bijv. bij de afbraak van de bibliotheek. Ook hier zouden mooie parkeerplekken komen, maar tot op heden ligt hier puin, rommel en onkruid. Met de sloop van het Dorpshuis verwachten wij eigenlijk hetzelfde, maar dan meer.

Verder willen wij onze bezwaren en argumenten kenbaar maken aan alle Stompwijkers en zullen deze dan ook publiceren in de Dorpsketting. Wij hopen en verwachten dat meer reacties zullen volgen.