Beraad over windmolens Stompwijk

De gemeente gaat actief het gesprek aan met partijen in Stompwijk over de bouw van windmolens. Dat heeft wethouder Marcel Belt de gemeenteraad toegezegd.

Er zal gesproken worden met de eigenaren van Royal Roses, die al plannen hebben ingediend voor de bouw van twee windmolens op hun terrein, en een wat groter collectief bestaande uit ondernemers en bewoners van Stompwijk, Enercy Commen, Duurzaam Leidschendam-Voorburg en Rijnland Wind (beheerder windmolens bij Zoeterwoude).

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind dit jaar wordt geïnformeerd over haalbaarheid en draagvlak voor de komst van de windmolens in Stompwijk.

De zaak kwam aan de orde bij een debat over duurzaamheid. Daarbij nam de gemeenteraad een motie aan om het voor inwoners mogelijk maken in het buitengebied middels windmolens, windenergie te gaan opwekken. Alleen VVD en CDA waren tegen. In 2020 en 2021 blokkeerde de gemeenteraad de komst van windmolens in de gemeente.

De gemeenteraad verbindt wel voorwaarden aan de initiatieven van inwoners:

= er moet sprake zijn van (grotendeels) lokaal, coöperatief eigendom en winst,

= de wettelijke afstanden tot woningen moeten worden aangehouden,

= overlast voor mens en dier moet zo veel mogelijk wordt voorkomen.

De meerderheid in de gemeenteraad vindt het ‘wenselijk’ om lokale initiatieven te verkennen en samen te onderzoeken op haalbaarheid, draagvlak en behoud van landschappelijke kwaliteit. Nagegaan moet worden of het energienet in het buitengebied teruglevering van de opgewekte energie kan faciliteren.

Geconstateerd werd dat klimaatverandering ons allen raakt en het terugdringen van de CO2 uitstoot hoge prioriteit heeft. Veel inwoners en ondernemers hebben last van hoge energieprijzen. De opwek van duurzame energie in de regio blijft achter waardoor de energietransitie dreigt te vertragen.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid schone energie op te wekken in en rond huis of onderneming. Via coöperaties in een lokaal energieproject kunnen inwoners wel profiteren van schone en betaalbare energie. Er zijn al verschillende lokale, maatschappelijke initiatieven om als gemeenschap te investeren in een lokaal windproject. Daardoor hebben inwoners of ondernemers de mogelijkheid om hierin in coöperatieve vorm te investeren en van te profiteren (lagere energielasten). Veel windprojecten zijn al gerealiseerd met breed draagvlak onder de bevolking en lokaal eigendom, zo werd in de gemeenteraad gesteld.

De VVD stemde tegen omdat men eerst de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie maximaal wil benutten. Het CDA keerde zich tegen het voorstel omdat men nul op het rekest kreeg van de andere partijen bij de idee de tekst van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 te wijzigen waardoor maatschappelijke initiatieven om collectief te investeren in een lokaal windproject steun vanuit de gemeente zouden krijgen in de vorm van een verkenning van de mogelijkheden. Wethouder Belt stelde dat die tekst te dwingend is en het initiatief bij de gemeente legt, hetgeen volgens hem niet de bedoeling is.