Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ ter inzage ligt.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ dekt vrijwel het gehele Landelijk-2 gebied van Stompwijk en Leidschendam. Een aantal gebieden wordt nog wel buiten het bestemmingsplan gelaten.  Hierbij gaat het om locaties waar al sprake is van een lopende ontwikkeling en waarvan het daarom niet wenselijk is die mee te nemen in deze brede herziening.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

In het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ wordt zoveel mogelijk de bestaande situatie overgenomen. De toegestane gebruiksmogelijkheden of bouwmogelijkheden van gronden blijven in basis hetzelfde als in de voorheen geldende ruimtelijke plannen. Wel wordt bekeken of sommige regels iets flexibeler kunnen worden opgesteld, zodat de vergunninglast en bijbehorende kosten voor bewoners verlaagd kunnen worden. Het kan zijn dat een bestemming iets anders wordt omschreven of op een andere plek staat in de nieuwe bestemmingsplannen. Dit heeft te maken met het feit dat we het aantal bestemmingen omlaag willen brengen ten behoeve van de overzichtelijkheid en dat we de regelingen van meer dan 100 ruimtelijke plannen moeten terugbrengen naar één uniforme regeling.

Eerder heeft al een ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk’ ter inzage gelegen. Onder andere aan de hand van de ingediende zienswijzen en een extra ambtelijke controleronde, zijn er tijdens en na de terinzagelegging inhoudelijke onvolkomenheden geconstateerd in het eerdere ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk’. Met de hernieuwde terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ zijn de eerder geconstateerde onvolkomenheden aangepast.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ ligt ter inzage van vrijdag 1 december 2023 tot en met donderdag 11 januari 2024.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is:

NL.IMRO.1916.Landelijk2-ON03. Voor de overzichtelijkheid blijft gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ ter inzage ligt ook het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk” (NL.IMRO.1916.Landelijk-ON01) zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is dan makkelijker na te gaan wat mogelijk het verschil is tussen beide ontwerpbestemmingsplannen.

de gemeentelijke website www.lv.nl/overzicht-bestemmingsplannen; 

een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam).

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij:

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk-2’ / zaaknummer 698797

Postbus 1005

2260 BA LEIDSCHENDAM

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

–     uw naam, adres en onderwerp “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan       ‘Landelijk-2’.

–     een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmings plan en

– uw handtekening.

Houd er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.  

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. Klaver van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Vragen

Voor nadere vragen neemt u contact op met de heer M. Klaver, van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, op telefoonnummer 14 070.