Stimuleren versnellen woningbouw en leefbare woonomgeving       

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich de komende jaren in voor het versnellen van de woningbouw, de doorstroming op de woningmarkt en een duurzame en leefbare woonomgeving. De hiervoor opgestelde ‘Woonagenda 2024-2027’ laat zien dat de gemeente nog nauwer gaat samenwerken met maatschappelijke partners en ontwikkelaars. Naast de woonagenda heeft het college ook de prestatieafspraken met de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus vastgesteld. Op woensdag 13 december ondertekenen alle partijen de nieuwe prestatieafspraken sociaal wonen voor 2024. Bestaande afspraken blijven staan, zoals het bouwen van minimaal 750 sociale huurwoningen vóór 2030 en het energiezuinig maken van huurwoningen.

Zoektocht naar betaalbare en beschikbare woningen blijft

De gemeente richt zich tot 2027 vooral op het uitbreiden van de voorraad sociale huurwoningen en de huisvesting van aandachtsgroepen, waaronder daklozen, statushouders en inwoners die uitstromen uit een zorginstelling. Er is al langere tijd een tekort aan woningen. Daarom wil de gemeente lopende en nieuwe bouwplannen versnellen en onderzoekt hiervoor extra mogelijkheden. Het komende jaar bekijken de woon-, zorg en welzijnspartners of het aantal flatcoaches uit te breiden is. Op deze manier kunnen mensen langer zelfstandig wonen. Daarnaast zet de gemeente zich in voor voldoende bouwlocaties in de gemeente, zoals opgenomen in de ‘Bouwsteen groene woongemeente’.

Kwaliteit en leefbaarheid woonomgeving staan hoog op de agenda

De gemeente werkt samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk. Deze samenwerking verloopt via het programma ‘Sterk voor Noord’. In dit programma staan gemeente samen met inwoners en diverse partners zoals ‘Sport en Welzijn’, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties aan de lat bij het opzetten van wijkactieplannen op het gebied van veiligheid. Voor een leefbare buurt heeft de gemeente sinds 1 juli 2023 een regeling ingesteld om zelfbewoning te bevorderen en speculatie van betaalbare woningen tegen te gaan. In de prestatieafspraken is in een aantal wijken extra aandacht voor de leefbaarheid. Voor 2024 zijn dat: Bovenveen, De Heuvel, Prinsenhof, Voorburg-Noord en Leidschendam-Zuid, waarbij extra aandacht uitgaat naar De Tol. De gemeente maakt samen met de huurdersorganisaties en de woningcorporaties wijkveiligheidsplannen. Daarmee starten we in Bovenveen.

Bewuster omgaan met aardgasvrij wonen

In 2024 willen alle partners – nog meer dan in het afgelopen jaar – met elkaar samenwerken op het gebied van energiebesparing. Vidomes en WoonInvest zetten al energiehulpen in. Zij gaan langs bij bewoners met een hoog energieverbruik en helpen zo om kosten te besparen. De gemeente is hiervan de kartrekker en betaalt dit ook. Om inwoners te informeren over aardgasvrij wonen, organiseert de gemeente onder meer informatiebijeenkomsten in de vorm van kookworkshops. Voor het komende jaar staat ook de klimaatweerbare bouw en vergroening bij nieuwbouw- en renovatieprojecten op de agenda. Partijen maken hierover afspraken met de waterschappen om te zorgen voor een groenere woonomgeving.