Update Adviesraad

Als bron gebruiken we het projecten boek.

Woningbouw Stompwijk | Projectenboek 2023 (lv.nl)

Westeinderpolder is al opgeleverd: 

Stand van zaken

1.   Bouwlocatie Zustersdijk 18 (locatie Dorpshuis Stompwijk)

Eerdere plannen voor de realisatie van flexwoningen en sociale huurwoningen hebben om verschillende redenen geen doorgang gevonden. De plannen zijn er nu op gericht om deze gemeentelijke kavel uit te geven voor de bouw van koopwoningen voor de doelgroep ouderen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de plaatselijke bewoners om doorstroming te bevorderen.

2. Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Dit bouwplan is een particulier initiatief dat wordt ontwikkeld door bouwbedrijf Niersman uit Voorschoten. Verouderde bedrijfsopstallen worden ge- sloopt om de nieuwbouw ter plaatse mogelijk te maken. Het plan voorziet in de bouw van 27 woningen (waarvan 8 sociale huurwoningen) en het realiseren van parkeerplaatsen die tevens zijn bestemd voor de bezoekers van het naastgelegen Dorpspunt. Om de realisatie mogelijk te maken ver- koopt de gemeente enkele kleine restpercelen en wordt een financiële bijdrage verstrekt voor de aanleg van de gezamenlijke parkeerplaatsen. De afspraken zijn 7 juni 2020 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten.

De verwachting was dat vanaf februari 2023 de planologische procedure doorlopen zou worden. Deze stagneerde fors vanwege de door de ontwik- kelaar niet voorziene hoge kosten van bodemsanering. Inmiddels is dat probleem opgelost en is de verwachting dat de procedure in de tweede helft van 2024 kan worden doorlopen. Het initiatief daarvoor ligt bij de ontwikkelaar.

3. Bouwplan Van Santhorststraat 3

Er is een intentieovereenkomst afgesloten met woningcorporatie Vidomes om appartementen in de sociale sector te ontwikkelen.  Het ligt in het voornemen van Vidomes om ter plaatse woningen te bouwen voor starters en jongeren. De ontwikkeling van het bouwplan is in een vergevorderd stadium. Naar verwachting is het (financiële) haalbaarheidsonderzoek in april 2024 afgerond. Als haalbaarheid is bepaald, worden de afspraken over de gronduitgifte en de planontwikkeling vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Planning

1. Bouwlocatie Zustersdijk 18

De sloopwerkzaamheden vonden plaats in de maanden maart en april 2024. Zoals aangegeven zijn de nieuwbouwplannen voor deze locatie di- verse keren gewijzigd. Thans zijn de plannen er op gericht om een zgn. tenderprocedure op te starten voor de verkoop van het perceel, dit op basis van ruimtelijke uitgangspunten voor de nieuwbouw. De documenten daarvoor worden momenteel opgesteld. In de eerstvolgende rapportage zal meer concreet op de planning worden ingegaan.

2.   Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122

Op 25 januari 2023 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Zoals gemeld stagneerde de planologische procedure vanwege   de saneringsopgave. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 de   planologische procedure kan worden hervat. Het initiatief ligt bij de ontwikkelaar.  In 2025 zal dan gestart kunnen worden met de realisatie van deze ontwikkeling.

3.   Bouwplan Van Santhorststraat 3

Het gebouw is in december 2023 gesloopt. Wanneer de haalbaarheid van   het nieuwbouwplan van Vidomes is vast komen te staan zal – naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 – gekomen worden tot een anterieure overeenkomst.