leefbaarheid kleine dorpskernen

Subsidieregeling leefbaarheid kleine dorpskernen

De Dorpsraad is via de Gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte gesteld van de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen in Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de Provincie Zuid-Holland eenmalige projecten in dorpen fi-nancieel ondersteunen. Stompwijk wordt in dit kader tot de kleine dorpskernen gerekend.
De projecten die voor subsidie in aanmerking komen dienen een bijdrage te leve-ren aan de versterking van de leefbaarheid, in sociaal en/of economisch opzicht. In de subsidieregeling worden een aantal concrete projecten genoemd; ook worden zaken vermeld die van subsidie zijn uitgesloten. Verder is bepaald dat de aanvra-ger, in dit geval de gemeente, een financiële bijdrage van 50% dient te leveren.
De Dorpsraad wil de gemeente verzoeken om voor één van de volgende projecten een subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen.
De Dorpsraad heeft de volgende mogelijkheden bedacht:
Ø Het vervoer van- en naar Leidschendam. Gedacht dient te worden aan de aan-schaf en de exploitatiekosten van een dorpsbus.
Ø De herinrichting van de ruimte voor het Dorpshuis. In het Beeldkwaliteitplan is door de Dorpsraad aangegeven dat deze ruimte opgeknapt dient te worden zodat dit terrein een ontmoetingsplaats kan worden voor meerdere doelgroe-pen.
Ø De kosten voor het verplaatsen van de bibliotheek, zoals aangegeven in het Beeldkwaliteitplan. Zij zou graag zien dat onderzocht wordt of het mogelijk is dat de bibliotheek wordt verplaatst naar bij voorkeur een pand dat gelegen is in de naaste omgeving van de school.
Ø De herinrichting van het terrein voor de supermarkt aan het Hoefblad. Gedacht wordt aan een herinrichting van dit terrein waarbij een aanvaardbaar evenwicht is tussen een ontmoetingsfunctie, de veiligheid voor spelende kinderen en vol-doende parkeervoorzieningen.
In de komende Dorpsraadvergadering van 10 oktober zal deze zaak verder worden besproken. Wij nodigen alle bewoners van Stompwijk uit om met ons mee te den-ken om een goed project voor te dragen aan de gemeente. U kunt aan het begin van de vergadering tijdens het spreekrecht uw mening kenbaar maken. Ook is het mo-gelijk dat u vooraf contact opneemt met een van de leden van de Dorpsraad.
Graag vernemen wij uw mening !
Met vriendelijke groeten, namens de leden van de Dorpsraad, Aad Janson