In Memoriam Aad Koeleman

Met verslagenheid nam de organisatie van harddraverijvereniging “Nooit Gedacht” kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerd oud-lid en nog steeds enthou-siast medewerker Aad Koeleman. Voor zijn achterblijvende vrouw An, dochters Annemarie en Mary, schoonzoons en kleinkinderen, die hij zo intens lief had, moet zijn heengaan een onstellend stuk verdriet teweeg brengen. Aad was voor hen, die hem goed kende, zondermeer een geweldig mens. Ook voor de hardraverijvereni-ging “Nooit Gedacht”, waar hij vanaf 1977 tot 2000 deel van uitmaakte en zich nog steeds nauw bij betrokken voelde, is Aad van bijzondere betekenis geweest. Aad was onmiskenbaar een groot bewonderaar en liefhebber van het paard. In dit verband leverde hij voor zowel de “Blesruiters” als “Nooit Gedacht” heel veel vrije tijd in. Nooit deed men tevergeefs een beroep op hem. Stompwijk verliest in hem een prachtig mens die zondermeer een voorbeeld voor velen genoemd mag wor-den. Ons dorp is veel aan hem verschuldigd. Aad zal daarom ongetwijfeld ook bin-nen onze organisatie als een van grote klasse in de herinnering voortleven. Moge dit voor allen die hem dierbaar waren tot troost zijn en een beetje helpen bij het verwerken van het grote verdriet dat door Aad’s plotselinge overlijden is veroor-zaakt.
Namens bestuur en leden van Harddraverij “Nooit Gedacht”, Piet Oliehoek