College nieuwsflits Leidschendam

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben 21 september 2004 onder andere de volgende besluiten genomen:
Tarievenvoorstel lokale heffingen Leidschendam Voorburg vastgesteld
Het college van de gemeente Leidschendam Voorburg heeft het tarievenvoorstel voor het jaar 2005 voor diverse lokale heffingen vastgesteld. De Voorjaarsnota 2004, de inflatie en de verder groei naar 100% kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing, rioolrechten, marktgelden, begraafrechten en leges bij het opstellen van dit voorstel verwerkt. Uit het voorstel blijkt dat de stijging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing beperkt blijft tot een inflatiecorrectie van 1,75%. De begraafrechten zullen in 2005, naast de inflatiecorrectie stijgen met 2,5%. Dit was reeds aangekondigd in de Voorjaarsnota. De leges die betaald worden voor de gemeentelijke dienstverlening worden alleen verhoogd met het inflatiecorrectiepercentage. Dit geldt ook voor de bouwleges. Verder blijkt uit het tarievenvoorstel dat ook de marktgelden, de precario en de hondenbelasting alleen verhoogd worden met het inflatiecorrectiepercentage. De rioolrechten stijgen zelfs helemaal niet. Nieuw in het voorstel is de toeristenbelasting die in 2005 wordt ingevoerd. Deze vorm van belasting wordt geheven wanneer bezoekers in de gemeente blijven overnachten in een hotel, vakantiehuis, appartement of op een camping. De tarieven onroerende zaakbelastingen (OZB) zullen in 2005 aangepast worden. Dit komt omdat de aanslag OZB het komend jaar wordt berekend op basis van de nieuwe waarde van onroerende zaken (WOZ waarde) op 1 januari 2003. De herwaardering van woningen is momenteel nog in volle gang, maar uit de taxatiegegevens kan nu al geconcludeerd worden dat de waarde van de woningen gemiddeld met 57% zullen stijgen. Om een stijging van de lasten te voorkomen, worden de tarieven naar beneden aangepast. Dat betekent dat de woonlasten voor iemand met een woning, die gemiddeld met 57% in waarde is toegenomen, slechts met het inflatiecorrectiepercentage zullen stijgen. Door de afschaffing van de Zalmsnip stijgen de woonlasten overigens wel.
Remedial teaching/speciale leerlingbegeleiding
Als kinderen op de basisschool het tempo van een bepaald vormingsgebied niet kunnen bijbenen, dan kan een remedial teacher/speciale leerlingbegeleidster ze helpen de achterstand in te halen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Voorjaarsnota besloten dat er jaarlijks een structureel bedrag van € 186.000 bestemd is voor remedial teaching/speciale leerlingbegeleiding in relatie tot het onderwijsachterstandsbeleid. Het college heeft advies gevraagd over de inzet van deze financiële middelen. Alvorens het voorstel voor overleg aan het onderwijs veld voor te leggen, vraagt het college aan de gemeenteraad haar mening te geven. Met name de vraag of dit voorstel wel past binnen de uitgangspunten van de raad is aan de orde. Aan de hand van de reactie van de gemeenteraad zal het college haar standpunt aan het onderwijsveld voor bespreking voorleggen.