Bouwplannen uit de Postiljon van vorige week

Leidschendam Voorburg van 14 oktober 2004:
Vestiging voorkeursrecht Westeinde Stompwijk
Aanwijzing
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteLleidschendam Voorburg maakt in gevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 12 oktober 2004, haar raad hebben voorgesteld de percelen die gelegen zijn in het plangebied Westeinde aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. De aangewezen percelen zijn globaal gelegen tussen de Westeinderweg, de Dr. van Noortstraat (zowel aan de zuidzijde als aan de oostzijde) en de Huyssitterweg. De aanwijzing heeft als planologische basis een nog niet ter inzage gelegd ontwerp van een structuurplan of bestemmingsplan. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het voorstel van 12 oktober 2004 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 13 oktober 2004, te weten op 14 oktober 2004 en geldt voor een termijn van acht weken. (…)
Bezwaar en voorlopige voorziening
Op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam Voorburg tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied Westeinde als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd; is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van Leidschendam Voorburg postbus 905, 2270 AX Voorburg. Vervolgens kunnen belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaarschrift, beroep instellen bij de rechtbank te s Gravenhage. (…) Het voorstel en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 14 oktober ter inzage bij het Servicecentrum in Leidschendam en Voorburg. (…)