Gemeente Belangen

Op de presentatieavond voor gemeenteraads leden over het Damcentrumgebied j.l. woensdag vernam de fractie van Gemeentebelangen, dat voor het pand van de oude melkwinkel van Van Leeuwen aan de Sluiskant (Leidschendam) een sloop vergunning is aangevraagd. Dit pand heeft in naar de mening van de fractie, een cultuurhistorische waarde en zal behouden dienen te blijven. Tevens heeft de fractie vernomen dat de “Stichting Historische collectie Veur en Stompwijk”, de Compaan en de Leidschendamse Kunstenaars Vereniging (LKV), een idee heeft om in het Damcentrum een cultuurhistorische, toeristisch informatieve ontmoe tingsplaats te creëren. In deze ruimte zal een koffiehoek ingericht kunnen worden en is er plaats voor de collectie van de “Stichting Historische collectie Veur en Stompwijk” en het werk van de LKV. Tevens zal er een informatiepunt kunnen zijn voor toeristen. Raadslid Nico Hooijmans hierover: “Toen wij met de heer Teunissen van de Stichting Historische collectie Veur en Stompwijk, spraken kwam bij ons het idee boven drijven om te onderzoeken of het pand van Van Leeuwen gebruikt kan worden voor de ideeën van de 3 organisaties. Ik weet dat veel oude Leidschendammers er waarde aanhechten, dat dit pand behouden blijft. Wij zullen dit aan het College voorleggen.

Gemeentebelangen heeft samen met het CDA en PvdA bij de begrotingsbehandeling een amendement ingediend ten aanzien van het niet toe kennen van een eenmalige subsidie aan “Buddy Netwerk”. Walter Rosbenders, raadslid van Gemeentebelangen hierover: Afspraken en verwachtingen die gewekt zijn, moet je nakomen. Dat is eerlijke “politiek zonder bijsmaak!” Op de manier zoals het College nu omgaat met intrekken van deze subsidie, die in 2003 werd toegezegd, weten burgers, verenigingen en instellingen niet waar men aan toe is. De termijn waarop aangegeven is dat Buddy Netwerk niet in aanmerking komt voor de subsidie 2005 is in onze ogen te laat. Je kunt niet verwachten dat op zo’n korte termijn alternatieve financieringsbronnen gevonden kunnen worden. Het argument waarop het College de aanvraag afwijst is “flinterdun”. Bij navraag door Gemeentebelangen bij een jurist blijkt, dat een instelling op basis van ‘gewekt vertrouwen’ via de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op deze subsidie en daarbij een zeer grote kans hebben dat e.e.a. wordt toegewezen. Rosbenders licht verder toe: “Deze opmerkingen ten aanzien van Buddy Netwerk zijn de procedurele bezwaren die wij hebben. Daarnaast vinden wij het werk van de Stichting Buddy Netwerk dermate belangrijk, dat wij het College verzoeken om de bij de voorjaarsnota 2005 te kijken naar een structurele financieringsmogelijkheid voor de komende jaren voor deze stichting. Buddy netwerk steunt met haar werkzaamheden niet alleen haar zieke cliënt, maar daarnaast ontlast het ook de directe familie indien deze thuiszorg verleend. Met name dat aspect is voor onze fractie ook zeer belangrijk en wordt nog wel eens onderbelicht.´
Namens de fractie met vriendelijke groet, Jean M. Thierry.