Ontwikkelingen Sportvelden

Afgelopen dinsdag 26 oktober was er in het gemeentehuis van Voorburg de gemeenteraadsvergadering waar de sportnota van de gemeente Leidschendam Voorburg behandeld werd. Deze nota was al eerder ter sprake gekomen maar een definitieve beslissing was toen nog niet genomen. Verschillende sportverenig ingen hebben de afgelopen maanden nog geprobeerd invloed uit te oefenen op de voorliggende nota en de toekomstige plannen hiervoor. Via de Dorpsraad was ook een voorstel aan wethouder van der Brugge gedaan. De beslissing over o.a. Sportpark de Meerhorst die genomen werd, was naar aanleiding van een ingediend amendement gesteund door CDA, VVD, PvdA, D’66 en GB waarbij de voorge nomen plannen met sportpark De Meerhorst als volgt worden omschreven:
De raad stemt ermee in dat er nu een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging Stompwijk ’92 wordt aangelegd. Financiering door de gemeente zal plaats vinden nadat “rood voor groen”invulling succesvol is afgesloten. Deze invulling kan elders in Stompwijk zijn. Wat dit precies zal betekenen voor ons sportpark is nog niet duidelijk. Samen met een door de wethouder aangewezen complexmanager zullen besprekingen gevoerd worden over de invulling van bovengenoemde beslissing. Deze besprekingen over ons sportpark zullen waarschijnlijk in december plaatsvinden. Bestuur Stompwijk’92