Verslag Dorpsraad

Vervolg verslag over Dorpsraad 18 oktober 2004
In aanvulling op het reeds door Thea Ambagtsheer (gedeeltelijk) weergegeven verslag van de Dorpsraad van 18 oktober doen wij nog verslag van twee andere onderwerpen: De sportnota en de toekomstige vorm van de dorpsraad.
1. De sportnota. Voor de bespreking van dit punt was wethouder Van der Brugge aanwezig. In deze Sportnota was het voorstel opgenomen om een kunstgrasveld aan te leggen in het verlengde van het hoofdveld. In de nota werd voorgesteld het kunstgrasveld te betalen uit de winst die behaald zou kunnen worden uit het bouwen van huizen op een deel van het sportcomplex. Door verschillende insprekers werd fors uitgehaald naar de gepresenteerde plannen, waarbij het nieuwe kunstgrasveld tegen de achtertuinen van de bestaande en de nieuw te bouwen woningen zou komen te liggen. Er werd o.a. gevreesd voor geluids en lichtoverlast. Ook werd het als onlogisch ervaren om nu ruimte van het sportcomplex in te leveren, als er de komende jaren wellicht gebouwd gaat worden. Dit terwijl er nu al een ledenstop is voor de jeugd op zaterdag.
Vanuit de Dorpsraad werd aangegeven dat zij met verbazing had kennisgenomen van de voorstellen in sportnota: Alleen in Stompwijk moeten we zelf onze sportvoorzieningen financieren (door een rood voor groen constructie)! De Dorpsraad is van mening dat de plannen in de sportnota niet stroken met de Toekomstvisie van de Dorpsraad zoals bijvoorbeeld het gefaseerd bouwen van woningen. Hierdoor zal het aantal inwoners stijgen, terwijl de oppervlakte sportaccommodatie van Stompwijk´92 wordt verkleind. Het nieuw aan te leggen kunstgrasveld in het voorstel van het college zal volgens de Dorpsraad voor overlast zorgen bij de woningen aan de Dotterbloem en bij de nieuw te bouwen woningen; Er ontstaat meer overlast doordat er op het aan te leggen kunstgrasveld intensief getraind kan en zal worden. Ook zal dit veld verlicht worden. Voorkomen moet worden dat eventueel toekomstige protesten van deze twee groepen bewoners leidt tot sluiting of zeer beperkt gebruik van het geplande kunstgrasveld.Volgens de Dorpsraad is er niet voor een duurzame lange termijn oplossing gekozen. Het zou beter zijn (indien noodzakelijk voor de financiering) op een andere locatie huizen te projecteren in plaats van op het terrein van Stompwijk´92. Een verkleining van het sportpark is ongewenst! Wethouder van der Brugge geeft aan dat de wensen van de verschillende verenigingen enorm groot zijn. De Raad heeft aangegeven dat men bij besteding binnen het budget van € 9 mln. moet blijven. Het is wenselijk om, indien mogelijk, zelf een kostendrager te genereren. Volgens het college kunnen de huizen het geld genereren voor het kunstgrasveld. Volgens Wethouder vd Brugge zou de lichtoverlast wel meevallen gezien de ervaring bij Forumsport in Voorburg. Ook andere problemen zijn volgens hem oplosbaar. De wedstrijdcapaciteit met 2 velden is voldoende aldus Wethouder vd Brugge en daar gaat het om. De wethouder geeft verder aan dat Stompwijk´92 heeft aangeboden om de realisatie van een kunstgrasveld vóór te financieren. Dit lijkt aantrekkelijk maar je legt daarmee beslag op de toekomstige begrotingsruimte. Het college weet niet of die begrotingsruimte er in de toekomst is. Daarom geeft het college de voorkeur aan de rood voor groen constructie. Na enige discussie werd vanuit de Dorpsraad de suggestie gedaan om het complex met 3 velden in te richten. Een mogelijkheid hiervoor is het trainingsveld door trekken naar voren (huidige handbalveld), van kunstgras te voorzien en als volwaardig voetbalveld in te richten. Het handbalveld dat momenteel in slechte staat verkeerd, kan dan opnieuw worden aangelegd aan de andere kant (tegen de dijk), centraal bij de kantine. Het huidige tweede veld direct achter de huizen hoeft dan minder intensief gebruikt te worden, waardoor er ook minder overlast zal ontstaan. De voorzitter sloot de hierop volgende levendige discussie af met de constatering dat de Gemeenteraad nu het laatste woord heeft. Het besluit van de Gemeenteraad van 26 oktober kunt u elders in deze Dorpsketting lezen (mededeling van bestuur Stompwijk ’92)
2. De toekomstige vorm van de Dorpsraad
Door het college van B&W is een voorstel ingediend dat getiteld was ‘Dualisering van de verordening Dorpsraad’. Dit voorstel betrof een aantal zaken: Een uitbreiding van het kiesdistrict van de Dorpsraad, het voorzitterschap van de Dorpsraad (dualisering), de wijze waarop de Dorpsraad wordt gekozen en de relatie met een wijkorgaan. Door het college zijn een aantal varianten opgesteld waaruit de gemeenteraad moet kiezen. (In een eerdere Dorpsketting heeft Carla Bregman hierover al geschreven). Als Dorpsraad hebben wij duidelijk aange geven dat wij kiezen voor de gepresenteerde variant 2. Deze variant komt het beste tegemoet aan onze uitgangspunten, zoals:
Een democratisch gekozen Dorpsraad die onafhankelijk kan opereren en vanuit het algemene belang voor Stompwijk haar standpunten naar voren kan brengen.
Een Dorpsraad die ook de rol van wijkplatform invult. Hierdoor voorkom je ook competentiekwesties tussen twee organen, dan wel allerlei onhandige dubbelingen. Een Dorpsraad die zowel adviserend is naar de Gemeenteraad als naar het College van burgemeester en wethouders.
In deze variant wordt in het kader van het dualisme de rol van voorzitter niet meer door de wethouder ingevuld, maar door de Dorpsraad zelf (scheiding van verantwoordelijkheden). Verder hebben wij aangegeven dat wij kunnen instemmen met een eventuele vergroting van het werkgebied tot het gehele buitengebied (Wilsveen, stuk Stompwijkseweg en Oostvlietweg). Ten aanzien van het stemmen voor de Dorpsraad willen wij graag vasthouden aan het tot nu toe gehanteerde systeem (stemmen op max. 7 kandidaten). De vervolgprocedure is nu dat wij onze voorkeur per brief voorleggen aan de gemeenteraad, die zich hierover definitief moet uitspreken.
Namens de Dorpsraad,
Yvonne van Boheemen / Koos van Wissen