Waterschap Wilck & Wiericke

N A J A A R S S C H O U W
DROOGMAKERIJ / STEDELIJK GEBIED

Het dagelijks bestuur van het Wilck en Wiericke maakt bekend dat er vanaf 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 4 een schouw (= controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:
WATERGANGEN, WATERKERINGEN, WATERSCHEIDINGEN,
KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.) in de DROOGMAKERIJ en het STEDELIJKE GEBIED

* Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 november 2004 door schouwkoppels plaatsvinden. Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 november 2004 moet zijn uitgevoerd!
* Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.
De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van: gronden gelegen langs watergangen; kadepercelen; kunstwerken.
Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat, voor wat betreft:
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af en aanvoer en/of berging van water hinderen,
schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds. instandhouden van de oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigings werken, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.
WATERKERINGEN uit het instandhouden van de grasmat, instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering, vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels, znoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt, bestrijden van wild, dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt, vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen, herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.
WATERSCHEIDINGEN uit het bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt, vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen, herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d., instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.
KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
* Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterscheidingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
Watergangen: wateraanvoer, afvoer en berging.
Waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming.
Kunstwerken: wateraanvoer en –afvoer.
* Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.