Rigoureuze bouwplannen

in polders rondom Stompwijk verontrust GroenLinks

Het College van Leidschendam Voorburg heeft grootse plannen: 8 hectare glastuinbouw verspreid rond Stompwijk moet worden verplaatst naar een glascon centratiegebied in de Meeslouwerpolder en om dit te bekostigen moeten er meer dan 350 woningen komen in de nu onbebouwde Westeinderpolder. Er gaan 2 be drijven over naar de Meeslouwerpolder (van 12 in totaal, een bedrijf gaat naar elders, de overige worden beëindigd). Uiteindelijk zullen deze plannen ertoe leiden dat er beduidend minder groene ruimte (6 hectare) is dan nu. Het nu nog groene dorp Stompwijk krijgt daarmee een ander karakter.

De Dorpsraad is niet akkoord, bijna een derde van de gemeeenteraad van Leid schendam Voorburg is niet akkoord gegaan (GroenLinks, SP, D66 en GB stemden tegen op 30 november bij de bespreking van dit plan in de gemeenteraad). Ook past het plan niet in het streekplan van de provincie. Het provinciale streekplan is nog maar één jaar klaar. De belangrijkste inzet daarin is de verrommeling in dit gebied tegen te gaan. Het lijkt GroenLinks geen goed signaal richting provincie om dan maar 350 en meer woningen te bouwen. Dat betekent ook dat er waarschijnlijk zo’n 500 auto’s extra gebruik van de nu al overbelaste Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg gaan maken. Binnen de provinciale Ruimte voor Ruimteregeling kunnen ongeveer 35 woningen gerealiseerd worden. Voor de bouwplannen van het College zal toestemming moeten komen van de provincie.

GroenLinks vindt dat zonder lange termijn structuurvisie geen verantwoorde plan vorming kan worden gemaakt. De Dorpsraad heeft in haar advies een aantal duidelijke randvoorwaarden laten horen. Kleinschaligheid komt op de eerste plaats. Een goede ontsluiting van het gebied om naar de provinciale weg daarna. Een spreiding over 10 jaar is een volgende voorwaarde. Deze en andere randvoorwaar den moeten worden meegenomen. Niemand heeft er baat bij in onze gemeente als er een nieuwbouwwijk uit de grond wordt gestampt, die geen aansluiting heeft en niet past bij het dorpse karakter van Stompwijk. Ook de gemeenteraad is door de snelle besluitvorming buitenspel gezet. De grondexploitatie is niet besproken en de uitgangspunten in een structuurvisie van deze bouwplannen zijn niet bekend bij de raad.

Uitgangspunt bij het bouwen van woningen, zo vindt GroenLinks samen met de Dorpsraad, is het belang van voortbestaan het dorpse karakter van Stompwijk. Als er gebouwd gaat worden, en dat is ook al eerder aangegeven door de Dorpsraad, moet dit zeker voor ouderen, starters en jongeren zijn en tenminste 30% sociale woningbouw. Wanneer er een evenwichtige uitruil is tussen bebouwde (‘rode’) gebieden die ‘groen’ worden en onbebouwde (‘groene’) gebieden die rood worden, zou GroenLinks zich in de plannen kunnen vinden. Nu wordt echter in ruil voor het verdwijnen van 8 hectare glastuinbouw 14 hectare groene polder bebouwd. Volgens GroenLinks betaalt nu ‘groen voor rood’, terwijl de regeling toch andersom bedoeld is.
Namens de fractie van GroenLinks, Marian Cornelissens