College nieuwsflits

Leidschendam Voorburg
Tractoren: in drie stappen naar minder klachten
Al geruime tijd klagen inwoners over overlast van tractoren, vooral op de Stompwijkseweg, de bruggen over de Vliet, de Damlaan, de Wijkerlaan en de Fonteijnenburghlaan. De klachten gaan meestal over geluids overlast en verkeersveiligheid. De gemeenteraad heeft gevraagd om uit te zoeken of er een tractorverbod op bepaalde wegen mogelijk is, en waarom tractoren geen dodehoekspiegel hebben. Duidelijk is wel dat een kentekenplicht niet vóór 2008 wordt ingevoerd, en een tractorrijbewijs evenmin. Een eenvoudig verbodsbord met een tractor erop geldt ook voor ander langzaam verkeer zoals grasmaaimach ines, shovels, etcetera. Daarom heeft het college besloten dit probleem in drie
parallelle stappen aan te pakken:
1. In eerste instantie wordt het rijk benaderd over aanpassing van de regelgeving;
2. Parallel aan deze actie wordt in het stadsgewest Haaglanden bevorderd dat afspraken in gewestelijk verband worden gemaakt;
3. Gelijktijdig wordt in overleg met de branchevereniging aangedrongen op het beperken van tractorbewegingen door het aanpassen van de bedrijfsvoering.
Als bovenstaande stappen geen bevredigend resultaat opleveren kunnen verbodsborden worden geplaatst. De belangrijkste reden voor het niet onmiddellijk plaatsen van een verbodsbord (met toepassing van ontheffingen) is het feit dat de problemen dan afgewentelt worden op de buurgemeenten. Tractoren gaan dan omrijden via Rijswijk of Voorschoten met als gevolg dat er nog meer onveilige kilometers gemaakt worden. Daarom is stap 2, agenderen van dit onderwerp in Haaglandenverband, zo belangrijk. Vorig jaar heeft het college in een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op de invoering van rijbewijs en kentekenplicht voor groot, langzaam verkeer. Een brief van gelijke strekking is toen ook gestuurd naar minister Dekker van VROM, dit in verband met luchtvervuiling en geluidsoverlast die de tractoren veroorzaken. Minister Peijs laat in haar antwoord weten dat zij het met het college eens is dat rijden op de openbare weg met een tractor een gedegen rijopleiding vereist en dat zij bezig is met het ontwikkelen en verplicht stellen van een trekkerrijbewijs. Dit wordt over een paar jaar ingevoerd. Op de vraag van het college over het invoeren van een kenteken om handhaving te kunnen uitvoeren zegt zij eerst prioriteit te geven aan het invoeren van kenteken voor brom en snorfietsen. Het kentekenen van tractoren wordt niet voor 2008 ingevoerd. De branchevereniging gericht om te komen tot een verbod in combinatie met ontheffingbeleid.

Onderzoek ontsluiting Stompwijk mogelijk uitgebreid
Het onderzoek naar nieuwe uitvalswegen voor de woningbouwlocatie West einderpolder en het concentratiegebied voor glastuinbouw in de Meeslouwerpolder in Stompwijk wordt mogelijk uitgebreid. Bij de recente behandeling in de raadscommissie openbaar gebied van de reconstructie van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat hebben diverse raadsfracties de wens geuit dit onderzoek breder te maken en de functie van de totale Stompwijkseweg daar aan toe te voegen. Als de raad ertoe besluit nemen burgemeester en wethouders deze suggestie over. In dat geval wordt het onderzoek in Stompwijk naar de ontsluiting uitgebreid tot het hele grondgebied en zullen ook mogelijke alternatieve functies van de Stompwijkseweg worden onderzocht. Een nader voorstel voor dit onderzoek komt in de volgende commissievergadering aan de orde. Naar verwachting kun nen de eerste resultaten van dit onderzoek voor de zomer beschikbaar zijn. Het onderzoek naar de reconstructie van de Stompwijkseweg moet worden voort gezet. Het college acht een reconstructie van deze weg onontkoombaar, ongeacht de toekomstige functie. Wat betreft planning sluiten beide onderzoeken goed op elkaar aan. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor op 1 februari een uitspraak te doen over uitbreiding van het onderzoek naar de ontsluiting van Stompwijk en in te stemmen met het voorbereidingskrediet voor de reconstructie van de Stompwijkseweg.