Ingezonden brief over Vlietlanden

Ingezonden brief naar aanleiding van een artikel in De Dorpsketting

Vlietland
In uw recente berichtgeving omtrent de beoogde verdere inrichting van het recreatiegebied Vlietland ontbreken enkele zaken die ik hierbij graag noem.
Aangezien in de praktijk blijkt dat het recreatiegebied Vlietland alleen in de zomer bij mooi weer in het weekend en tijdens vakantieperiodes goed gebruikt wordt willen de Provincie Zuid Holland en de andere betrokken overheden door middel van nieuwe voorzieningen een optimaler gebruik van dit gebied bewerkstelligen. Een tweede doel van de beoogde verdere inrichting is meer inkomsten te genereren die de kosten van beheer en onderhoud van Vlietland zouden kunnen dragen. Door het realiseren van kostendragers zal het voortbestaan van Vlietland als openbaar en gratis toegankelijk recreatiegebied voor de dagrecreant verzekerd zijn en kan het gebied beter onderhouden en beheerd worden. Nadat de Gemeenteraad en Provinciale Staten akkoord waren gegaan met de aldus ontwikkelde plannen heeft de Tweede Kamer na een bezoek aan Vlietland een motie aangenomen die de plannen in Vlietland en soortgelijke gebieden in bufferzones mogelijk maakt. Doel van de motie was economische dragers in bufferzones te creëren waardoor de kwaliteit daarvan verzekerd is.
De huidige dagrecreatieve faciliteiten in Vlietland blijven behouden en worden uitgebreid met nieuwe fiets en voetpaden, nieuwe stranden, een nieuw watergangenstelsel, meer toegankelijke oeverlengte, meer en betere toiletvoorziening en, extra parkeerplaatsen alsmede andere recreatie mogelijkheden waaronder voorzieningen voor sport en spel. De voorzieningen voor verblijfsrecreatie wor den gesitueerd op gronden waarvan in de praktijk is gebleken dat deze niet of nauwelijks gebruikt worden. De toevoeging van recreatievoorzieningen in Vlietland zal er voor zorgen dat Vlietland gebruikt kan worden in maanden, dagen en tijden dat het nu stil is in het gebied, waardoor meer mensen plezier kunnen bele ven aan dit terrein. Hierdoor zal ook de sociale controle worden verhoogd het geen ten goede zal komen aan de veiligheid in het gebied. Het grondoppervlak van de bouwplannen behelst minder dan 1% van het recreatiegebied. De nieuwe voorzieningen zullen zodanig goed in het groen worden ingepast in het landschap dat het gebied ook naar buiten toe zijn landelijke karakter behoudt. Flora en fauna onderzoek heeft uitgewezen dat er als gevolg van de verdere inrichting van Vlietland geen aantasting van natuurwaarden zal zijn en dat er zelfs natuurwaarden toegevoegd kunnen worden.
Een grote meerderheid in de Tweede Kamer, de Provincie Z H en de Gemeente Leidschendam Voorburg heeft ingestemd met de inrichtingsplannen voor Vliet land. De ANWB heeft onlangs een brief aan de gemeente gestuurd waarin staat dat men instemt met het ontwerpbestemmingsplan Vlietland waarin men schrijft: “De voorgestelde inrichting versterkt de kwaliteit van het recreatiegebied.
De openbare toegankelijkheid blijft nu gehandhaafd” waarna men besluit met de zin: “Gelet op de lange historie van planvorming gaat wat ons betreft nu zo snel mogelijk de eerste schop in de grond “.
Het is triest om te moeten constateren dat de Socialistische Partij misleidende informatie over Vlietland aan het publiek verstrekt middels een vlugschrift van de zgn. “vrienden van Vlietland” en persberichten met geen ander doel dan zichzelf te profileren.

Bart Carpentier Alting, directeur Recreatiecentrum Vlietland B.V.
Rietpolderweg 1 2266 BM Leidschendam
Tel. 071 5612100 – mailadres: vlietlandbv@wxs.nl