College nieuwsflits

 Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 17 mei onder andere de volgende besluiten genomen:

Onteigening voor Nieuwe Driemanspolder vertraagd

De dreigende bezuinigingen op natuurontwikkeling en recreatie van minister Bleker hebben nu al gevolgen voor de Nieuwe Driemanspolder. De aanvraag voor een Koninklijk Besluit, dat nodig is voor de start van de onteigeningsprocedure, loopt hierdoor een vertraging van tenminste drie tot zes maanden op. De prognose voor de start van de uitvoering verschuift hierdoor naar eind 2013 en voor de oplevering naar najaar 2017. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de raadsfractie van de PvdA. Na de zomer worden de concrete bezuinigingen bekend en ontstaat een beeld van de consequenties voor de Nieuwe Driemanspolder en het recreatief knooppunt Stompwijk. Volg de ontwikkelingen op www.n3mp.nl

Ruimtelijk kader voor kern Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat een ruimtelijk kader opstellen voor de kern Stompwijk. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de startnotitie en de aanpak. Het ruimtelijk kader sluit aan op de Integrale Gebiedsvisie Stompwijk, die een toekomstbeeld schetst van de bereikbaarheid, het landschap en de vitaliteit van het dorp. Aanleiding voor het maken van het ruimtelijk kader zijn diverse particuliere initiatieven binnen Stompwijk. Het kader wordt een samenhangend beleidsstuk waaraan de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de kern beoordeeld en getoetst kunnen worden. Bij het opstellen van het stuk betrekt de gemeente de Adviesraad Stompwijk en het programmateam, dat sinds het project Gebiedsvisie Stompwijk actief is. Het ruimtelijk kader kern Stompwijk moet eind dit jaar gereed zijn voor besluitvorming.