KBO

 

K atholieke Bond van Ouderen 

                                                         

Geachte leden van KBO Stompwijk,

Door tussentijds kosten verhogingen buiten ons beleidsterrein, zijn wij genoodzaakt u een voorstel tot contributieverhoging voor te leggen. Volgens de statuten van KBO Stompwijk, moet een contributie wijziging aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 10 januari om 14.00 uur in het Dorpshuis.

 Agenda

1   Voorstel tot verhoging van de KBO contributie per januari 2012 met een bedrag

     van 2 euro per persoon.

     (Hierdoor komt de contributie voor 2012 op € 23.00 per persoon).

2   Rondvraag.

3   Sluiting

Het bestuur vertrouwt erop dat u akkoord gaat met dit voorstel, zodat het werk van de Unie KBO op het huidige peil kan worden gehandhaafd en voortgezet.

Stompwijk, december 2011, het bestuur van KBO Stompwijk