adviesraadvergadering 10 februari 2012

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 10 februari 2012 

Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Gregor Rensen, enkele ambtenaren, één raadslid, de leden van de Adviesraad en ongeveer 45 belangstellenden. 

Opening

Koos van Wissen opent de vergadering; hij heet ieder van harte welkom.

 Mededelingen, inspraakmogelijkheid voor belangstellenden en verslag van 22 september 2011

Er zijn geen mededelingen en van het inspraakrecht wordt geen gebruik gemaakt. In het verslag van 22 september is vermeld dat de gemeente zou terugkomen op de plannen van de herinrichting van de Meerlaan en de aanleg rotonde op de N206 bij de kruising met de Meerlaan. De Adviesraad heeft geen reactie op dit punt ontvangen; omdat wethouder Van Ostaijen en Bas Lighart niet aanwezig zijn worden deze punten aangehouden. Verder zegt Koos dat er in het verslag van 22 september nog enkele redactionele punten niet goed zijn vermeld. In het officiële verslag zullen deze gecorrigeerd worden.

Stand van zaken Verbindingsweg

Evert-Jan van den Akker (projectleider) zegt dat het ontwerp gereed is maar dat budgettair/financieel het project nog niet rond is. De kosten moeten naar beneden worden teruggebracht of het beschikbare budget zal moeten worden verhoogd. Dit laatste zal niet gemakkelijk zijn nu de gemeente geconfronteerd wordt met een forse bezuinigingsoperatie. Het gemeentelijk projectteam zal een aantal voorstellen moeten maken/bedenken waardoor de aanleg goedkoper zal worden. Deze keuzes zullen aan het programmateam worden voorgelegd. Evert-Jan verwacht dat het programmateam vóór de volgende vergadering van de Adviesraad bij elkaar is geweest en dat de keuzes zijn besproken en gemaakt.

Over de brug over de Nieuwe Vaart en de kruising voor fietsers bij het Laantje van Van Kampen heeft het projectteam een voorlopig besluit genomen. Voor de brug zal gekozen worden voor de lange variant en voor de fietsers zal geen tunneltje worden aangelegd. Het eerste deel van het Laantje van Van Kampen zal doodlopend worden. Beide punten zullen in het programmateam nog aan de orde komen.

De Adviesraad spreekt haar grote teleurstelling uit over de vertraging van dit project. Evert-Jan zal eind maart contact opnemen met de Adviesraad om te berichten hoever het projectteam is met haar plannen en wanneer het programmateam bij elkaar kan komen. Na de vorige Adviesraadvergadering zijn geen nieuwe gronden verworven; er hebben wel enkele gesprekken met grondeigenaren plaatsgevonden. Als reactie wordt opgemerkt dat men het niet juist dat de gemeente, zonder overleg met de Stompwijkers/programmateam, zelfstandig keuzes gaat maken en de plannen die in eerste instantie zijn gemaakt gaat aanpassen. Dit vindt men geen juiste werkwijze. Als aanvulling hierop wordt gezegd dat men moeite heeft dat de gemeente het tunneltje voor fietsers zonder overleg heeft geschrapt. Na enige discussie over de besluitvormingsprocedure wordt door Evert-Jan aangegeven dat alle keuzes en alternatieven nog in het programmateam besproken zullen worden en dat er in dit overleg afwegingen zullen worden gemaakt en voorstellen worden gedaan. Het college beslist uiteindelijk.

Verder zegt Evert-Jan dat in de huidige plannen is opgenomen dat de verbindingsweg direct langs het Laantje van Van Kampen wordt aangelegd. Op een vraag vanuit het publiek geeft Evert-Jan aan dat de gemeente nog steeds de bedoeling heeft om de verbindingsweg aan te leggen. Hij verwacht dat er vertraging is van ongeveer een half jaar.

Ontwikkelingen Kulturhus

Wethouder Rensen bericht dat het college eind januari een positief besluit heeft genomen op het voorlopig ontwerp van het Kulturhus. In het oorspronkelijke plan (uit 2010) was men uitgegaan van de bouw van een nieuw kulturhus en 44 woningen. Doordat het niet mogelijk bleek om de benodigde grond te verwerven maar ook door de bezuinigingen van de gemeente is het noodzakelijk om de oorspronkelijke plannen aan te passen. In het huidige ontwerp wordt uitgegaan van gedeeltelijke aan/nieuwbouw van het kulturhus in combinatie met de renovatie van het hoofdgebouw van de huidige basisschool.

Op de huidige locatie van het Dorpshuis en het Witgele Kruisgebouw zullen (12 + 3) woningen worden gebouwd. In de plannen van het kulturhus (inclusief de school) wordt uitgegaan van 1.660 m2 functionele oppervlakte. Op dit moment is de gemeente nog in overleg met het kerkbestuur om te onderzoeken of het mogelijk is om de zorgvoorzieningen in de pastorie onder te brengen. De heer Rensen verwacht dat het nog enkele maanden zal duren voordat hier definitief een beslissing over genomen zal zijn. Als huisvesting in de pastorie niet mogelijk is zullen de plannen van het kulturhus hierop moeten aangepast.

Op dit moment vindt er regelmatig overleg plaats tussen de gemeente, de toekomstige gebruikers van het kulturhus en enkele leden van de Adviesraad. Er wordt gewerkt aan een programma van eisen en aan een (sluitende) exploitatie voor dit project. Door bezuinigingen zal de bibliotheek niet in haar huidige vorm naar het kulturhus overgaan. Een aantal functies zal worden beperkt, aldus de heer Rensen.

Op dit moment is nog niet duidelijk wie de eigenaar en de opdrachtgever voor de bouw wordt van het kulturhus. Het is de bedoeling dat in maart aanstaande het voorlopig ontwerp in de raad wordt besproken en dat in juni aanstaande het definitief programma aan de gemeenteraad wordt gezonden. Op zijn vroegst zal de eerste paal in juni 2013 in de grond gaan. De bouw van het kulturhus zal naar verwachting 1,5 jaar duren zodat eind 2014 het kulturhus (op zijn vroegst) in gebruik genomen kan worden. Hierna worden de plannen ontwikkeld voor de bouw van woningen op de locaties van het Dorpshuis en Witgele Kruisgebouw. Op dit moment wordt uitgegaan van de bouw van woningen voor senioren.

Vanuit de KBO wordt gevraagd om een reactie op eerder gemaakte afspraken  (o.a. over inzage in de  bijdragen die Leidschendamse organisaties voor de huisvesting moeten betalen). De gemeente zegt hierop dat zij graag met de KBO hierover wil praten. Voor de KBO zullen de maatschappelijke huurtarieven van toepassing zijn. Verder wordt door Bert Wolterbeek gevraagd of de toekomstige gebruikers van het kulturhus voldoende financieel draagvlak hebben om de exploitatiekosten te betalen. De wethouder begrijpt deze zorgen en zegt dat op dit moment uitgebreid gesproken wordt met de toekomstige gebruikers.

Herstel (schoeiing en wegdek) Stompwijkseweg

Koos bericht dat de heer Gerrit Kuper namens de gemeente projectleider is van de Stompwijkseweg. Omdat de heer Kuper met vakantie is geeft Koos een toelichting. Er heeft in februari tweemaal een overleg plaatsgevonden waarbij o.a. de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland, LTO, het MKB, de Kamer van Koophandel en de Adviesraad aanwezig waren. Door diverse partijen is bij de gemeente en Rijnland aangedrongen om op korte termijn de schoeiing ter hoogte van Stompwijkseweg 56 te herstellen en de hoogtebeperking te verwijderen. De hoogtebeperking geeft veel problemen voor de bedrijven en landbouwers. Dit kost veel onnodige kilometers omrijden (kosten en milieu) en verkeersoverlast op de Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat. De Adviesraad vindt de hoogtebeperking zeer ongewenst. De gemeente en Rijnland hebben overeenstemming bereikt over het herstel van de schoeiing; de vergunning is aangevraagd. Tijdens de herstelwerkzaamheden zal de Stompwijkseweg voor 2 of 3 weken voor alle verkeer afgesloten worden. Na het herstel van schoeiing ter plaatse zullen er plannen gemaakt moeten worden voor het herstel van de overige schoeiing en het wegdek van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat op langere termijn.

Aanstaande dinsdag 6 maart zal in de Commissie Openbaar Gebied, onder punt 7 gesproken worden over de voortgang van het onderhoud van de Stompwijkseweg. De vergadering vindt plaats in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74, aanvang 19.30 uur.

Ab Spaan is zeer ontevreden dat het allemaal zo lang duurt. De Adviesraad is het met de heer Spaan eens, het duurt allemaal treurig lang en het geeft erg veel overlast. Het blijkt dat de financiën voor het herstel van de schoeiing ter hoogte van Stompwijkseweg 56 beschikbaar zijn gesteld. De financiën voor het structurele herstel van de schoeiing en het wegdek van de Stompwijkseweg zal nog een probleem worden. Verder wordt opgemerkt dat het wegdek van de Dr. van Noortstraat op diverse plaatsen o.a. door de vorst zeer slecht is. Vooral voor fietsers geeft dit regelmatig zeer gevaarlijk situaties. Herstel op korte termijn is dringend gewenst.

De Adviesraad geeft aan de Stompwijkers het advies om te bellen naar de gemeente (Meldpunt openbare ruimte, tel 14070) en te wijzen op het slechte wegdek van de Dr. van Noortstraat.

Verkoop woonrechten Ruimte voor Ruimteregeling

Rob van Dijk (projectleider) geeft een toelichting op dit agendapunt. Hij vertelt dat de saneringsplannen van de Ruimte voor Ruimteregeling zijn gestart en dat er inmiddels een aantal kassen zijn gesloopt. Uit de sloop van de kassen zijn woonrechten voortgekomen. Deze woonrechten zullen door de gemeente worden verkocht. Met een dergelijk woonrecht wordt het mogelijk om een woning te bouwen buiten de z.g. rode contouren dus op plaatsen in het buitengebied waar eigenlijk geen woningbouw is toegestaan. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De woonrechten kunnen ook op andere plaatsen (buiten Stompwijk en zelfs buiten de gemeente) worden in gezet. Rob zegt dat de gemeente eind maart een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis zal houden waarin een presentatie zal worden gegeven van de woonrechten, over de voorwaarden en hoe men deze kan verkrijgen. De gemeente zal tijdig de aankondiging voor deze bijeenkomst publiceren.

Rondvraag en sluiting

Hoe staat het met de herziening van het bestemmingsplan voor het tuinbouwgebied? Marian Rood zal een reactie hierop terugkoppelen naar de Adviesraad. Verder zegt ze dat er voor de verbindingsweg een afzonderlijk bestemmingsplan wordt gemaakt. Opgemerkt wordt dat de idee bestaat dat de gemeente de plannen voor het herstel van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat niet koppelt met de plannen die gemaakt worden voor de aanleg van de verbindingsweg. De indruk bestaat dat de plannen los van elkaar worden behandeld. Rob van Dijk zegt dit zeker niet het geval is. De plannen worden juist in samenhang uitgewerkt.

Tot slot bedankt Koos de wethouder en de medewerkers van de gemeente voor hun toelichting en inbreng en sluit de vergadering.

Namens de Adviesraad

Aad Janson, secretaris