Bijeenkomst Kulturhus in het Blesse Paard

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Woensdag 11 april is er een informatieavond gehouden in verband met de komende plannen voor het te gaan bouwen Kulturhus op een kleiner grondgebied. De gemeente vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau weer goed wordt, want dat staat al jaren onder druk. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van wonen. Een Kulturhus biedt de oplossing: 1 locatie waarin alle voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur en welzijn onder één dak samenkomen. Daarmee komen de locaties waar nu het Dorpshuis (12) en het Kruisgebouw (3) staat vrij voor woningbouw.

Financieel gezond en een haalbaar plan

De bezuinigingen die noodzakelijk zijn om de gemeente financieel gezond te houden, beperken helaas ook de plannen voor het Kulturhus. Na intensief overleg met de bewoners,  adviesraad én de toekomstige gebruikers van het Kulturhus is de conclusie getrokken dat er een haalbaar plan kan worden uitgevoerd op de locatie van de huidige Maerten van den Veldeschool. Zo wordt het doel tóch gehaald om de kwaliteit van wonen in Stompwijk hoog te houden. De raad heeft op 27 maart op basis van een haalbaarheidsonderzoek bijna unaniem ingestemd met het plan, dit is een investering van 4 miljoen euro. Deze instemming heeft geleid tot de bijeenkomst voor alle inwoners van Stompwijk in de Bles.

Wethouder Rensen leidt de avond in, nadat iedereen de gelegenheid heeft gekregen om de plannen te kunnen aanschouwen. Hij is bijzonder gecharmeerd van het aantal mensen dat gekomen is, naar schatting 100 man. De betrokkenheid van Stompwijk heeft faam binnen de gemeente.

Er is vanaf 2007 meegedacht aan de opzet van het Kulturhus door denkclubjes en Adviesraad, hun inzet is enorm te prijzen. De verkiezingen in februari 2010, de ingezette bezuinigingen en het niet kunnen realiseren van nieuwe woningen op het terrein naast de school maakten dat de plannen moesten worden herzien. In een eerder stadium was Vidomes benaderd voor de bouw van + 40 woningen, het Kulturhus en het beheren hiervan. Nu een groot deel van de woningen wegvalt door het niet kunnen onteigenen van de ruimte naast de school, is Vidomes uit het project gestapt. Mede hierdoor moet gezocht worden naar een andere beheeropzet van het Kulturhus, dit verdient nog de nodige aandacht.

Vele varianten passeerden de revue, uiteindelijk bleven er 3 over.

1e variant, tevens de goedkoopste was uitbreiding van 2 bestaande locaties namelijk het Dorpshuis en het aanbouwen van een lokaal aan de school voor de naschoolse opvang. Deze variant voldeed niet aan het doel van alles onder één dak. Elke voorziening heeft dan zijn eigen ruimte, nadeel hierbij is dat het niet haalbaar is om meervoudig gebruik te maken van bestaande ruimten.

 Het vernieuwen van de ruim 50 jaar oude school, zonder kulturhusvoorzieningen is geen optie. De school op zich staat niet op de nominatie voor vervanging en voldoet nog absoluut aan de gestelde eisen en basisvoorwaarden zoals deze door deskundigen is vastgesteld. Zo werd er toch nog gelachen op deze avond.

De 3e variant was totale nieuwbouw van het Kulturhus op de huidige plek van de school. Een mooie oplossing, maar bijna 2 miljoen duurder.

De 2e Variant, waar voor gekozen is, is het benutten van de oude school en afbraak van het kleutergebouw. De oude school wordt gerenoveerd en er komt een aanbouw dat zorgt voor 5 nieuwe klassen en extra ruimten voor individuele activiteiten, zoals lezen en zelfwerkzaamheid. Binnen de gegeven omstandigheden, beantwoordt de aanbouw aan het multifunctionele doel.

Op de tekening wordt duidelijk dat kleuterschool en het speellokaal (aula) plaats maakt voor nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit vier nieuwe schoollokalen, een kinderopvangruimte, een speellokaal, een jongerensoos, een grote zaal, een foyer annex huiskamer. De bibliotheekfunctie krijgt een plek in de foyer annex huiskamer. In deze ruimte vindt ook tussenschoolse opvang plaats. In het achterste schoolgebouw wordt van het souterrain het knutsellokaal omgebouwd tot atelier en het leslokaal tot vergader- en cursusruimte. Een andere opzet op een kleiner grondgebied, waarbij de doelstellingen alsnog gehaald kunnen worden.

Er blijven nog wel voorwaarden zoals:

1. De toekomstige exploitatie en het financiële kader.

2. De beheerslasten: in overleg met de vaste gebruikers hierover van gedachten wisselen. Er moet gesproken gaan worden met de vaste gebruikers, aan welke condities het moet voldoen voor wie en waarvoor. Moet natuurlijk wel rendabel zijn.

3. Ruimtelijke kader in combinatie met structuurvisie.

Opgave voor de komende tijd is, dat wij als gemeenschap achter dit plan gaan staan, waardoor er draagvlak is. Het is het meest haalbare en meest snel realiseerbare plan. Er wordt gevraagd om mee te denken. Als dit plan nu van de haak valt, wijst Rensen erop, dat na alle gedane voorbereidende inspanningen door diverse partijen zoals denktanks, adviesraad, instemming van de gemeente, hij niet verwacht, dat er nog gedurende deze periode een ander besluit wordt genomen. Mooier kan hij het niet maken, maar er is wel een ondertoon van ‘slikken of stikken’.

Er is een lange weg afgelegd, er is heel veel overlegd, het sluit aan bij de gebiedsvisie en de wensen. Nu is het een kwestie van doorstomen, eind 2013 de eerste paal en 2014 de oplevering.

Na de inleiding is er nog gelegenheid tot vragen stellen, waar gretig gebruik van wordt gemaakt door o.a.

Jetty Noordzij, zij was in eerste instantie in 2007 erg enthousiast, er was veel draagvlak, denktanks, fantastische plannen. Maar nu 5 jaar verder denkt ze dat het draagvlak aan het wankelen is, mede door het kostenplaatje.

De heer Rensen reageert door te herhalen dat de eerder plannen zijn gewijzigd door bezuinigingen en verkiezingen en het niet kunnen verwerven van grond, waardoor de randvoorwaarden anders zijn geworden.

Wim de Groot, vraagt of het nu gaat om renoveren of om opknappen van het schoolgebouw, want volgens hem is een school al na 40 jaar volgens de wet afgeschreven en het huidige gebouw staat er nu al 55 jaar. Rensen geeft aan dat de school nu niet op de nominatie staat om opgeknapt te worden. Het is de bedoeling dat de huidige school dusdanig wordt gerenoveerd, opgeknapt of opgelapt, of hoe je het ook wil noemen dat er aansluiting bestaat bij de nieuwbouw en optimaal kan functioneren en dus geen klaslokalen in het souterrain met lage plafonds en palen.

Bea van Bemmelen spreekt haar dank uit naar de inzet van de Dorpsraad (Adviesraad) die al 5 jaar bezig zijn met deze plannen. Ze maakt enkele kanttekeningen als het gaat om het schoolgebouw. Is het wel groot genoeg als er gebouwd gaat worden of wordt er dan maar weer aangebouwd. En het bebouwen en het maken van parkeergelegenheid op de huidige speelplaats, het behoud van speelruimte. De afbraak van een goed functionerend Dorpshuis en handhaving van de bibliotheek en het kostenplaatje voor het bloeiende verenigingsleven.

De heer Rensen reageert dat er voor nieuwbouw geen 2 miljoen extra beschikbaar is. Wat betreft de speelruimte wordt afgesproken dat dit met de vaste meedenktank opnieuw onder de loep wordt genomen. Er wordt momenteel gedacht aan de ruimte langs het Hazepad en misschien een deel van de kerktuin. De verkleinde speelruimte voldoet overigens nog steeds aan de normen. De bieb komt niet zelfstandig terug, valt ook onder de bezuinigingen. Als tussenoplossing wordt de bibliotheek ingepast in het zogenaamde huiskamerproject van het Kulturhus en blijft functioneel voor inwoners en de leesprogramma’s van school.

Wat betreft de huren geeft Rensen aan dat er zijn strakke voorwaarden zijn als het gaat om de verhuur van wijkgebouwen, deze worden jaarlijks vastgelegd in maatschappelijk huurtarieven en zijn nu vastgesteld op ongeveer € 81,- per vierkante meter, per jaar. Binnen de gemeente zijn de huren gelijk aan elkaar. Wel is er onderscheid bij professionele, dus commerciële gebruikers, zoals kinderopvang. Deze moeten een hogere huur betalen. De huur van de school komt ook voor rekening Gemeente. Het is niet de bedoeling dat een kulturhus leeg blijft staan vanwege de hoge lasten.

Jona van der Meer spreekt haar dank uit aan Anneke van Bemmelen, ze heeft middels haar brief in de Dorpsketting menigeen wakker geschud. Er is een lange weg afgelegd en gaandeweg is zij de belangstelling kwijtgeraakt, maar nu we in de fase van besluitvorming komen is het tijd om achter de oren te krabben. Ze veronderstelt dat als je als gemeente 5 jaar plannen maakt dat er dan ook gereserveerd moet zijn en dat het niet kan zijn dat in tijden van crisis dat dan de gelden ontbreken.

Rensen: het oorspronkelijke plan is verlaten, maar ook in februari 2010 was het bedrag niet onbeperkt. Er was  bijna 3 miljoen gereserveerd en dat wordt nu ook gebruikt. En met 2000 zielen blijft het een klein draagvlak.

In de jaren 70-80 viel Stompwijk in de zogenaamde probleem cumulatieve gebieden van de provincie, waardoor er extra subsidie was voor kleine woonkernen. Waar is dat geld gebleven of is dat naar de algemene middelen gaan?

De provincie kent al lang geen regeling meer voor het in stand houden van kleine kernen. Wel specifieke doeluitkeringen zoals ruimte-voor-ruimte regeling. Wel is er een beroep gedaan op kleine Europese fondsen, dat is niet gelukt. Er is wel geïnvesteerd in de Hoge brug en er wordt gewerkt aan het plan van de Stompwijkseweg en de komst van een rotonde en rondweg.  

Jona zegt “Mijn moeder heeft huis-aan-huis geld opgehaald voor de opbouw van het Dorpshuis, nu gaat de gemeente dit gedeeltelijk overnemen. Waar is dat geld gebleven dat door de Stompwijkers is geïnvesteerd”.

Rensen bevestigt dat er door de bewoners is geïnvesteerd en ook de kerk heeft destijds meegewerkt door grond beschikbaar te stellen. De volledige kosten komen nu voor rekening van de gemeente. We staan aan de vooravond van het besluit en eindelijk is het wel heel dichtbij.

Jona haalt nog even de huurprijs aan van de ruimte in het souterrain van ƒ 1,- per jaar omdat het toen al te oud en dik afgekeurd was. Waarmee ze haar hart gelucht heeft.

De heer Rensen: Ik moet u nu overtuigen om te kijken naar deze nieuwe voorziening. De gemeente gaat niet investeren als het niet door de bevolking wordt gedragen. Dan gaan we opnieuw beginnen en valt er deze periode geen besluit meer.

Piet Noordzij, vergelijkt de huidige huurprijs in het Dorpshuis en niet met de gemeentelijke prijzen waardoor de kans aanwezig is dat prijs van de contributie omhoog moet.

 Het moet een levendig verenigingsgebouw worden met ruimte voor ontmoetingen, verenigingsleven en alle activiteiten. De prijzen zijn binnen de gemeente gelijk.

Ook Anneke van Bemmelen spreekt haar angst uit over de huur. De hobbyclub ontvangt jaarlijks een bedrag van € 1.200,- dat rechtstreeks naar de huur van het Dorpshuis gaat. Maar die subsidie gaat in 3 jaar afgebouwd worden. Het terugdringen van subsidies maken dat het voor kleine verenigingen niet meer haalbaar is om de vaste lasten te dragen.

Rensen bevestigt deze problematiek. Er zal gekeken moeten worden naar het draagvlak van de vereniging. In het kader van de bezuinigingen worden gemeentebreed subsidies gestopt of afgebouwd en dat maakt het voor de verenigingen een stuk moeilijker. De vereniging zal aan ledenwerving moeten doen, of het aanschrijven van fondsen en zeker kritisch met de ruimte om   gaan om er zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Een exploitant, dat kan een stichting van vaste gebruikers, de school of de gemeente.

Willem Overdevest vraagt aandacht voor een meer positieve houding, niet de huidige plannen van tafel vegen en straks helemaal zonder voorzieningen te zitten!

De heer Rensen bedankt de aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid om de vitaliteit binnen de gemeente te houden. 

Er wordt nog lang nagepraat en gediscussieerd.

Reactieformulieren zijn nog steeds welkom voor vragen, opmerkingen en suggesties. Uw mening wordt op prijs gesteld. Denk aan het programma en de functies in het Kulturhus, de verkeersontsluiting, het Hazepad handhaven als langzaam verkeersroute, de parkeeroplossing, het schoolplein en het voorplein aan de Dr. Van Noortstraat u kunt dit mailen aan info@leidschendam-voorburg.nl o.v.v. kulturhus.