College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 3 juli

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 3 juli

Jongeren krijgen advies over werk en opleiding

Een goede start van iedere loopbaan is van groot belang. Daarom start de gemeente in het najaar in het nieuwe Werkplein Corbulo in Voorburg een Jongeren Loopbaancentrum. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over werk, inkomen en opleiding. Sinds 2010 kunnen jongeren en hun ouders al terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Waterlelie in Leidschendam. Beide centra gaan nauw samenwerken. 

De jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar flink gestegen in Leidschendam-Voorburg en het aantal werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie is hoog. Ook al is het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de school verlaat de afgelopen jaren gedaald. Jongeren die niet meer naar school willen, moeten zo snel mogelijk aan werk worden geholpen. Speciale loopbaanadviseurs en -bemiddelaars zetten zich straks voor deze jongeren in. De gemeente zet zich in voor goede voorzieningen en efficiënte dienstverlening. Dit geldt ook voor die jongeren die extra hulp goed kunnen gebruiken.

Aandacht voor cultureel erfgoed

De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de voorjaarsnota 2012 ingestemd met de besteding van de monumentenreserve. Het college heeft nu het bestedingsplan voor de reserve vastgesteld. Voor het behoud van het cultureel erfgoed vinden ook de komende jaren verschillende activiteiten plaats. Het gaat onder meer om subsidies voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten en panden in beschermd stads- en dorpsgezicht, het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast ondersteunt de gemeente de jaarlijkse Open Monumentendag. Leidschendam-Voorburg is een stad met een rijke geschiedenis. Die rijke geschiedenis uit zich in de vele monumenten, historische landschappen en bodemschatten. Dit maakt Leidschendam-Voorburg tot een aantrekkelijke woonstad.

Nieuw parkeerbeleid Leidschendam Centrum

Leidschendam-Voorburg kiest voor een nieuw parkeerbeleid. Hierdoor komt meer ruimte beschikbaar voor bezoekers van het gebied. Stapsgewijs vindt de komende jaren (tot circa 2016) een uitbreiding van de blauwe zone plaats. In de kern van het winkelgebied komt een blauwe zone van een uur. In de nieuwe parkeergarage op het Damplein komt een blauwe zone van twee uur. Dit geldt ook voor de omliggende straten Molenpad, Oude Trambaan en Warmoezierstraat.

Uitvoering Verkeers- en Vervoerplan goed op weg

Het college heeft besloten het Verkeers- en Vervoerplan (VVP) uit 2004 te actualiseren. Na de zomer wordt hiermee gestart. De planning is om het geactualiseerde plan rond de zomer van 2013 vast te kunnen stellen. In 2004 is samen met het Verkeers- en Vervoerplan ook een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld. Daarin zijn alle projecten opgenomen die in het kader van het VVP 2004 zijn ontwikkeld. Uit de evaluatie van het UVP blijkt dat 77% van de projecten is uitgevoerd en 4% nog in uitvoering is. Daarmee is een aanzienlijk deel van de toen geplande maatregelen uitgevoerd. Er zijn meerdere wegen heringericht, zoals de Wijkerlaan, Rembrandtlaan, Rodelaan, Heuvelweg, Prinsensingel, Vlietweg, Westeinde en Laan van Middenburg. Daarnaast zijn er rotondes gerealiseerd bij de Tol, het Oosteinde en de Laan van Nieuw Oosteinde. Er is een fietstunnel gemaakt bij de Spinozalaan, fietspaden gemaakt of verbeterd in de Leidschendammerhout, Hendriklaan en Rozenboomlaan. Ook zijn er diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren. De herinrichting van station Voorburg en Leidschendam-centrum zijn volop in uitvoering. Bij 9% van de projecten is de voorbereiding gestart of is nog onderzoek gaande. Hieronder valt bijvoorbeeld de reconstructie van de Stompwijkseweg. Door uiteenlopende redenen is 10% van de projecten uitgesteld, niet gestart of vervallen.