Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:                               

Adviesraad:                                          Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag).                  

Gemeente:                                           wethouder mevrouw H. Meijdam, mevrouw Anne Greet Dilweg, de heer B. van Vliet en de heer Evert-Jan van den Akker.

Toehoorders:                                        ongeveer 40 personen

                                  

1.         Opening

Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. In verband met de aanwezigheid van de wethouder wordt agendapunt 5 als eerste behandeld.

 

5.         Presentatie Dorpsvisie Stompwijk

Anne Greet Dilweg verzorgt deze presentatie. In de dorpsvisie worden de randvoorwaarden vastgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot de actualisering en de samenstelling van het (nieuwe) Bestemmingplan kern Stompwijk. Anne Greet verwacht dat het Bestemmingsplan medio of eind 2015 geactualiseerd zal zijn.

Bij de samenstelling van de Dorpsvisie zullen alle beleidskaders en notities worden meegenomen die van belang zijn. Zo worden de uitgangspunten van de notitie voor de woningbouw “Nationaal Landschap in Het Groene Hart”, in de integrale Gebiedsvisie meegenomen.

Stompwijk is een lintdorp met kleinschalige woningbouw. In de Dorpsvisie zal rekening worden gehouden met de rode contouren/bebouwingsgrenzen zoals die door de provincie zijn vastgesteld, de beeldkwaliteit van de bebouwing, het parkeren in het dorp e.d. De structuurvisie waarin de rode contouren zijn vastgelegd wordt momenteel door de provincie herijkt. De gemeente wil graag informatie van de bewoners ontvangen om de Dorpsvisie verder samen te stellen. Als de Dorpsvisie gereed is zal er een informatieavond voor de bewoners van Stompwijk worden georganiseerd. 

Op een vraag van Arnold van Swieten zegt Anne Greet dat er een rotonde op de N206 (bij de kruising met de Meerlaan) wordt opgenomen in de Dorpsvisie. De plannen voor de realisatie van een recreatief knooppunt worden ook in de Dorpsvisie vermeld.

Over de plannen waar nieuwe woningen mogen worden gebouwd zegt Anne Greet dat er maximaal 134 woningen binnen de rode contouren mogen komen. Het tuinbouwgebied valt niet binnen de rode contouren. Het tuinbouwgebied valt ook niet in het Bestemmingsplan kern Stompwijk en zal dus ook niet in de Dorpsvisie worden meegenomen. Koos zou graag willen dat het geplande bedrijventerrein dat aan de rand van het tuinbouwgebied bij de Huyssitterweg ligt ook in de Dorpsvisie wordt meegenomen. Anne Greet zegt dat zij dit zal meenemen. Op een vraag van Sjaak van Boheemen wordt gezegd dat de bouwrechten die voorkomen uit de Ruimte voor Ruimteregeling buiten de rode contouren kunnen worden gebruikt. Wim de Groot pleit voor woningbouw voor jongeren/starters en ouderen. Als reactie hierop zegt Anne Greet dat het niet waarschijnlijk is dat woningbouwverenigingen gaan bouwen. De nieuwe plannen zullen alleen door particulieren of ontwikkelaars worden opgepakt; besluitvorming ligt dus bij hen. Op een vraag of er rekening wordt gehouden met de verdunning van de woningen zegt Anne Greet dat dit inderdaad het geval is. Verder zegt ze dat er waarschijnlijk een aanpassing komt van de rode contouren; ze zullen waarschijnlijk op bepaalde plaatsen iets worden opgerekt. Koos pleit om bij nieuw bebouwing extra parkeerplaatsen bij deze bebouwing mee te nemen, dit om de grote parkeerdruk in de dorpskern niet verder te laten toenemen. Dit zal worden meegenomen. Verder wordt opgemerkt dat landgoederen in principe voor 80% openbaar toegankelijk zijn. Tot slot wordt opgemerkt dat het mogelijk is om suggesties voor de Dorpsvisie tot medio oktober aan de gemeente door te geven. Hiervoor is op de website van de gemeente een speciaal formulier ontwikkeld.

 

2.         Mededelingen

·         Kandidaatstelling leden Adviesraad

Koos bericht dat er medio maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden en dat er dan tegelijk voor de bewoners van het buitengebied de mogelijkheid bestaat om een stem uit te brengen voor de nieuwe Adviesraad. De verkiezingen voor de Adviesraad zijn alleen mogelijk als er voldoende kandidaten zich verkiesbaar stellen. Koos roep inwoners van het buitengebied op om zich verkiesbaar te stellen voor de nieuwe Adviesraad. Als men belangstelling heeft kan met zich tot een van de leden van de huidige Adviesraad wenden of mail naar Adviesraad-Stompwijk@ziggo.nl

·         Notitie “Inzet voor Stompwijk; een vitale kern in het groene hart” 

Deze notitie is uitgedeeld aan de bezoekers/toehoorders die op deze Adviesraadvergadering aanwezig zijn. De notitie is door de Adviesraad geschreven met de bedoeling dat de gemeentelijke politieke partijen, bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s, rekening houden met belangrijke zaken die in Stompwijk spelen. De Adviesraad heeft met diverse politieke partijen, in afzonderlijke gesprekken, de punten die in de notitie staan besproken.

 

3.         Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)

·         Ronald van Nierop vraagt aandacht voor het feit dat er in veel gemeentelijke berichten en publicaties niet wordt gesproken over Stompwijk. Hij is van mening dat de gemeente 3 kernen heeft, waaronder Stompwijk. Ben van Vliet zal dit binnen de gemeente aankaarten maar hij adviseert de Adviesraad om dit punt zelf ook onder de aandacht van de gemeente te brengen.

·         Sjaak Kappetein dankt de gemeente voor het opknappen van het Hazenpad. Het ziet er weer keurig uit!

 

4.         Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 4 juli 2013

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de inhoud van dit verslag.

Naar aanleiding van het verslag wordt namens Bas Ligthart (hij is afwezig) opgemerkt dat de opmerkingen die in de vorige vergadering zijn gemaakt over de reconstructie van de Meerlaan in de plannen zijn meegenomen. Zo blijft de haltecom van de bus gehandhaafd. Verder heeft hij doorgegeven dat in december of januari aanstaande de aanbesteding van deze reconstructie zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de uitvoering in maart 2014 start; de werkzaamheden zullen ongeveer 4 maanden duren. Het stuk Meerlaan vanaf het Klaverblad tot aan de N206 zal laten worden opgeknapt tegelijk met de reconstructie van de N206 en de aanleg van de rotonde.

 

6.         Voortgang plannen realisatie Kulturhus

Koos bericht dat er voortvarend aan dit project wordt gewerkt. De diverse procedures worden afgerond en de werkzaamheden voor de marktverkenning zijn opgestart. Op dit moment wordt en naar een partij (of partijen) gezocht die de bouw van het kulturhus en de exploitatie wil uitvoeren. Na de marktverkenning wordt de  opdracht gegeven voor de formele aanbesteding en het ontwerp van het pand. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het programma van eisen; hierin zijn alle (bouwkundige) wensen opgenomen. Voor de bouw van het kulturhus zal een specifiek bestemmingplan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat het kulturhus in de zomer of aan het eind van het jaar 2015 in gebruik kan worden genomen.

Het huidige hoofdgebouw van de school blijft in gebruik tijdens de bouw van het kulturhus en zal nadat het kulturhus gereed is worden afgebroken.

 

7.         Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

De Adviesraad heeft een presentatie gehad van dit project. Er zal geen ontwerp worden gemaakt hoe de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat moet worden opgeknapt. Alleen een functioneel programma van eisen zal worden opgesteld. Hiermee zal aan geïnteresseerde partijen wordt verzocht om plannen te maken om de reconstructie aan te pakken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nauw bij dit project betrokken; de gemeente heeft met het Hoogheemraadschap een convenant opgesteld. Het is te verwachten dat het een duur project wordt. Het is de bedoeling dat de plannen in de raadsvergadering van medio december zullen worden geagendeerd.

 

8.         Verbindingsweg (stand van zaken en vervolgprocedure besluitvorming)

Ever-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingsweg, zegt dat in de Adviesraadvergadering van begin 2013 de plannen zijn gepresenteerd en dat er de laatste tijd wordt gezocht naar de financiering van de weg. Het stadgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben subsidie toegezegd. Het formele verzoek voor de aanvraag van de subsidie moet nog worden ingediend. Het geld is specifiek gereserveerd voor de verbindingsweg. In gemeenteraadsvergadering van 17 december zullen de plannen van de verbindingsweg, gelijk met de presentatie van de plannen over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat, worden besproken. Als de gemeenteraad in deze vergadering definitief akkoord gaat zal verder gegaan worden met de verwerving van de gronden.

Koos vraagt aandacht voor de aansluiting van de verbindingsweg met de Huyssitterweg/Dr. van Noortstraat. We sterven naar een doorkijk naar de 2e fase van de verbindingsweg maar de (tijdelijke) aansluiting van de eerste fase van de verbindingsweg is erg belangrijk. Evert-Jan zegt dat de aansluiting niet in zijn opdracht is opgenomen maar dat het wel zijn aandacht heeft. Het moet nog verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van een speciaal overleg met wethouder Van Ostaijen over de situering van de verbindingsweg ten opzichte van het Laantje van Van Kampen informeert Koos wat hiermee is gedaan. Evert-Jan zegt dat de tekeningen niet gewijzigd zijn en dat dit punt bij de besluitvorming kan worden meegenomen.

Over het tijdspad zegt Evert-Jan dat de gemeenteraad op 17 december naar verwachting een definitief besluit zal nemen. Daarna start de bestemmingsplanprocedure; deze zal ongeveer 1 jaar duren. Het is de bedoeling dat de weg eind 2017 gereed zal zijn.

 

9.         Rondvraag

·         Op een vraag van Joop van Schie wordt gezegd dat voor het tuinbouwgebied een afzonderlijk bestemmingsplan wordt gemaakt. Hij vraagt ook of er gemeentelijk beleid is m.b.t. de inrichting van fietspaden (plaatsing van paaltjes etc). De ARis hier niet van op de hoogte.

·         Piet van Steen vraagt aandacht voor de overstort van het riool in de Nieuwe Vaart.

 

12 .      Sluiting

De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 28 november 2013

Voorzitter,                                                                   Secretaris,

J.M. van Wissen                                                                      A.H.M. Janson