Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Geboren: Isabel Léonore, dochter /zusje van Patrick, Ingrid en Daphne Luk

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag 23 aug. 19.00 uur  Geen viering

Zondag   24 aug. 11.00 uur  Eucharistieviering met samenzang.

                                          Voorganger pastoor v.d. Bie

Misintenties 

Zondag 24 aug. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerard van Rijn, overleden ouders v. Santen – Onderwater, Toos v. Boheemen –Warmenhoven, overleden ouders v. Boheemen –v. d. Krogt, Jan Kerkvliet, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman.

 

Kerkhulpen                         Kosters     Lectoren       Misdienaars

Zaterdag 23 aug.  19.00 uur  Adriaan H.   geen            geen

Zondag   24 aug.  11.00 uur  Adriaan H.   Jan Havik     geen

 

Kerkschoonmaak

Woensdag 27 augustus gaan wij vanaf 09.00 uur de kerk schoonmaken, iedereen is van harte uitgenodigd om een handje uit te steken, de koffie met….. staat klaar. U bent van harte welkom.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.

Het secretariaat

 

Na de zomer: viering op zondag om 11.15 uur 

Het zal u niet altijd opvallen, maar de voorgangers die naar Stompwijk komen zijn een behoorlijk eind onderweg. Het dorp ligt nogal excentrisch in de parochie. Maar dat niet alleen. Meestal hebben ze ’s morgens om 9.30 uur al een viering gehad in een van de andere kernen van de parochie. Als je eerst voorgaat in de Stevenshof of in de Petrus, en daarna in de Laurentius, dat is inderdaad een eind weg. Maar het is ook vervelend voor degenen die de priester in de viering van 9.30 uur direct na de zegen zien weggaan en in de auto springen. Geen handje schudden of tijd hebben voor een praatje met de kerkgangers! Bovendien, een viering elders hoeft niet binnen een uur afgelopen zijn. Wat extra koorzang, een bijzondere gebeurtenis, het is dan al gauw zo krap dat de pastores zich niet kunnen houden aan de maximum snelheid. Een extra kwartiertje later beginnen geeft ook wat rust aan de priester en is beter voor de bloeddruk en het hart. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de collega’s die regelmatig voorgaan in de Laurentius.  

Niet iedereen is blij met een kwartiertje later. Dat realiseren we ons maar al te goed. De tijd is echter voorbij dat we het allemaal op onszelf waren. In 2014 zijn we onderdeel van een groter geheel. Een liturgisch rooster is heel ingewikkeld met elf kerklocaties. Dat dient op elkaar afgestemd te worden, om te komen tot een eerlijke verdeling over de verschillende plekken.

Met ingang van 1 oktober zal pastor Banning zijn werkzaamheden in de parochie afbouwen. Dat heeft onder meer te maken met zijn gezondheid. Een van de consequenties is dat hij dan niet meer zal voorgaan in Stompwijk. Ook dat heeft een grote invloed op het rooster, juist vanwege de evenredigheid. ‘’Zijn viering’’ kan dus niet zonder meer worden overgenomen door een andere priester. 

Hoe we hier mee moeten omgaan is nog niet helder. Gezamenlijkheid en samenwerking zijn wel de woorden die centraal dienen te staan en uitgangspunt zijn. ‘’Niet alleen meer voor ons eigen’’, maar samenwerkingsverbanden. Met enige regelmaat een viering met andere kernen in de buurt is een optie. Uiteraard willen parochieteam en parochiebestuur dit niet eenzijdig doorvoeren, we doen dat in overleg met de pastoraatgroep en beheercommissie, maar we staan wel met de rug tegen de muur. Ook van de huidige (emeriti) priesters kan niet het onmogelijke worden gevraagd. Wij hopen op uw begrip. 

 

Pastoor Jaap van der Bie