Beste leden van de Ouderen Soos,

Op donderdag 28 maart gaan we weer klaverjassen in de Klaverhal in Zoeterwoude, aanvang 14:00 uur.

Op 2 april houden we onze ledenvergadering. De agenda ziet er als volgt uit:

1.   Opening en mededelingen

2.   Financieel jaarverslag 2023

3.   Kascontrole en benoeming nieuwe kascommissie

4.   Rooster van aftreden bestuur

5.   Rondvraag

6.   Sluiting

Aansluitend gaan we gewoon klaverjassen, kaarten maken en rummikuppen. We beginnen gewoon om 14:00 uur.

Astrid Hilgersom

Secretaris Ouderen Soos Stompwijk