Categoriearchief: mkb

MKB, Beste Leden

Beste leden,

Op woensdag 11 december hebben wij weer een ledenbijeenkomst. Naast onze toelichting van de lopende zaken, hebben wij ook een interactieve workshop op het programma staan. Wouter Parent van WE Secure IT zal verder op het onderwerp cybercrime ingaan, en ook vooral, hoe we ons hier tegen kunnen beschermen.

Aansluitend hebben we uiteraard een gezellige oudjaarsborrel!

 

Datum:                   woensdag 11 december

Locatie:                  Het Blesse Paard

Zaal open:             19:30 uur

 

Ben je nog geen lid, maar heb je wel interesse?

Laat dit ons dan weten via ursulavandervoort@gmail.com

 

Beste Stompwijkse ondernemers,

 

Aanstaande donderdag hebben wij weer onze gezellige Nieuwjaarsborrel op de agenda staan.

Traditiegetrouw zijn hier alle Stompwijkse ondernemers voor uitgenodigd, dus je hoeft geen lid te zijn van MKB!

Er is een avondvullend programma samengesteld, waarbij Luiten Food de locatie ter beschikking stelt en er gelegenheid is voor een rondleiding. Een leuke manier om elkaars bedrijven te leren kennen.

De avond zal worden afgesloten met een informele borrel om na alle feestdagen elkaar weer helemaal bij te praten.

Tot donderdag!

Lennert, Jacqueline, Jeroen, Wim, Ursula en Desirée

Donderdag 24 januari 2013

Locatie: Luiten Food, Klaverblad 11, Stompwijk

Aanvang 19:30 uur

 

MKB ledenvergadering

 

Op woensdag 21 november hebben wij onze ledenvergadering. Er staat genoeg op de agenda en het belooft een inspirerende avond te worden. Mieke en Frans Tielemans hebben Meubelmakerij De Stoof ter beschikking gesteld om de bijeenkomst te houden.

Mochten er bedrijven nog geen lid zijn. Maar heeft u wel interesse om u aan te sluiten bij MKB-Stompwijk, ook dan bent u van harte welkom!

U bent welkom vanaf 19.30 uur, aanvang bijeenkomst 20.00 uur.

Tot 21 november!

Ursula, Jacqueline, Lennert, Jeroen, Wim en Desirée

 

De heren Pruijssers blazen ‘onze’ COOP nieuw leven in!

 

Na de geweldige jaren van Jos hebben vorige week maandag Huib en Robert de supermarkt heropend. Na een intense verbouwing hebben ze een fantastische zaak neergezet. Praktisch alles is volledig in het nieuw gezet en de ondernemende vader en zoon zitten vol inspiratie en enthousiasme om de supermarkt weer echt op de kaart te zetten.

Maandag is het dorp verwend met een gezellig openingsfeest en dinsdag stonden de Stompwijkers te trappelen om bij de vernieuwde COOP hun boodschappen te doen.

Als MKB LV-Stompwijk vinden wij het geweldig dat de familie Pruijssers gelooft in de supermarkt, gelooft in Stompwijk en wil vechten om ons dorp vitaal en krachtig te houden. Wij hopen dan ook op heel veel enthousiasme vanuit de bewoners van Stompwijk en omgeving! Heren, bedankt en veel succes gewenst.

MKB LV-Stompwijk

Lennert, Jeroen, Wim, Ursula, Jacqueline en Desirée

 

Voorkomen hoogtebeperking Stompwijkseweg!

 Voor de zomer is mede op ons aandringen de hoogtebeperking voor de Stompwijkseweg door de gemeente weggehaald. Als voorlopige tussenoplossing is toen gekozen voor eenrichtingsverkeer voor vrachtauto’s op een groot deel van de Stompwijkseweg. Daarnaast zijn tussen ‘het tunneltje’ en Stompwijkseweg 29, waar nog tweerichting verkeer mogelijk is voor vrachtauto’s, rood-witte blokken geplaatst op plekken waar de beschoeiing zwak is. Dit pakket aan maatregelen verdient niet de schoonheidsprijs, maar is in ieder geval beter dan de eerdere hoogtebeperking. Totdat de reconstructie van de Stompwijkseweg wordt aangepakt zullen we het hiermee moeten doen.
Maar, hoe gaan we hier met z’n allen mee om? In de afgelopen maanden zijn regelmatig de rood-witte blokken kapot gereden of naar de kant toe geschoven, waardoor de beoogde werking minimaal is. Hiermee wordt een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket ondermijnd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn!

Ondanks dat de genomen maatregelen niet ideaal zijn willen we in ieder geval de hoogtebeperking niet terug hebben. Daarom deze nadrukkelijke oproep: laat de rood-witte blokken staan in ons aller belang.

 

MKB-LV afd. Stompwijk, 
Adviesraad Stompwijk,
LTO-Noord afd. Rijn en Vlietlanden

Zienswijze structuurvisie

Zienswijze concept Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, bezien vanuit het MKB

Geachte raad,

Als MKB Leidschendam-Voorburg maken wij van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen op het concept Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012.

ALGEMEEN

In algemene zin heeft MKB LV grote waardering voor de gevolgde procedure inzake de totstandkoming van de herijking 2012 van de Structuurvisie 2006. Als stakeholder hebben we in de diverse bijeenkomsten wezenlijke inbreng kunnen leveren. Dat heeft zich vertaald in een degelijk en evenwichtig document, waarin MKB LV zich op hoofdlijnen kan vinden. Er is een duidelijke visie voor de lange termijn geformuleerd, nu gebaseerd op een positionering van de gemeente in de regio, waarin het bedrijfsleven zich kan vinden. Er voor zorgen dat “de gemeente Leidschendam- Voorburg in 2040 een van de meest aantrekkelijke ontmoetings- en vestigingsplaatsen in de Randstad is, waar goed opgeleide en internationaal georiënteerde kenniswerkers, huishoudens met kinderen en ouderen met veel plezier wonen” (citaat uit Structuurvisie) kan o.i. goed door professioneel in te zetten op duurzame stedelijke ontwikkeling op basis van de drie pijlers:

* versterken van de groene woonstad;

* verbeteren van economische kansen en de voorzieningenstructuur;

* beter benutten en verbeteren van de bereikbaarheid.

MKB LV zal zich daarbij graag als constructieve kennis- en uitvoeringpartner blijven inzetten.

ROL OVERHEID

De rol die de gemeente zich daarbij toedicht – “vanuit een regisserende, stimulerende en faciliterende rol wil de gemeente letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan inwoners, ondernemers, marktpartijen, organisaties en instellingen om ruimtelijke ambities te verwezenlijken” – achten wij op z’n plaats en in de huidige tijdsbeeld cruciaal. Van hindermacht naar uitvoeringskracht, zou het motto moeten zijn. In dit opzicht zal het echt ‘kiezen of delen’ moeten zijn. Daarbij doelen wij op een grondige aanpassing van het gemeentelijk beleids- en uitvoeringsapparaat. Het tijdpad waarin het bedrijfsleven noodzakelijkerwijs moet opereren (behoud concurrentiekracht) staat in geen verhouding tot de lange tijd die overheidsinstanties nodig hebben voor o.m. voortrajecten, vergunningenprocedures en politieke besluitvorming. Regisseren, stimuleren en faciliteren vraagt naast een denk- en doe-omslag ook andere competenties van het ambtelijk apparaat. Een cruciale randvoorwaarde om het uitvoeringtraject van de Structuurvisie 2040 succesvol in te vullen en naar resultaat te leiden.

UITVOERINGSPROGRAMMA

Het uitvoeringsprogramma verdient nu alle prioriteit. Daarbij adviseren wij u aandacht te schenken aan: • Het belang van de wijkeconomie, ZZP’ers en de zorgcluster voor de lokale economie en het voorzieningenniveau. De sector ZZP’ers is groot en zal doorgroeien. In onze gemeente zal de kracht liggen in werken vanuit kleine eenheden (woningen, verzamelpand) met één of enkele werkplekken in plaats vanuit grote kantoorgebouwen met veel werkplekken.

• Het ‘verleiden’ van net-afgestudeerde kenniswerkers uit de alpha-hoek (Leiden) en beta-hoek (Delft) om zich in onze gemeente te vestigen als starter op de arbeidsmarkt (w.o. aanbod woon-werkwoningen).

• Creëer in het verlengde van bovenstaande punten ruimte (letterlijk en figuurlijk) voor nieuwe bedrijvigheid, onder andere op het gebied van zorg; door aanbieders van zorgdienstverlening ook fysiek te clusteren (‘zorgmarkt’), kan onderlinge versterking en kwaliteit bevorderd worden.

• Passende bedrijvigheid in de wijken heeft positieve effecten op levendigheid en sociale veiligheid;

• Een detailhandelsvisie moet er komen. Zorg bij het opstellen en uitwerken daarvan voor een goede afstemming tussen de (kern) winkelgebieden en de afstemming met de regio.

• Biedt duidelijkheid over de transformatieopgave in Klein Plaspoelpolder; heb hierbij aandacht de vraag vanuit de woningmarkt..

• Blijf aandacht houden voor toerisme, zorg hierbij ook voor passende bebording, routing, bekendheid en stadspromotie (ook begrijpelijk voor expats);

• Heb aandacht voor het recreatieve verkeer en het gebruik ervan. Dit is momenteel onvoldoende belicht in de concept Structuurvisie RVW 2040, herijking 2012; de economische spin-off van recreatie voor de oude stadskernen (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) kan versterkt worden door fietsers en wandelaars meer mogelijkheden te bieden de Vliet over te steken aan de noordzijde van Leidschendam Centrum (Vlietzone landelijk gebied, recreatief knooppunt en Driemanspolder); concreet: brug voor langzaam verkeer en ev. landbouwverkeer ter hoogte van Park Rozenrust.

DEELGEBIEDEN

Oud-Voorburg

De structuurvisie en het nieuwe bestemmingplan geven een duidelijk beeld voor de toekomst van het oude Centrum Voorburg, wat door de visie gewaarborgd moet worden is de bescherming van historische panden met het straatbeeld. Het zou aan te bevelen zijn om de toekomstige bestemming van het Service centrum Raadhuisstraat 47a / Herenstraat 76 alvast in grote lijnen in deze visie mee te nemen.

Leidschendam Centrum Ondernemersvereniging

Leidschendam Centrum is verheugd te zien dat de potentie van het oude centrum van Leidschendam ‘in nieuwe gedaante’ nu verankerd is in de Structuurvisie. De focus op voortreffelijk wonen, winkelen, uitgaan en sportief recreëren zal voor langere termijn bijdragen aan een vitale kern. Op het moment dat het gerenoveerde centrum in wijde omgeving haar naam heeft waargemaakt, zal de jarenlang bepleitte extra brug over de Vliet een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Leidschendam Centrum.

Leidsenhage

Het proces om tot een gedragen visie te komen is nu in een cruciale fase gekomen. Alle partijen zijn op een positieve wijze hiermee bezig en vervolgens komt in 2013 de uitwerkingsfase in beeld. In het concept staat als termijn ‘middellang’ gemeld hetgeen aangepast dient te worden naar ‘kort’.

Stompwijk

Stompwijk en het Buitengebied worden gezien als de parel van de gemeente. De meerwaarde van dit gebied wordt door de gemeente onderstreept en het heeft een duidelijke positie in de structuurvisie gekregen. Stompwijk en het Buitenbegied worden gezien als een verrijking van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de recreatieve en groene waarden worden daarbij veelvuldig benadrukt; Stompwijk en Buitengebied als groene buffer voor de stedeling met een recreatief knooppunt, fietsroutes, kanoroutes e.d. Wil de gemeente deze parel zo slijpen dan zal de gemeente hiervoor de kaders moeten bepalen en moeten willen investeren in het gebied. Waarbij de infrastructuur, ondernemingen, kern Stompwijk, voorzieningen kern Stompwijk, tuinbouwgebied en de te ontwikkelen bedrijventerreinen belangrijke pijlers zijn. Deze deelgebieden moeten, in samenhang, bijdragen aan de visie de reeds geschreven is in de structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040. Een belangrijke recreatieve drager is de Stompwijkseweg, deze zal in de toekomst een recreatieve functie krijgen. Echter de dragers van het buitengebied, de agrarische bedrijven, zijn allemaal gevestigd aan de Stompwijkseweg. Deze bedrijven zijn levensvatbaar door het uitoefenen van hun primaire functie, eventuele nevenactiviteiten kunnen ook verder ontwikkeld worden maar zullen niet de primaire functie kunnen vervangen. Vanuit deze optiek zal de Stompwijkseweg toegankelijk moeten blijven voor het verkeer en transport wat nodig is om de agrarische bedrijven levensvatbaar te houden. Ook zijn er bedrijven aan de Stompwijkseweg gevestigd die geen agrarische functie hebben. Deze niet agrarische bedrijven zijn in het bestemmingsplan Landelijk Gebied benoemd en geconserveerd. Uitbreiding van deze bedrijven is niet meer mogelijk waardoor deze bedrijven in een zogenoemde ‘sterfhuisconstructie’ komen. De vitaliteit van Stompwijk is mede afhankelijk van het voortbestaan van deze bedrijven, het is dan ook van cruciaal belang om deze bedrijven te behouden. MKB-Stompwijk verwacht van de gemeente een duidelijk beleid en een helpende hand om deze bedrijven levensvatbaar te houden binnen Stompwijk. De parel kan best zo geslepen worden, maar maak daarbij vooral gebruik van de sterke punten in het gebied. Want juist deze sterke punten moeten sterker gemaakt worden. Daarbij willen wij refereren aan de gebiedsvisie; Een vitale kern in het groene hart.

De parel zal alleen maar kunnen glimmen als het gebied vitaal is waarbij alle ondernemers in Stompwijk en het Buitengebied de kans krijgen deze vitaliteit de ondersteunen. Wij gaan er van uit dat de gemeente er alles aan zal doen de reeds bestaande ondernemers, de dragers van de huidige vitaliteit, te behouden en te versterken. Deze zienswijze wordt onderschreven door de Kamer van Koophandel Den Haag.

Met vriendelijke groet, MKB Leidschendam Voorburg, M. Zaadhof, voorzitter

MKB

INNOVATIEF STOMPWIJK

Woensdag 22 februari is onze bijeenkomst in Café De Gouden Leeuw in Stompwijk. Deze bijeenkomst organiseren wij voor onze leden maar ook voor de rest van ondernemend Stompwijk en buitengebied! 

Op het programma staan de ontwikkelingen rondom de Stompwijkseweg en

willen wij innovatieve ondernemers de kans geven om te laten zien wat zij in 2012 van plan zijn. Mochten er nog ondernemers geïnteresseerd zijn om iets van hun bedrijf te laten zien, laat ons dit dan weten. Vervolgens sluiten wij af met een gezellige borrel.

Aanvang 19.30 uur.

Tot 22 februari!

Ursula, Lennert, Wim, Jacqueline, Jeroen en Desiree

 

MKB Stomwijk vergadering

Eerste MKB-LV Stompwijk ledenvergadering: donderdag 7 april

Na het grote succes van de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari j.l. en de massale inschrijvingen van het Stompwijkse bedrijfsleven bij MKB-LV Stompwijk, nodigen wij u graag uit voor onze eerste ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op donderdag 7 april in Het Blesse Paard. Het Voorhuys zal open zijn vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur zal de voorzitter de vergadering openen.

Op het programma staan o.a.:

  • diverse huishoudelijke zaken;
  • toelichting op wat MKB voor u kan betekenen;
  • voorbereiding met u van het gesprek op 25 mei a.s. van MKB-LV Stompwijk met de wethouders Mijdam, Van Ostayen en Rensen.

Wij hopen op uw aanwezigheid en een succesvolle eerste ledenvergadering, welke mede mogelijk wordt gemaakt door onze partner Rabobank Rijnstreek.

Bent u nog geen lid, maar wilt u zich wel bij ons aansluiten? Dan kunt u zich donderdag inschrijven bij MKB-LV Stompwijk. U kunt ook een inschrijfformulier aanvragen via stompwijk@mkb-lv.nl.

MKB-LV  Stompwijk

Lennert Luiten, Jeroen Granneman, Desirée Luiten, Jacqueline van der Krogt, Wim Schoevers en Ursula van der Voort.

Ondernemend Stompwijk bedankt!

Donderdagavond 13 januari was een daverend succes; de introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg. Naar aanleiding van deze avond mogen we dertig nieuwe leden verwelkomen bij MKB LV-Stompwijk. Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en het gestelde vertrouwen in ons. Indien u verhinderd was, maar ook lid wilt worden, kunt u contact opnemen met Lennert Luiten voor het aanvragen van een inschrijfformulier;lennert@luitenfood.com.

Graag zien wij onze leden op donderdag 7 april voor een eerste ledenvergadering. Nogmaals bedankt.

Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten, Wim Schoevers, Ursula van der Voort