Zienswijze structuurvisie

Zienswijze concept Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, bezien vanuit het MKB

Geachte raad,

Als MKB Leidschendam-Voorburg maken wij van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen op het concept Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012.

ALGEMEEN

In algemene zin heeft MKB LV grote waardering voor de gevolgde procedure inzake de totstandkoming van de herijking 2012 van de Structuurvisie 2006. Als stakeholder hebben we in de diverse bijeenkomsten wezenlijke inbreng kunnen leveren. Dat heeft zich vertaald in een degelijk en evenwichtig document, waarin MKB LV zich op hoofdlijnen kan vinden. Er is een duidelijke visie voor de lange termijn geformuleerd, nu gebaseerd op een positionering van de gemeente in de regio, waarin het bedrijfsleven zich kan vinden. Er voor zorgen dat “de gemeente Leidschendam- Voorburg in 2040 een van de meest aantrekkelijke ontmoetings- en vestigingsplaatsen in de Randstad is, waar goed opgeleide en internationaal georiënteerde kenniswerkers, huishoudens met kinderen en ouderen met veel plezier wonen” (citaat uit Structuurvisie) kan o.i. goed door professioneel in te zetten op duurzame stedelijke ontwikkeling op basis van de drie pijlers:

* versterken van de groene woonstad;

* verbeteren van economische kansen en de voorzieningenstructuur;

* beter benutten en verbeteren van de bereikbaarheid.

MKB LV zal zich daarbij graag als constructieve kennis- en uitvoeringpartner blijven inzetten.

ROL OVERHEID

De rol die de gemeente zich daarbij toedicht – “vanuit een regisserende, stimulerende en faciliterende rol wil de gemeente letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan inwoners, ondernemers, marktpartijen, organisaties en instellingen om ruimtelijke ambities te verwezenlijken” – achten wij op z’n plaats en in de huidige tijdsbeeld cruciaal. Van hindermacht naar uitvoeringskracht, zou het motto moeten zijn. In dit opzicht zal het echt ‘kiezen of delen’ moeten zijn. Daarbij doelen wij op een grondige aanpassing van het gemeentelijk beleids- en uitvoeringsapparaat. Het tijdpad waarin het bedrijfsleven noodzakelijkerwijs moet opereren (behoud concurrentiekracht) staat in geen verhouding tot de lange tijd die overheidsinstanties nodig hebben voor o.m. voortrajecten, vergunningenprocedures en politieke besluitvorming. Regisseren, stimuleren en faciliteren vraagt naast een denk- en doe-omslag ook andere competenties van het ambtelijk apparaat. Een cruciale randvoorwaarde om het uitvoeringtraject van de Structuurvisie 2040 succesvol in te vullen en naar resultaat te leiden.

UITVOERINGSPROGRAMMA

Het uitvoeringsprogramma verdient nu alle prioriteit. Daarbij adviseren wij u aandacht te schenken aan: • Het belang van de wijkeconomie, ZZP’ers en de zorgcluster voor de lokale economie en het voorzieningenniveau. De sector ZZP’ers is groot en zal doorgroeien. In onze gemeente zal de kracht liggen in werken vanuit kleine eenheden (woningen, verzamelpand) met één of enkele werkplekken in plaats vanuit grote kantoorgebouwen met veel werkplekken.

• Het ‘verleiden’ van net-afgestudeerde kenniswerkers uit de alpha-hoek (Leiden) en beta-hoek (Delft) om zich in onze gemeente te vestigen als starter op de arbeidsmarkt (w.o. aanbod woon-werkwoningen).

• Creëer in het verlengde van bovenstaande punten ruimte (letterlijk en figuurlijk) voor nieuwe bedrijvigheid, onder andere op het gebied van zorg; door aanbieders van zorgdienstverlening ook fysiek te clusteren (‘zorgmarkt’), kan onderlinge versterking en kwaliteit bevorderd worden.

• Passende bedrijvigheid in de wijken heeft positieve effecten op levendigheid en sociale veiligheid;

• Een detailhandelsvisie moet er komen. Zorg bij het opstellen en uitwerken daarvan voor een goede afstemming tussen de (kern) winkelgebieden en de afstemming met de regio.

• Biedt duidelijkheid over de transformatieopgave in Klein Plaspoelpolder; heb hierbij aandacht de vraag vanuit de woningmarkt..

• Blijf aandacht houden voor toerisme, zorg hierbij ook voor passende bebording, routing, bekendheid en stadspromotie (ook begrijpelijk voor expats);

• Heb aandacht voor het recreatieve verkeer en het gebruik ervan. Dit is momenteel onvoldoende belicht in de concept Structuurvisie RVW 2040, herijking 2012; de economische spin-off van recreatie voor de oude stadskernen (Leidschendam, Voorburg en Stompwijk) kan versterkt worden door fietsers en wandelaars meer mogelijkheden te bieden de Vliet over te steken aan de noordzijde van Leidschendam Centrum (Vlietzone landelijk gebied, recreatief knooppunt en Driemanspolder); concreet: brug voor langzaam verkeer en ev. landbouwverkeer ter hoogte van Park Rozenrust.

DEELGEBIEDEN

Oud-Voorburg

De structuurvisie en het nieuwe bestemmingplan geven een duidelijk beeld voor de toekomst van het oude Centrum Voorburg, wat door de visie gewaarborgd moet worden is de bescherming van historische panden met het straatbeeld. Het zou aan te bevelen zijn om de toekomstige bestemming van het Service centrum Raadhuisstraat 47a / Herenstraat 76 alvast in grote lijnen in deze visie mee te nemen.

Leidschendam Centrum Ondernemersvereniging

Leidschendam Centrum is verheugd te zien dat de potentie van het oude centrum van Leidschendam ‘in nieuwe gedaante’ nu verankerd is in de Structuurvisie. De focus op voortreffelijk wonen, winkelen, uitgaan en sportief recreëren zal voor langere termijn bijdragen aan een vitale kern. Op het moment dat het gerenoveerde centrum in wijde omgeving haar naam heeft waargemaakt, zal de jarenlang bepleitte extra brug over de Vliet een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Leidschendam Centrum.

Leidsenhage

Het proces om tot een gedragen visie te komen is nu in een cruciale fase gekomen. Alle partijen zijn op een positieve wijze hiermee bezig en vervolgens komt in 2013 de uitwerkingsfase in beeld. In het concept staat als termijn ‘middellang’ gemeld hetgeen aangepast dient te worden naar ‘kort’.

Stompwijk

Stompwijk en het Buitengebied worden gezien als de parel van de gemeente. De meerwaarde van dit gebied wordt door de gemeente onderstreept en het heeft een duidelijke positie in de structuurvisie gekregen. Stompwijk en het Buitenbegied worden gezien als een verrijking van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de recreatieve en groene waarden worden daarbij veelvuldig benadrukt; Stompwijk en Buitengebied als groene buffer voor de stedeling met een recreatief knooppunt, fietsroutes, kanoroutes e.d. Wil de gemeente deze parel zo slijpen dan zal de gemeente hiervoor de kaders moeten bepalen en moeten willen investeren in het gebied. Waarbij de infrastructuur, ondernemingen, kern Stompwijk, voorzieningen kern Stompwijk, tuinbouwgebied en de te ontwikkelen bedrijventerreinen belangrijke pijlers zijn. Deze deelgebieden moeten, in samenhang, bijdragen aan de visie de reeds geschreven is in de structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040. Een belangrijke recreatieve drager is de Stompwijkseweg, deze zal in de toekomst een recreatieve functie krijgen. Echter de dragers van het buitengebied, de agrarische bedrijven, zijn allemaal gevestigd aan de Stompwijkseweg. Deze bedrijven zijn levensvatbaar door het uitoefenen van hun primaire functie, eventuele nevenactiviteiten kunnen ook verder ontwikkeld worden maar zullen niet de primaire functie kunnen vervangen. Vanuit deze optiek zal de Stompwijkseweg toegankelijk moeten blijven voor het verkeer en transport wat nodig is om de agrarische bedrijven levensvatbaar te houden. Ook zijn er bedrijven aan de Stompwijkseweg gevestigd die geen agrarische functie hebben. Deze niet agrarische bedrijven zijn in het bestemmingsplan Landelijk Gebied benoemd en geconserveerd. Uitbreiding van deze bedrijven is niet meer mogelijk waardoor deze bedrijven in een zogenoemde ‘sterfhuisconstructie’ komen. De vitaliteit van Stompwijk is mede afhankelijk van het voortbestaan van deze bedrijven, het is dan ook van cruciaal belang om deze bedrijven te behouden. MKB-Stompwijk verwacht van de gemeente een duidelijk beleid en een helpende hand om deze bedrijven levensvatbaar te houden binnen Stompwijk. De parel kan best zo geslepen worden, maar maak daarbij vooral gebruik van de sterke punten in het gebied. Want juist deze sterke punten moeten sterker gemaakt worden. Daarbij willen wij refereren aan de gebiedsvisie; Een vitale kern in het groene hart.

De parel zal alleen maar kunnen glimmen als het gebied vitaal is waarbij alle ondernemers in Stompwijk en het Buitengebied de kans krijgen deze vitaliteit de ondersteunen. Wij gaan er van uit dat de gemeente er alles aan zal doen de reeds bestaande ondernemers, de dragers van de huidige vitaliteit, te behouden en te versterken. Deze zienswijze wordt onderschreven door de Kamer van Koophandel Den Haag.

Met vriendelijke groet, MKB Leidschendam Voorburg, M. Zaadhof, voorzitter