Ontwerp-bestemmingsplan Kern Stompwijk 2002

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ”Kern Stompwijk 2002” met ingang van vrijdag 15 november tot en met donderdag 12 december 2002 ter inzage ligt in het Servicecentrum en in de bibliotheek in Stompwijk.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de kern Stompwijk gelegen aan de oostzijde van de gemeente temidden van het landelijke gebied. De grens loopt aan de achterzijde van de lintbebouwing langs de Dr. van Noortstraat, de Jan Koenenweg, de Meer en Geerweg en het laantje van Van Kampen.

Doel van het ontwerp bestemmingsplan is om ten aanzien van het dorpsgebied Stompwijk het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening te actualiseren. Op dit moment gelden voor dit gebied zeven bestemmingsplannen. Na vaststelling van
het ontwerpplan komt hiervoor één bestemmingsplan voor het hele gebied in de plaats.
Naar aanleiding van de inspraakreacties op het voorontwerp plan, alsmede het wettelijke vooroverleg zijn enkele aanpassingen in het voorontwerp plan doorgevoerd. Zo zijn er ondermeer enkele wijzigingsbevoegdheden van Burgemeester en Wethouders naar woondoeleinden toegevoegd. Daarnaast zijn er twee wijzigingsbevoegdheden komen te vervallen.
Zienswijze
Gedurende bovengemelde termijn van vier weken kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, postbus 905, 2270 AX Voorburg.