Woningbouw nodig voor reconstructie glastuinbouw

De gemeente Leidschendam Voorburg wil de glastuinbouw in Stompwijk concentreren in de Meeslouwerpolder. De verspreid liggende glastuinbouwbedrijven rond Stompwijk worden verplaatst of beëindigd. Deze reconstructie van de glastuinbouw moet uiteindelijk worden bekostigd met de opbrengsten van woningbouw in de Westeinderpolder.
Het reconstructievoorstel geeft de glastuinbouw in de Meeslouwerpolder een sterke ontwikkelingsimpuls. Er zijn mogelijkheden om het bestaande glasareaal in de toekomst uit te breiden van 23 naar 38 hectare. Ook de waterberging krijgt een forse uitbreiding; langs de randen en in een smalle zone in het tuinbouwgebied komt nieuw oppervlaktewater. Door een verbinding te maken tussen de Veilingweg en de Tuinbouwweg wordt de huidige ontsluiting van het gebied verbeterd. Het reconstructievoorstel wordt aan de provincie voorgelegd.
De provincie maakt een uitbreiding van de tuinbouw in de Meeslouwerpolder mogelijk, als gelijktijdig de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven rond de kern Stompwijk verplaatst of beëindigd worden. Met deze sanering is in het meest negatieve geval een schadeloosstelling gemoeid van circa twaalf miljoen euro. Aan de hand van provinciale richtlijnen heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar kostendragende bouwlocaties nabij de bebouwde kom van Stompwijk. Hieruit bleek dat kleine locaties van 1 tot 4 ha niet voldoende opbren gen om de saneringskosten te kunnen dekken. Gezien de beperkte mogelijkheden hebben burgemeester en wethouders nu voorgesteld om de locatie Westeinde ten noorden van de kern Stompwijk voor te dragen als kostendekkende bouwlocatie voor de sanering van verspreid liggende tuinbouwbedrijven rond Stompwijk. Deze locatie kan met de bouw van ongeveer 350 woningen voldoende opbrengsten opleveren en een bijdrage leveren aan:
· de verbetering van de woningmarkt in Stompwijk
· het terugdringen van verkeershinder op de Stompwijkseweg en
· de verbetering van de waterhuishouding in de Meeslouwerpolder en bij het gemaal Westeinde.
Als de gemeenteraad eind november instemt met het voorstel, zal de provincie om een gedeeltelijke herziening van het streekplan worden verzocht. Pas na de verruiming van de bebouwingscontouren rond de kern Stompwijk de zogenaamde rode contouren kan de feitelijke stedenbouwkundige uitwerking van de locatie Westeinde ter hand worden genomen. De voorstellen voor de reconstructie van de glastuinbouw in de Meeslouwerpolder, de aanwijzing van de locatie Westeinde als kostendrager en de vestiging van het voorkeursrecht op de percelen in deze locatie op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten worden besproken in
· een extra vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op dinsdag 23 november van 18.00 tot 20.00 uur (Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89)
· de vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam Voorburg op dinsdag 30 november 19.30 uur.