Advies van de Dorpsraad

Advies van de Dorpsraad aan de Gemeenteraad van Leidschendam Voorburg
Beste Dorpsgenoten,

Tijdens de Dorpsraadvergadering van dinsdag 23 november, met een bomvol dorpshuis, hebben we nadere informatie gekregen van gemeentezijde op de verschillende plannen die zij hebben voor Stompwijk. Als Dorpsraad hebben wij aangegeven waar voor ons de pijn in de voorgestelde plannen zit. Ook vele Stompwijkers hebben daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Na afloop van de vergadering hebben wij ons gebogen over een brief richting gemeenteraad. De uitdaging hierbij was om een insteek te kiezen waarmee we bij de gemeenteraad het meeste resultaat kunnen bereiken. We hopen dat we hierin geslaagd zijn. Hieronder vindt u de u de inhoud van de brief die wij op 25 november 2004 aan de Gemeenteraad hebben gestuurd over de Raadsvoorstellen betreffende:
1. Reconstructie glastuinbouwgebied
2. Kostendrager voor verplaatsing en beëindiging verspreid liggend glas
3. Voorkeursrecht op basis van art. 8 WVG

Geachte Raad,
Wij hebben kennis genomen van de hierboven genoemde Raadsvoorstellen die ook op 9 november 2004 in de commissie Openbaar Gebied zijn besproken. Toen is afgesproken dat voorafgaande aan de bespreking in de Gemeenteraad, advies aan de Dorpsraad zal worden gevraagd. Op 23 november heeft de Dorpsraad, onder voorzitterschap van wethouder Beimers, hierover overleg gevoerd met wethouder Houtzager. In deze brief willen wij u informeren over het standpunt van de Dorpsraad betreffende de genoemde voorstellen.
Het uitgangspunt voor onze reactie is de door ons opgestelde ‘Toekomstvisie Stompwijk’, die wij op 16 juni aan u hebben gepresenteerd.

1. Reconstructie glastuinbouwgebied
De Dorpsraad ondersteunt het initiatief voor de reconstructie van het glastuin bouwgebied. Ten aanzien van het voorliggende voorstel vinden wij het zeer bezwaarlijk dat hierin geen voorstel is opgenomen voor de algemene bereikbaar heid van het gebied. Door het ontbreken van een adequate ontsluiting zal door de toenemende bedrijvigheid in het gebied de verkeersdruk op de doorgaande wegen (Dr. Van Noortstraat, Stompwijkseweg en Meerlaan) verder toenemen, zeker in de periode waarin de herstructurering zal plaatsvinden (bouwverkeer).

Advies aan de Gemeenteraad: Wij vinden het gewenst de reconstructie in gang te zetten, maar voorafgaand aan de herstructureringsactiviteiten een adequate ontsluiting te realiseren.

2. Kostendrager voor verplaatsing en beëindiging verspreid liggend glas / locatie Westeinde
a. Structuurvisie
Tijdens de bespreking van het collegevoorstel in de commissie OG d.d. 9 november 2004 is door wethouder Houtzager aangegeven dat het voorstel voor de invulling van de Ruimte voor ruimte regeling los gezien moet worden van de nog op te stellen structuurvisie voor de gehele gemeente. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de gewenste lange termijn ontwikkeling van Stompwijk. In de Dorpsraadvergadering d.d. 23 november heeft de wethouder dit bevestigd, maar wel aangegeven dat er geen extra woningen zijn voorzien in het kader van de nog op te stellen structuurvisie. Wij vinden het echter principieel onjuist om deze twee zaken van elkaar te scheiden. Het bouwen van wellicht 350 woningen in Stompwijk (met een geschatte toename van de bevolking van bijna 50 %) heeft ons inziens zo’n grote impact, dat dit niet los gezien mag en kan worden van een op te stellen lange termijn visie.

Conclusie: De Dorpsraad is van mening dat invulling van het Ruimte voor Ruimte principe en het vergroten van de rode contouren eerst kan plaatsvinden nadat een lange termijn visie voor Stompwijk gereed is. In de op te stellen structuurvisie zal aandacht besteed moeten worden aan infrastructuur, voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur, gezondheidszorg, etc) èn bouw van woningen (aantal + soort woningen + fasering).

b. Infrastructuur
In het voorstel van het college is niet aangegeven op welke wijze de infrastructuur voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk (en het aangrenzende te herstructureren tuinbouwgebied en het industriegebied Huyssitterweg) zal plaatsvinden. Door deze werkwijze is het risico aanwezig dat er een wijk wordt gerealiseerd waarbij (mede door het ontbreken van een structuurvisie) onvoldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige gewenste wegenstructuur in Stompwijk. De consequentie hiervan is dat de druk op de bestaande wegen (met name de Dr. Van Noortstraat en de Stompwijkseweg) nog groter gaat worden. Tijdens de eerdergenoemde Dorpsraadvergadering is vanuit gemeentezijde aangegeven dat binnen de exploitatiebegroting slechts middelen beschikbaar zijn voor de eerste fase van de ontsluiting van de woonwijk en het aangrenzende tuinbouwgebied. Verder is door de wethouder aangegeven dat de Dorpsraad betrokken zal worden bij de invulling van de ontsluiting in relatie tot de bestaande wegen (ontlasting van de Dr. Van Noortstraat).

Conclusie: De Dorpsraad is van mening dat de infrastructuur expliciet en nadrukkelijk meegenomen moet worden in de planvorming.

c. Ruimte voor ruimte regeling Stompwijk
Het voorstel van het college gaat uit van het principe Ruimte voor Ruimte. Het voorliggende voorstel is volgens het college gebaseerd op de Provinciale ‘Ruimte voor Ruimte regeling’. Echter, in de provinciale regeling is als algemeen uitgangspunt aangegeven dat “voor de sloop van iedere 5.000 m2 glas één woning mag worden gebouwd, met een maximum van drie” (op de betreffende locatie). In de regeling wordt verder aangegeven dat er ook geconcentreerd bij een woonkern of aansluitend bij bestaande bebouwing mag worden gebouwd. Hier gelden in principe dezelfde criteria! Als belangrijk uitgangspunt in de regeling is aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er teveel woningen worden gebouwd in het buitengebied, “omdat de regeling anders haar doel voorbij zou kunnen schieten”.
Wij zijn van mening dat met de uitwerking van het Ruimte voor Ruimte principe in Stompwijk inderdaad het doel voorbij wordt geschoten. Dit wordt ook duidelijk als we kijken naar de te saneren/ te verplaatsen oppervlakte glas in het buitengebied. Netto levert dit ongeveer 6 à 8 ha grasland op. Daartegenover staat dat voor de financiering hiervan zo’n 14 ha moet worden ingevuld met woningen (incl. straten, wateropvang, e.d.). Door de wethouder is tijdens de Dorpsraadver gadering aangegeven dat de provincie bereid is tot een maatwerkoplossing voor Stompwijk. Echter, de voorgestelde invulling is volgens ons expliciet nooit de bedoeling geweest van het principe ‘Ruimte voor Ruimte’. Wij vinden het noodzakelijk het aantal te bouwen woningen in de Westeinderpolder te verminderen door de oorspronkelijke Ruimte voor Ruimte regeling toe te passen op enkele te saneren tuinbouwlocaties. Hierdoor zijn er in totaal minder woningen nodig als kostendrager. Ook adviseren wij nadrukkelijk te zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden om het aantal woningen verder te beperken.

Conclusie: Wij zijn een voorstander van het saneren van verspreid liggend glas, maar niet tegen iedere ‘prijs’. Wij adviseren om het totaal aantal woningen te verminderen door:
Bouwen op enkele (te saneren) locaties toe te staan
Het benutten van andere financieringsmogelijkheden.

d. Bouwen in Stompwijk
Overeenkomstig de lijn in onze Toekomstvisie zijn wij niet tegen bouwen in Stompwijk. De Dorpsraad is echter voorstander van een geleidelijke groei van het aantal woningen in Stompwijk, passend bij de kleinschaligheid van het dorp. Behoud van het eigen karakter en de identiteit van de Stompwijkse dorpsgemeen schap vinden wij van groot belang. Een aantal van 350 woningen in 4 jaar tijd is buitenproportioneel en dus geen aantal dat past bij de kleinschaligheid van ons dorp. Een dergelijke toename van het aantal inwoners maakt een geleidelijke integratie binnen de dorpsgemeenschap vrijwel onmogelijk. Ten aanzien van de fasering heeft de wethouder tijdens de Dorpsraadvergadering aangegeven dat een ruimere fasering mogelijk is door bijvoorbeeld gebruik te maken van voorfinancieringsmogelijkheden. Verder gaf hij aan dat een periode van 15 tot 20 jaar te lang en niet realistisch is. Wij vinden een termijn van minimaal 10 jaar vanaf start bouw noodzakelijk. Door een geleidelijke groei wordt ook voorkomen dat er extra voorzieningen (en dus investeringen!) nodig zijn voor bijvoorbeeld de basisschool in Stompwijk. In het voorliggende Raadsvoorstel wordt aan dergelijke consequenties geheel voorbij gegaan.

Conclusie: De Dorpsraad is voorstander van een geleidelijke toename van het aantal woningen in Stompwijk, passend bij de kleinschaligheid van ons dorp.

Advies aan de gemeenteraad:
Op basis van de hiervoor genoemde punten adviseren wij u:

Optie 1 (De voorkeuroptie):
Eerst een lange termijn structuurvisie op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan de gewenste ontwikkeling van het dorp Stompwijk, met aandacht voor infrastructuur, voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur, gezondheids zorg, etc.) èn bouw van woningen (aantal + soort woningen+ fasering). Vervolgens op basis van de lange termijn structuurvisie invulling te geven aan de ruimte voor ruimte regeling en de gewenste vergroting van de rode contouren
NB: Omwille van de snelheid zou de lange termijn structuurvisie voor Stompwijk, vooruitlopend op de structuurvisie voor geheel Leidschendam Voorburg, op korte termijn ontwikkeld kunnen worden, waardoor onnodige vertraging voorkomen kan worden.

Optie 2 (De als het niet anders kan optie):
De voorgestelde planvorming m.b.t. de Ruimte voor Ruimte regeling voortzetten en gelijktijdig een lange termijn structuurvisie ontwikkelen en deze op elkaar afstemmen.
Hierbij dient de Ruimte voor Ruimte regeling op de volgende punten aangepast te worden:
a. Het aantal te bouwen woningen beperken door:
Bouwen op enkele (te saneren) locatie(s) toe te staan
Het benutten van andere financieringsmogelijkheden
b. De fasering van het aantal te bouwen woningen vast te leggen op minimaal 10 jaar vanaf de start van de bouw.
c. De ontsluiting expliciet op te nemen in de planvorming (incl. het bezien van alternatieven).

3. Voorkeursrecht op basis van art. 8 WVG
In het hiervoor genoemde punt hebben wij ons bezwaar uiteen gezet over het ontwikkelen van een bouwlocatie die qua schaalniveau niet past bij Stompwijk. Desondanks hebben wij, gezien de lopende discussie over de ontwikkelingen in Stompwijk, geen bezwaar tegen het vestigen van een voorkeursrecht op de ge noemde locatie. Ook wij vinden het van belang dat er geen speculatieve activi teiten kunnen plaatsvinden en dat de eventuele revenuen ten goede komen aan de samenleving. Op basis van de te ontwikkelen structuurvisie kan worden nagegaan op welke wijze de betreffende locatie (of delen daarvan) een ontwikkelings perspectief biedt voor Stompwijk op lange termijn.

Advies aan de Gemeenteraad: Wij adviseren in te stemmen met het genoemde Raadsvoorstel ter voorkoming van speculatieve activiteiten.

De Dorpsraad Stompwijk