Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:
Adviesraad: Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen
Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag).
Gemeente: Marian Rood.
Toehoorders: ongeveer 30 personen

1. Opening
Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder de heer Paul Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

2. Presentatie heer Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Over het verhogen van de kades geeft de heer Hollander de presentatie “Waterbeheer – van polder naar boezem”. Naar aanleiding van deze presentatie zegt de heer Hollander dat de kades van o.a. de Stompwijksevaart langs de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg (aan de kant van de huizen) binnenkort worden verhoogd. Voor een deel is het regulier onderhoud, voor een ander deel is het achterstallig onderhoud zegt de heer Hollander. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de kades en de diverse (particuliere) schoeiingen. Een deel van de schoeiingen zal ook vervangen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de grond die noodzakelijk is om de kade te verhogen, zal worden aangevoerd. In verband met de slechte conditie van de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg wordt er gepleit voor licht transport. Hoewel het wegdek erg slecht is, is de kade van de Stompwijksevaart als basis voor de Dr. van Noortstraat en Stompwijkseweg goed, aldus de heer Hollander.
De plannen van de Nieuwe Driemanspolder hebben door de financiële crisis enige tijd stilgelegen maar worden nu weer opgepakt. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn bij dit project betrokken. Het betreft een tijdelijk waterberging waarin 2 miljoen m3 water kan worden opgeslagen. Via de aanvoerroute zal maximaal 10 m3 water per seconde in de Nieuwe Driemanspolder stromen. De Nieuwe Driemanspolder is ongeveer 200 hectaren groot; er komt ruimte voor recreatie, natuurbeheer en water(-calamiteiten) berging. Er is berekend dat de calamiteitenberging eens in de 10 jaar gebruikt zal moeten worden. Naar verwachting zal er nog 2,5 jaar nodig zijn voor de voorbereiding van het project en duurt de uitvoering 4 jaar. Het grondtransport van de Nieuwe Driemanspolder zal zoveel mogelijk via Zoetermeer gaan omdat de wegen in Leidschendam dit transport niet aankunnen. Op een vraag vanuit de zaal zegt de heer Hollander dat als er een wijziging zal plaatsvinden in het gebruik van het watergemaal bij het tunneltje aan het begin van de Stompwijkseweg, de bewoners hierbij betrokken zullen worden.
Koos dankt de heer Hollander voor de duidelijke presentatie.

3. Mededelingen
• Arriva – nieuwe dienstregeling van de bus
De Adviesraad heeft van Arriva een reactie ontvangen op haar brief waarin zij schrijven dat de nieuwe dienstregeling niet gewijzigd zal worden. De dienstregeling zal (ook na de evaluatie) niet worden aangepast en de bus zal niet over de Meerlaan gaan rijden. De halte richting Zoetermeer zal worden verplaatst (tegenover de halte richting Leiden) en er zal een fietsenstalling worden aangelegd. Op termijn zal de bus ook niet meer door Zoeterwoude-dorp gaan rijden.
Piet van Steen heeft vernomen dat Arriva er geen problemen mee heeft om over de Meerlaan te rijden maar dat dit provinciaal beleid is.
Sjaak Kappeteijn zegt dat hij namens de KBO een gesprek heeft gehad met de heer R. Segers van de stichting WOEJ. Er is afgesproken dat het busje van WOEJ weer regelmatig tussen Stompwijk en Leidschendam gaat rijden. De kosten bedragen € 2,50 per rit. Er is een proef afgesproken van 3 maanden. Alle inwoners van Stompwijk kunnen van dit vervoer gebruik maken, dus ook jongeren.
Voor het vervoer (van ouderen) van en naar Zoeterwoude-dorp zal onderzocht moeten worden of er vervoer op maat mogelijk is.
• Post.nl – verwijderen brievenbus De Adviesraad heeft bij Post.nl schriftelijk geprotesteerd tegen het verwijderen van de brievenbus die op het kerkplein stond. In een reactie heeft Post.nl bericht dat de brievenbus niet zal worden teruggeplaatst.
• Rabobank – verwijderen pin/geldautomaat De Adviesraad heeft over de mogelijke verwijdering van de pinautomaat aan het Hoefblad een brief gezonden aan de Rabobank. Zij heeft hierin haar zorgen geuit dat het, vooral voor de ouderen, moeilijk wordt om aan contant geld te komen. Afgelopen maandag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de Rabobank en vertegenwoordigers van het MKB en de Adviesraad. De Rabobank is zich bewust van het probleem en is op zoek naar een passende oplossing. De Rabobank heeft beloofd dat zij in de Dorpsketting een publicatie zullen plaatsen als er een oplossing gevonden is. Ook de KBO heeft een protestbrief aan de directie van de Rabobank gestuurd tegen de mogelijke verdwijning van de geldautomaat.

4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 7 februari 2013
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de inhoud van dit verslag.

6. Terugblik op de inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan
Omdat Bas Ligthart, in verband met ziekte, afwezig is geven Marian Rood en Koos van Wissen een toelichting bij dit agendapunt. Zij berichten dat het riool van de Meerlaan moet vervangen worden. Het riool ligt nu (gedeeltelijk) achter de huizen en wordt onder het wegdek aangelegd. Een eerder plan om het riool te vervangen en de Meerlaan opnieuw in te richten is van 2008. Dit plan is toen niet doorgegaan omdat de Hoge Brug vervangen moest worden.
Het doel van de reconstructie is om het laankarakter van de Meerlaan terug te brengen en om de weg veiliger te maken. Het wegdek wordt iets smaller omdat de fiets- en suggestiestroken worden verbreed. Het trottoir wordt doorgetrokken. Verder komen er drie barrières om de snelheid van het verkeer af te remmen; de eerder geplande mobiele verkeersdrempel wordt niet aangelegd. De haltekom bij het kruisgebouw blijft gehandhaafd omdat dit wenselijk is voor het wegdraaien van vrachtauto’s die de supermarkt bevoorraden.
De aansluiting van de Meerlaan op de N206, bij de nieuw aan te leggen rotonde, moet nog definitief uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat het eerste deel van de Meerlaan in 2013 wordt opgeknapt. Het laatste deel, bij de aansluiting van de Meerlaan op de N206, zal in 2014 plaatsvinden, aansluitend op de reconstructie van de N206.

7. Ruimtelijk kader Kern Stompwijk
De presentatie van het ruimtelijk kader Kern Stompwijk wordt verschoven naar de volgende vergadering van de Adviesraad. Deze vergadering is gepland voor donderdag 19 september aanstaande. Het ruimtelijk kader is een voorontwerp dat wordt gemaakt voordat het bestemmingsplan wordt gemaakt. In dit voorontwerp worden de uitgangspunten geformuleerd.
Het uitstellen van deze presentatie naar de volgende vergadering van de Adviesraad zal, naar verwachting, geen stagnatie geven.

8. Voortgang plannen Kulturhus
Marian Rood zegt dat er voor de plannen van de bouw van het Kulturhus een afzonderlijk Bestemmingplan (uitsluitend voor dit gebied) wordt gemaakt. Het Ruimtelijk kader/vooroverleg voor dit Bestemmingplan is gereed. Het is de bedoeling dat het Bestemmingplan in oktober behandeld kan wordt en dat dan ook het conceptontwerp voor het gebouw kan worden gepresenteerd. Inmiddels is besloten dat ook het consultatiebureau in het Kulturhus gevestigd zal worden; er is gebleken dat in de verbouwde pastorie hiervoor geen geschikte ruimte is.
Verder zegt Marian dat er overleg heeft plaatsgevonden met het Kerkbestuur over een ontwerp en de inrichting van het plein voor de kerk en het Kulturhus. Het is wenselijk dat dit gezamenlijk wordt aangepakt en dat dit een zelfde uitstaling krijgt.
Belangstellenden kunnen het Ruimtelijk kader voor het Bestemmingsplan Kulturhus opvragen bij de gemeente (website) en van de inspraakmogelijkheid gebruik maken door een reactie te geven op deze plannen.

9. Stand van zaken planvorming en financiering Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
Koos bericht dat er gewerkt wordt aan deze plannen en dat ze vrijwel gereed zijn. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing, echte grote problemen met het wegdek worden vooruitlopend op de definitieve opknapwerkzaamheden aangepakt. Er is een bestuursovereenkomst tussen Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente opgesteld waarin o.a. de financiering voor de plannen geregeld is. In verband met de financiering zal het naar verwachting nog wel even duren voordat de plannen kunnen worden uitgewerkt.
De wethouder heeft beloofd dat de Adviesraad bij het proces betrokken wordt. Het is nog niet duidelijk hoe de Stompwijkseweg na de reconstructie zal worden ingericht. In de volgende vergadering van de Adviesraad zullen, naar verwachting, de plannen kunnen worden gepresenteerd zegt Koos.
Wil Kranenburg vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers op de Stompwijkseweg nu er op meerdere plaatsen barrières zijn geplaatst en de fietsers daar omheen moeten rijden.

10. Verbindingsweg
In verband met de afwezigheid van Evert-Jan van den Akker zegt Koos dat er voor de financiering van de verbindingsweg nog ongeveer een half miljoen euro ontbreekt. Er is bij het stadgewest Haaglanden een verzoek ingediend voor een bijdrage van dit tekort. Het is te verwachten dat deze bijdrage zal worden verstrekt maar op 10 juli zal een definitief besluit genomen worden. Als de financiering rond is zal het definitief ontwerp voor de verbindingsweg, nadat het college akkoord is, aan de gemeenteraad worden aangeboden.

11. Rondvraag
• Jac Kappetein informeert waarom de prikdienst van Scal die voorheen van de kantine van de sporthal gebruik maakte verdwenen is. De Adviesraad is hiervan niet op de hoogte.
• Wim van Boheemen vraagt aandacht voor de dumpers met grondtransport die de laatste tijd veel door Stompwijk rijden. Hij vraagt of dit grondtransport is dat in opdracht van Rijnland wordt uitgevoerd en of hier toestemming door de gemeente voor is gegeven. Marian Rood zal bij de afdeling handhaving informeren of bekend is in wiens opdracht de grond wordt vervoerd. De Adviesraad zal contact opnemen met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
• Joop van Schie bericht dat er in week 26 door het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen zou worden met het verhogen van de kades. De Adviesraad weet niet waarom de werkzaamheden nog niet zijn gestart en de heer Hollander van Rijnland is inmiddels niet meer aanwezig.

12 . Sluiting
De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 19 september 2013

Voorzitter, Secretaris,

J.M. van Wissen A.H.M. Janson