Adviesraad agenda 19 september

Beste mensen,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september aanstaande.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda
1. Opening
2. Mededelingen, w.o. oproep kandidaatstelling leden Adviesraad – verkiezingen maart 2014
3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 4 juli 2013 (bijlage)
5. Presentatie Dorpvisie Stompwijk door wethouder Mijdam. (De Dorpsvisie geeft inzicht waar welke ontwikkeling/bebouwing in de Kern Stompwijk mogelijk is.)
6. Voortgang plannen realisatie Kulturhus
7. Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
8. Verbindingsweg (stand van zaken en vervolgprocedure besluitvorming)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aad Janson, secretaris