Probleem melden!

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel?

Meld het meteen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Melden kan ook buiten kantooruren.

U kunt dit doen via de website www.lv.nl/probleem-melden of telefonisch via 14 070 (kies in keuzemenu optie 2 voor Leidschendam-Voorburg en daarna optie 9)

Heeft u melding afval of overlast voor andere instanties? Hiervoor kunt u terecht bij:  

– Container niet geleegd en grofvuil: bel Avalex op 0900-0507 of gebruik het digitale contactformulier van Avalex op www.avalex.nl/contact

– Schakel voor ongedierte op eigen grond zelf een ongediertebestrijder in

– Milieuklacht of overlast (geluidhinder, stank, bodem- of luchtverontreini ging): Omgevingsdienst Haaglanden. Bij spoed, telefoon 0888 333 555 of digitaal via www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/overlast

– Scheur in de dijk? Is het water ernstig vervuild? Of andere meldingen. Hoogheemraadschap Rijnland, telefoon 071-3063535 of gebruik het digita le contactformulier op

www.rijnland.net/loket/meldpunt/formulier-meldingen-en-incidenten

– fietspaden, verkeersveiligheid, verkeersborden, vaarwegen, openbare ver- lichting, bruggen/sluizen, bermen, verkeerslichten, openbaar vervoer of (werk aan) de provinciale wegen; kunt u dit melden bij de Provincie Zuid- Holland, telefoonnummer 070-4416622 of digitaal via het Meldingsformu lier Wegen via forms.zuid-holland.nl/melding