Notulen Openbare vergadering 18 april 2024

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten v.d. Meer, Bert Wolterbeek, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 35 personen  

1.Opening en vaststellen notulen 25 januari 2024.
Patrick Luk opent de vergadering. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers.
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. Presentatie – Energietransitie / werkgroep wind door Hank en Vincent.
Werkgroep energieneutraal: Er is een visie opgesteld. De komende periode zal dit worden gedeeld.Er is een kerngroep die verschillende verkenningen doet en zorgt de komende tijd om zichtbaarder te zijn.
Energievraag Stompwijk: Stompwijk heeft een energievraag van ongeveer 75TJ per jaar. Er wordt gekeken hoe we kunnen verduurzamen door te besparen, energie op te wekken op verschillende manieren en het efficiënt gebruiken van energiebronnen.
Windenergie initiatief Stompwijk: Het initiatief zit momenteel in een verkenningsfase. Er is nog niks vastgesteld. Er worden op dit moment brede gesprekken gevoerd. De vraag die er ligt is de technische haalbaarheid en draagvlak om grootschalige windenergie op te wekken. De volgende fase is het balanceren van opwekken en de vraag van energie (vraag en aanbod). Lokaal opwekken voor lokaal gebruik. Dit zal worden opgenomen in een ontwerp. Er is nog geen locatie gekozen. Hier moet nog over worden gesproken met grondeigenaren.  
Oproep aan de inwoners: Er volgt een participatieplan. Plan zal voor de zomer naar de raad gaan. In dit plan wordt beschreven wie de belanghebbenden zijn, hoe ze worden benaderd en hoe ze betrokken worden. Eerste fase is de verkenning en dat is om groen licht te krijgen van de raad hierna volgt een ontwerpfase. Hier is de mogelijk om mee te denken en te reageren. Er zal ook een Klankbordgroep worden opgericht waar mensen zich voor kunnen opgeven. Er volgt nog een draagvlak onderzoek.
Mailadres waarop de werkgroep bereikbaar is stompwijkenergieneutraal@gmail.com.

3. Presentatie Alternatief plan voor Vlietland.
Coert Bregt en Frank Wilschut van de ChristenUnie geven een presentatie over hun plan. De CU wil de ontwikkelingen om vakantiewoningen op de Vlietlanden niet op de plek hebben waar dit nu is getekend maar op het glastuinbouwgebied. Daarnaast willen zij ook naast de recreatiewoningen, gewone woningen laten bouwen.
Voordeel voor Stompwijk is om recreatiewoningen, gewone woningen en voorzieningen erbij gaat krijgen. De woningen zijn bedoeld voor Stompwijkers. Het is positief voor Stompwijk om deze ruil te doen. Op 23 april is de gemeenteraadsvergadering hier zal een motie worden ingediend om te peilen bij het college of dit haalbaar is. Er zal ook een motie worden ingediend voor een juridische haalbaarheid.  Er zal ook bij de provincie Zuid Holland en de initiatiefnemer gevraagd worden of zij open staan voor de wijziging aangezien er nu al een vergunning ligt.

Vraag van een inwoner is of we niet de risico lopen dat er arbeidsmigranten in de recreatiewoningen zullen verblijven. CU geeft aan dat dit niet uit te sluiten is.

Tips en ideeën kunnen worden doorgegeven aan de CU.

4. Pauze

5. Bouwupdate
-Locatie Fontein: Er is geen nieuws te melden. Aanvraag is verstuurd. Proces loopt, de verwachting is dat de planologische procedure doorlopen kan worden in de tweede helft van 2024.  

-Locatie Dorpshuis: De sloop is afgerond. Locatie wordt tijdelijk ingericht met gras en parkeerplekken. We wachten nog op de kaders wat mag er hoe groot wordt het. Hier is contact over met de gemeente. Er moet een stukje maatschappelijke invulling voor komen. Volgende week is hier een gesprek over met de gemeente. Het idee is de kavel uit te gaan geven voor bouw van woningen voor ouderen.

-Locatie Santhorstraat wit gele kruis:
Locatie is Ingezaaid. Na de eerste schetsen is er niets meer vernomen ook niet van Vidomes. De adviesraad heeft gevraagd om een update. Voorstel is om het politiek hierin mee te nemen.

-Woningbehoefte onderzoek:
Planning is nog steeds om de enquête in Q2 te versturen. Dit ligt op dit moment stil door de gemeente vanwege de Omgevingsvisie. Het budget om dit onderzoek te doen komt vanuit de Omgevingsvisie. Hier is overleg over met de gemeente op 22 april.  Echter heeft dit nog niet geleid tot een duidelijke planning wanneer dit wel uitgevoerd kan worden.

-ODF/Glasvezel:
Er wordt nog steeds aangelegd. In de kern is de aanleg voor een groot gedeelte gerealiseerd. De gemeente heeft een goed contract met ODF om ook het buitengebied mee te nemen anders krijgt ODF een boete. De werkgroep glasvezel en het advies blijven herhaaldelijk vragen naar de voortgang. Vragen kunt u mailen naar ODF via info@opendutchfiber.nl met de adviesraad in de cc.

Bereikbaar Stompwijk:
Verzakkingen: Door de vorst van de afgelopen jaar zijn er kuilen in de weg ontstaan. Deze zijn redelijk hersteld. Er zijn onderzoeken gedaan naar de gesteldheid van de bodem. Conclusie volgt nog, zowel de adviesraad en de aanwezigen zijn het er met elkaar eens dat dit te lang duurt. Het levert een gevaarlijke situatie op voor de fietsers.

Veenpolderseweg: Naar aanleiding van een bezwaar is het bebordingsplan aangepast. De uitvoering laat nog op zich wachten door personele problemen. Voor de gevaarlijke kruispunten is de gemeente bezig om een nieuw ontwerp te maken. Volgende week is het klankbordgroep daar wordt een mogelijk ontwerp gepresenteerd.

Dr. Van Noortstraat:
De gemeente is druk bezig met het concept ontwerp. Er staat een informatieavond gepland op donderdag 23 mei. De adviesraad heeft de vraag gekregen om een degelijk advies te geven aan de gemeente over het besluit over het eenrichtingsverkeer. De adviesraad zal het advies opstellen naar aanleiding van gesprekken die zullen volgen met de bewoners van Stompwijk op onder andere de informatieavond.

Opmerking: Bebording Meerlaan of dit niet anders aangepakt kan worden. Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Staat van onderhoud wegen:
Vanuit verschillende bewoners en adviesraad zijn diverse klachten/ opmerkingen binnengekomen. Bij de volgende projecttafel op 24 april zal uitleg vanuit de gemeente volgen over plan /onderhoud. Planning is om een rondje te maken met de gemeente en de adviesraad bij diverse aandachtspunten langs te gaan en e.e.a. in beeld te brengen. De adviesraad heeft hier ook contact over met de fietsersbond. Het idee is om het fietspad te asfalteren.

Vraag aan inwoners is meldingen te doen naar de gemeente en ook de adviesraad hierin mee te nemen en te informeren.

-Omgevingsvisie:
Op 26 oktober jl. is de inloop avond goed bezocht. De verslagen hiervan zijn inmiddels gepubliceerd. Het wachten is nu op de koersnotie. Afspraak hoe verder is gepland op 22 april met gemeente hierover. De dag na de vergadering is er aangegeven dat er nog weinig te melden is over de koersnotitie , dit is geen goede ontwikkeling de adviesraad gaat bekijken wat de verdere acties hierin moeten gaan worden.

6. Website.
Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad  

7. Melden.
Nieuwe Meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://meldingen.lv.nl of bel 14 070. Oproep blijf vooral melden!

8. Rondvraag.
-Onvrede over woningtoewijzing Vidomes door de huurconsulent: Stompwijkers gaan voor was het beleid dit wordt niet gehonoreerd. De adviesraad zal dit meenemen in het gesprek met Vidomes. In de volgende openbare vergadering zal Vidomes aanwezig zijn.
-Er wordt niet gehandhaafd door de gemeente op hardrijders op de Dr. Van Noortstraat. Uit onderzoek van vorig jaar is gebleken dat er te hard gereden wordt. De adviesraad geeft aan dat dit herhaaldelijk wordt besproken in de klankbordgroep. Helaas wordt hier niet iets aan gedaan door de gemeente. De adviesraad blijft hierop hameren bij de gemeente.  Er is onvrede vanuit de Stompwijkers naar de gemeente. Het gevoel heerst dat er niet veel gebeurt vanuit de gemeente. Oproep is om het ongenoegen over de gemeente op te nemen in de Dorpsketting met als afzender: “Auteur bekend bij de redactie”.
-Advies vanuit het publiek is de adviesraad op de agenda van de beeldvormende raad te zetten en het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad over de ongenoegen over de gemeente. Veel zaken gaan langzaam en hebben keer op keer vertraging, dit leeft bij ook bij de aanwezigen. Meldingen worden slecht of niet serieus genomen, de adviesraad doet zijn best echter zonder voldoende opvolging en houden aan de afspraken. We wachten en wachten echter de nood is hoog dus actie is gewenst en hoog nodig.

9. Sluiting.

De volgende openbare vergadering is op 29 augustus 2024.