Notulen Openbare Adviesraadvergadering 31 augustus 2023

Donderdag 31 augustus 2023 in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten vd Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Jurriaan van Ravensteyn, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 40 personen  

1. Opening en Vaststellen notulen van 12 april 2023
Patrick Luk opent de vergadering.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. ODF – Glasvezel Stompwijk
Er is op 30 augustus een gesprek geweest met ODF. ODF heeft aangegeven dat er een vertraging is ontstaan omdat er nog geen vergunning binnen is van het Hoogheemraadschap. De verwachting is dat het eind deze maand binnen is. ODF is al gestart in de kern. Buitengebied zal over 2-4 weken starten. Een aantal mensen hebben een schouw aangevraagd ivm de kosten.

Bewoner geeft aan contact te hebben gehad met ODIDO en dat ze hebben aangegeven dat er alleen wordt getrokken naar de meterkast wanneer je T-Mobile als provider neemt.  Echter is dit niet correct. ODF sluit in de kern van Stompwijk aan tot aan de meterkast (indien gewenst). En in het buitengebied tot aan de meterkast na akkoord op de offerte.
Suzanne geeft aan dat er maandelijks een overleg is met ODF. Als er vragen zijn kan dit via de adviesraad naar ODF of bewoners kunnen zelf een mail sturen naar ODF. ODF heeft aangegeven vooraf een brief te sturen wanneer ze bij bewoners gaan beginnen.

Actie adviesraad: Bovenstaand meenemen naar ODF.

3. Fietspad N206.
De werkzaamheden aan het fietspad bij N206 zijn afgerond. Er is een tijdelijke hek geplaatst. Het voorgestelde definitieve hek is de welstand niet tevreden mee.  De adviesraad zal hier nog nader over in gesprek gaan met de gemeente.  De breedte van het fietspad is aangepast. Het is uiteindelijk iets smaller geworden dan beoogd was in verband met de oude kadewand. Het fietspad zal nog een keer worden opengebroken voor een gasleiding. Nadat de gasleiding is geplaatst zal geasfalteerd worden.  De adviesraad heeft aan de gebiedsregisseur gevraagd om aan de fietsenbond te vragen de situatie te bekijken. De adviesraad vraagt aan de bewoners eventuele tips en opmerkingen door te geven aan de adviesraad.

4. Bus onderzoek Leidschendam-Stompwijk
De gemeente is aanwezig om iets te vertellen over maatwerkvervoer tussen Leidschendam en Stompwijk. Er zal een enquête worden gehouden om te kijken of hier behoefte aan is. Er zijn gesprekken geweest met Woej. Woej was hier enthousiast over en hoopt dat veel mensen hier gebruik van zullen maken. Bus zal worden gereden door vrijwilligers. Leden van Woej betalen per rit 1 euro. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. De enquête kan digitaal worden ingevuld. Er komt een link in de Dorpsketting.  

Voorstel van de bewoners is om te kijken naar de verschillende routes. Er is gevraagd om de voorzieningen mee te nemen zoals de voedselbank.
In de enquête is ruimte voor tips en opmerkingen.  Als tip wordt meegegeven om binnenkort aan te schuiven bij Jetty’s eettafel en daar de enquête uit te delen voor mensen die niet beschikken over een computer of niet digitaal vaardig zijn.

5. Bereikbaar Stompwijk
Verkeersbesluit:
Op het ingediende verkeersbesluit is 1 bezwaar gekomen. Deze is besproken met de gemeente en ook gehonoreerd. Bebording zal worden aangepast evenals de wegbelijning op het stuk binnen de bebouwde kom. Dit is het deel van de tuinbouwbrug tm de “wildezwijnenbocht” nabij de blesruiters. Het nieuwe verkeersbesluit wordt opnieuw ter inzage gelegd waarop men een eventueel bezwaar kan indienen.


Veenpoldersweg: Er wordt op het deel binnen de bebouwde kom soms te hard gereden. Verwachting is dat er ca 40-50km per uur wordt gereden in plaats van de toegestane 30km per uur. Het deel buiten de bebouwde kom wordt soms ook te hard gereden, maar is geen snelheid aan te geven. Er zijn gesprekken met de gemeente geweest om de mogelijkheden voor verkeersremmende maatregelen te nemen. Welke maatregelen dit zullen zijn wordt bekeken.

Bewoner geeft aan de gemeente te hebben gevraagd om een bord te plaatsen waarop staat dat de weg alleen bedoeld is voor bepaalde huisnummers. De adviesraad zal dit nogmaals meenemen in het gesprek met de gemeente. Aanvulling: Verkeersdeskundige van de gemeente geeft aan dat dit niet goed te handhaven is.

Stompwijkseweg: Er is een onderzoek gestart in verband met de schade. Er zijn klinkers weggehaald en vervolgens niet goed teruggeplaatst. Dit onderzoek loopt nog. De adviesraad is hierover in gesprek met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de schades zoveel mogelijk worden gerepareerd voor de winter.

Dr. Van Noortstraat: Er is een pilot gestart voor eenrichtingsverkeer. Vervolgens zal dit worden meegenomen met de herinrichting. Inmiddels is er ook een bouwer aangenomen. In een bouwteam zal bekeken worden wat de beste oplossing is voor de Dr. v. Noortstraat. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden zal ook een 0 meting/onderzoek plaatsvinden. Metingen van het kadaster zijn inmiddels ook afgerond. Dit was nodig om goed in kaart te brengen waar de grenzen liggen. Eind 2023 zal er een ontwerp liggen. De Adviesraad heeft aangegeven om ook het plein rondom de kerk en het Dorpspunt mee te nemen. Zodra het ontwerp klaar is zal er een bewonersavond worden georganiseerd.

6. Bouwupdate
Flexwonen:
Er komen geen flexwoningen in Stompwijk.

Dorpshuis: De sloop gaat wat langer duren omdat de ODH weinig tijd heeft. Ondertussen is er gesproken met Vidomes. Het plan is dat er sociale huurwoningen komen voor starters en senioren. Er is nog niet veel duidelijk. De gemeente wordt regelmatig gevraagd om een update. De gemeente heeft aangegeven snel een slag te willen slaan.
Omwonenden willen graag in contact komen met een contactpersoon die over dit project gaat. Er wordt aangegeven ook naar het parkeerbeleid te kijken. Het verzoek is om ook te kijken of er koopwoningen kunnen komen in plaats van huurwoningen. Senioren die hun huidige woning willen verkopen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en willen graag een koopappartement binnen de gemeente. De adviesraad wil opnieuw een behoefte onderzoek houden onder de inwoners.

Locatie Fontein: Er is vertraging met de planologische procedure. Het project zal niet starten voor het begin van 2024. Er moeten nog wat bodemonderzoeken plaatsvinden voordat de bouw kan beginnen.

7. Energietransitie
Vincent de Vrind geeft een korte update. Vorig jaar is een werkgroep Energietransitie gestart. Er zijn verschillende subgroepen opgestart voor onder andere zonnepanelen, windenergie, efficiënt gebruiken van energie.  Er zijn energiecoaches beschikbaar voor bewoners van Stompwijk. Er zijn gesprekken geweest met de directie en wethouders van de gemeente. Er volgt een kickstart om te kijken hoe we er beleidskaders aan kunnen geven. Kunnen we daar coöperatief iets mee. Indicatie is dat het een jaar zal duren voordat e.e.a. is afgerond. Via de Dorpsketting zullen de bewoners op de hoogte worden gehouden. Bewoners kunnen zich aanmelden voor de verschillende werkgroepen. Er zijn ook gesprekken met Stedin om te kijken hoe we stroom wat te veel wordt opgeleverd kunnen opslaan.

8. Tureluur
De stichting wil een locatie in Leidschendam bouwen voor verstandelijk beperkte mensen. Vanuit de stichting is gekeken waar deze het beste zou kunnen staan. Nu is er gekeken naar de nieuwe Driemanspolder. Enige nadeel is dat de gemeente LV subsidie had gekregen maar het nu niet kunnen gebruiken omdat het project naar een andere gemeente gaan. De stichting is hierover in gesprek met de nieuwe Driemanspolder. De adviesraad is ook hierover in gesprek met de gemeente.

9. Warmte LinQ
Op 5 juli heeft de Gasunie een presentatie gegeven aan de bewoners. Het tracé gaat lopen van Rotterdam naar Leiden. Plan ligt nu bij de provincie. Eind 2023 zal deze ter inzage worden gelegd. Er komt vervolgens een bestemmingsplan vanuit de provincie. Gasunie zal in de volgende vergadering een presentatie geven.

10.  WMO
Op dit moment is er nog niet veel informatie. In september worden we hierover bijgepraat. De volgende vergadering zullen we de bewoners hier verder over informeren.
In de zomer is een BBQ georganiseerd voor de jongeren. In Stompwijk willen we voor deze doelgroep de komende periode iets opzetten. Volgend week zal dit ook worden besproken met de wethouder.

11. Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is belangrijk voor de toekomst van Stompwijk. Volgend week is er overleg met de Adviesraad en het college van B&W om over dit onderwerp verder te praten. Op 26 oktober is er een eerste bijeenkomst vanuit de gemeente over de omgevingsvisie. Oproep aan de inwoners van Stompwijk is om aan te melden voor deze avond. De adviesraad heeft in 2022 een omgevingsvisie voor Stompwijk aan de gemeente overhandigd.

12. Visie Adviesraad
De adviesraad wil graag een bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie. De adviesraad is er om de volgende onderdelen mee te nemen in de gesprekken met de gemeente over de omgevingsvisie: Wonen, Werken, Wegen, Welzijn en Duurzaamheid.
De visie van de Adviesraad zal binnenkort gepubliceerd worden op de website en in de Dorpsketting.  
Er moet aandacht komen hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook ouderen deze informatie krijgen. Ook de Jongeren moeten hierin meegenomen worden.

Suggestie inwoner: Stompwijk in delen splitsen en hier een wijk coördinator op zetten. Er zijn verschillende whatsapp groepen daar zou eventueel ook het e.e.a. op gedeeld kunnen worden.

13. Website
De Website is weer bijgewerkt. Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad

14. Melden
Oproep blijf vooral melden!

15. Rondvraag

16 Sluiting
We zijn blij met de opkomst. De volgende openbare vergadering is op 16 november 2023.