Zienswijze infrastructuur

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,


Postbus 1005


2260 BA Leidschendam


 

Stompwijk, 23 mei 2015


 

Betreft: zienswijze Infrastructuur Stompwijk “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”


 

Geacht College,


 

De Adviesraad Stompwijk (1)  heeft met waardering kennisgenomen van de belangrijkste uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor de verschillende plandelen in het project “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”. Het komt tegemoet aan de noodzaak voor een verkeersluw dorp en een goede ontsluiting van de Meeslouwerpolder.


Uit de verschillende bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn belegd, constateren wij een nauwe betrokkenheid bij de inwoners van Stompwijk. Het projectteam heeft ons inziens zorgvuldig gewerkt door de open manier van communiceren en het terugkoppelen van de inbreng van vele Stompwijkers op de verschillende plandelen. Als Adviesraad zijn wij tevreden met dit proces tot nu toe.


De Adviesraad ondersteunt de op maandag 18 mei gepresenteerde ontwerpen tijdens de terugkom bijeenkomst. Echter, wel met onderstaande aandachtpunten:

 


Wegbreedte: de verbindingsweg is bedoeld voor zwaar transport en landbouwverkeer. Diverse lokale loonbedrijven hebben vergunning voor een voertuigbreedte van 3m. Hierdoor is het hanteren van de nu opgenomen wegbreedte van 6 m, met aan weerszijden een strook van 0.5 m grasbeton keien (zgn. rammelstoken), vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen niet toereikend (om het voorzichtig uit te drukken). Wij maken ons daarbij onder andere zorgen over de geluidhinder als noodzakelijkerwijs regelmatig gebruik gemaakt moet worden van deze ‘rammelstroken’. Bovendien maken wij ons zorgen over de hoge beheerskosten hiervan.

 


Inpassing verbindingsweg: gezien het feit dat deze weg aan de achterzijde van bebouwd gebied loopt, verzoeken wij u om goed in contact te blijven met de bewoners om een optimale inpassing van deze weg te realiseren met voldoende draagvlak. Wij onderkennen de zorg van de bewoners die nu ook aan de achterkant van hun woning worden geconfronteerd met een weg. Het gebruik van artist impressions en beeldmateriaal is hierbij belangrijk. Verder is gekozen voor de ‘basisvariant’ bij het bedrijventerrein van de Huijssitterweg. De inrichting van deze variant vereist echter nog wel de nodige aandacht om er voor te zorgen dat leveranciers/afnemers van de bedrijven aldaar veilig kunnen laden en lossen, zonder de doorgaande weg af te sluiten. Tevens vereist de parkeerdruk aldaar de nodige aandacht.Verkeersveiligheid fietsers: wij maken ons zorgen over de veiligheid van fietsers die Verbindingsweg moeten oversteken. Dit betreft met name de situatie bij het ‘Laantje van Van Kampen’, waarbij de verkeerssituatie voor de fietsers niet erg overzichtelijk is. Graag hiervoor aandacht bij de verdere uitwerking.Parkeren: om het parkeren aan de Dr van Noortstraat goed te accommoderen, is een actuele parkeerdrukmeting nodig. Wij constateren dat het huidige aantal ingepaste parkeerplaatsen van 50 stuks ontoereikend is. Wij verzoeken u om de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van restkavels langs de Verbindingsweg (m.n. bij de Huijssitterweg) voor parkeergebruik door de bewoners van de Dr van Noortstraat.Damwand: aan de Dr. van Noortstraat wordt de damwand niet vervangen, maar op diverse plekken versterkt en gerepareerd. Op zich een aanvaardbare keuze. Wel verzoeken wij om voldoende aandacht te besteden aan de vochtproblemen van diverse woningen doordat de bestaande beschoeiing blijkbaar enkele knelpunten bevat waarvoor een oplossing gewenst is.

 


Bestrating Stompwijkseweg: wij respecteren de keuze om gebruik te maken van de bestaande klinkers. Wel opteren wij voor nauwsluitende zware gebakken klinkers voor de fietsstroken in afwijkende kleur om een vlak en comfortabel wegdek te realiseren voor deze recreatieve route.


 

Aanbestedingsproces: bereikbaarheid van Stompwijk is belangrijk voor de economie van het dorp en overlast door werkzaamheden dient beperkt te worden. Ons verzoek is om in de aanbesteding hiervoor specifieke eisen op te nemen. Daarnaast verzoeken wij u om in dit aanbestedingsproces voldoende ruimte te bieden aan lokale bedrijven voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden.


Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de voortvarende aanpak en aandacht voor de infrastructuur van Stompwijk in de afgelopen periode. Zoals hierboven aangegeven waarderen wij de huidige manier van communiceren met ons, de Klankbordgroep en de inwoners van Stompwijk. Ons verzoek is om deze werkwijze ook in het komende traject voort te zetten. Wij wensen het College van Burgemeester en Wethouders veel wijsheid toe op dit voor Stompwijk cruciale dossier.


Indien U over deze zienswijze vragen heeft, kunt U ons bereiken op ons emailadres adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.


Namens de Adviesraad Stompwijk,A.M. van Boheemen, voorzitter                                             A. van der Poel, secretaris( 1)  De Adviesraad Stompwijk is een gekozen adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van Stompwijk en het buitengebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg