Ouderencarnaval 2003

Wat was het fijn om dinsdagmiddag bij de Gaanders te zijn. Jammer voor de ouderen, die er niet waren. Namens alle ouderen van Stompwijk willen wij de carnavalsvereniging de Gaanders bedanken voor de gezellige middag, die ze voor ons verzorgd hebben. Ook Peter Janssen bedankt voor zijn optreden als zanger. Ook willen wij Stompwijk ’92 bedanken voor het beschikbaar stellen van de kantine en alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. Wij hopen als ouderen dat we nog vele jaren uitgenodigd worden om met de Gaanders deze gezellige middag mee te mogen maken.
Nogmaals bedankt
Bestuur K.B.O.
Leden van de K.B.O.
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de K.B.O. onderafdeling Stompwijk Deze uitnodiging is voor alle leden van de K.B.O., dus niet alleen de leden van de soos, maar iedereen die lid is van de K.B.O. De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 25 maart 2003 om 14.00 uur in het Dorpshuis.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Mededelingen
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming lid kascommissie
7. Jaarverslag
8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren A.C. v.d. Ham en A.F.M.Luk. De heer A.C. v.d. Ham is herkiesbaar, de heer A.F.M. Luk is niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
9. LeidschendamVoorburg
10. Rondvraag
11. Sluiting
C.P. Hoogeveen, secr.