JAARVERGADERING DORPSKETTING

Uitnodiging tot het bijwonen voor de jaarvergadering van de Stichting tot exploitatie van de Dorpsketting. De vergadering wordt gehouden op woensdag 7 mei aanstaande in de bovenzaal van het Dorpshuis, aanvang 20.30 uur.

De agenda luidt:
Opening
verslag van de jaarvergadering van 13 juni 2000
financieel verslag 2002
verslag kascommissie naar aanleiding van de controle van de administratie over het jaar 12002 (Kerkbestuur/Nut en Vermaak/Orion)
bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar is de heer A. Janson
rondvraag
sluiting
Aad Janson, secretaris