Inspraakperiode van 4 weken

Nota wijkgericht werken in Leidschendam Voorburg ter inzage
De gemeente Leidschendam Voorburg wil volgens een groeimodel het wijkgericht werken invoeren in de hele gemeente. In de Voorburgse wijken bestaat al enkele jaren een vorm van fysiek wijkbeheer, waarbij wijkorganisaties namens de wijk overleggen met de gemeente over het beheer van de wijk. Deze werkwijze is het uitgangspunt voor alle wijken in Leidschendam Voorburg. Op termijn kan het sociaal beheer hieraan worden toegevoegd. Wijkplatforms, die de belangen vanuit de wijk vertegenwoordigen, vormen in de nieuwe situatie de gesprekspartner van de gemeente; zij fungeren als klankbord. Een gemeentelijk wijkmanager is ambtelijk het eerste aanspreekpunt voor de wijk. Burgemeester en wethouders hebben over het wijkgericht werken de nota ´Thuis in de wijk´ uitgebracht, die afgelopen week is besproken in de raadscommissie voor Algemene Zaken en daar positief is ontvangen.

Inspraak
Voordat de gemeenteraad het wijkgericht werken bespreekt gaat de nota de inspraak in. Van vrijdag 13 juni tot en met donderdag 10 juli ligt de nota ter inzage in het Servicecentrum (Stadskantoor Leidschendam en Gemeentehuis Voorburg). Via de gemeentelijke internetsite www.leidschendamvoorburg.nl. is de nota te downloaden. Reageren kan op twee manieren: schriftelijk of via internet. Schriftelijke reacties kunnen naar burgemeester en wethouders, Postbus 905, 2270 AX Voorburg. Op de gemeentelijke internetsite staat een elektronisch reactieformulier. De reactietermijn sluit donderdag 10 juli.

Leefbaarheid
Met het principe van wijkgericht werken wordt de afstand tussen inwoner en gemeentebestuur kleiner en ontstaan er mogelijkheden om de dienstverlening van de gemeente en instellingen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van bewoners. Tevens kunnen het fysiek en het sociaal beheer van een wijk samensmelten tot een samenhangend geheel. Daarnaast biedt deze aanpak bewoners meer zeggenschap op wijkniveau. Uiteindelijk stelt het bewoners in staat om, zelfstandig of met hulp van de gemeente en maatschappelijke instellingen, de leefbaarheid in de wijk op peil te brengen en te houden.

Nieuwe wijken
Voor het wijkgericht werken heeft de gemeente een nieuwe wijkindeling gemaakt. In enkele gevallen zijn kleinere wijken, die bij elkaar lijken te passen, samengevoegd. Het aantal wijken loopt hierdoor terug van 22 naar 12. Er is in ieder geval rekening mee gehouden dat elke nieuw gevormde wijk over een wijkaccommodatie beschikt.
De wethouders zijn niet alleen vakwethouder, maar tevens wijkwethouder voor enkele wijken; zij hebben specifieke aandacht voor de zaken die in ´hun´ wijken leven. Zij vormen het bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk.
Binnen de gemeentelijke organisatie heeft iedere wijk zijn eigen aanspreekpunt, de zogenaamde wijkmanager. Deze wijkmanager onderhoudt de dagelijkse contacten tussen de wijk en de gemeente. Hij/zij zorgt ervoor dat zaken die vanuit de wijk zijn aangekaart op de juiste plek bij de gemeente terechtkomen en houdt de wijken op de hoogte van de vorderingen.

Klankbord
Voor het wijkgericht werken vervullen zogenaamde wijkplatforms een belangrijke (klankbord)functie. De gemeente wil daarom het oprichten van wijkplatforms in alle wijken stimuleren. Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich in hun wijk verantwoordelijk voelen of zijn voor (een facet) van de leefbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om betrokken wijkbewoners, winkeliers uit de wijk, de wijkagent en vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven in de wijk. Maar ook vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, huurders en kopersverenigingen, en ondernemers en winkeliersverenigingen kunnen zitting hebben in het platform.
De gemeente neemt aan het overleg deel met onder andere de wijkwethouder, de wijkmanager en de teamleider Wijkbeheer. Het platform vervult een cruciale rol in de communicatie tussen gemeente, instanties en wijkbewoners. Het signaleert zaken die in de wijk actueel zijn en adviseert de gemeente hierover, zorgt dat deze zaken de aandacht houden en behartigt de belangen van de wijk.

Eerste acties
Dit jaar nog wordt een begin gemaakt met het wijkgericht werken. De wijkverenigingen zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd over de gemeentelijke plannen; zij spelen uiteraard een rol in het oprichten van wijkplatforms. Daarnaast start een zoekactie naar bewoners die bereid zijn op te komen voor de belangen van hun wijk, die verder willen kijken dan hun eigen straatje en die willen deelnemen aan een wijkplatform. Het overleg met een wijk kan van start zodra er animo is voor het wijkplatform. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van een wijkbeheersplan per wijk. Een wijkbeheersplan is een integraal plan, waarin staat hoe de gemeente een wijk gaat beheren. Het wijkplatform wordt bij de ontwikkeling van het plan betrokken. De wijkbewoners kunnen zodoende invloed uitoefenen op het onderhoud en beheer van hun wijk, en daarmee op de kwaliteit van de leefomgeving. Op basis van dit plan wordt een wijkjaarplan gemaakt, een concreet programma voor het jaarlijks onderhoud van de wijk en de meer ingrijpende beheermaatregelen zoals groenrenovaties en het vervangen van wegverhardingen.