Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 15 september 2004 om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.

Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
* Kredietaanvraag kadeverbetering Vlietlanden
* Kredietaanvraag baggerproject Reeuwijk Brug
* Gunning gemaal Zuidzijderpolder

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
* Commissie Financiën, maandag 30 augustus 2004 om 14.00 uur
* Commissie Bestuurszaken, maandag 30 augustus 2004 om 08.30 uur
* Commissie Waterstaat, woensdag 1 september 2004 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn open baar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agenda punten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken lig gen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.

Waddinxveen, 25 augustus 2004
De dijkgraaf van het waterschap, Ing. C.M. Kroes