vissen in Vlietland

Visverenigingen en beroepsvisser verheugd over de beoogde verdere inrichting van Vlietland
Plannen zorgen voor verbetering van viswater en natuur.
De Visserijkundige Beheercommissie Vlietland – die ca. 120.000 sportvissers vertegenwoordigt, is bijzonder verheugd over de beoogde verdere inrichting van Vlietland omdat deze goed is voor de natuur en de vismogelijkheden. Onderdeel van de toekomstige inrichting van het meest noordelijke deel van Vlietland is de aanleg van 2,6 hectare extra water met kreken, watergangen en meertjes tussen de nieuwe eilanden voor uitbreiding van dag , en verblijfsrecreatie. De visserij commissie is ook heel blij met de aanmerkelijke vergroting van de openbaar en gratis toegankelijke oeverlengte, waardoor er veel meer mogelijkheden in Vlietland komen om te vissen. De inrichtingsplannen voor dit water tonen een voor de vis en de vissers zeer gunstige situatie.Uit het nieuwe bestemmingsplan blijkt dat 50 % van de oevers natuurvriendelijk wordt aangelegd. In relatie met de gekozen waterdiepte en breedte maakt dit het water zeer geschikt voor vis. Daarbij moet gedacht worden aan gelegenheid voor paaien, schuilen en foerageren. Op Vlietland zijn daarvoor nu veel te weinig geschikte plekken. Ook amfibieën, vogels en insecten zullen van deze extra natuurwaarden profiteren.Een tweede belangrijk voordeel van het realiseren van de plannen is het vrijkomen van een grote hoeveelheid schone klei bij de aanleg van nieuwe eilanden voor recreatie woningen en waterpartijen. Deze klei kan namelijk aangewend worden om oevergedeelten van Vlietland ten zuiden van het plangebied ondieper te maken. Op die manier kan ook daar voorzien worden in voor vis noodzakelijke deelleefgebieden.De Visserijkundige Beheercommissie Vlietland vertegen woordigt onder meer twee hengelsportorganisaties met in totaal ca. 120.000 aangesloten sportvissers en behartigt al vanaf 1984 de belangen van vissers en de daarmee samenhangende natuur in het gebied. Eerder heeft de commissie een aantal projecten uitgevoerd (visstandbeheerplan, spiegelkarperproject, visstand bemonstering en aanleg visplekken) In aanvulling op de voorgenomen verdere inrichting van Vlietland en de positieve effecten daarvan voor vissers heeft de visstandbeheercommissie het plan opgevat om de oevers van het zuidelijke meer ondieper te laten maken. Het voornemen bestaat verder de aanleg van een tweede krekengebied in het zuiden van Vlietland te onderzoeken op (financiële) haalbaarheid en ecologische effecten. Uitvoering van deze natuurvriendelijke plannen zal ook een positief effect hebben op de problemen met betrekking tot de nu afkalvende oevers bij de zuidelijke plas. Voor de benodigde onderzoeken is draagvlak bij Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid Holland aanwezig. Verscheidene maatschappelijke organisaties (o.a. de Vogelwerkgroep, Zuid Hollands Landschap) zijn gevraagd te participeren. Naar verwachting kan de natuurwaarde van het zuidelijk deel van Vlietland, met gebruikmaking van de in het plangebied vrijkomende klei, zodanig toenemen dat zeldzame vissoorten zoals de Europese meerval en modderkruipers, zeldzame vogelsoorten zoals de visarend en roerdomp en diverse soorten amfibieën / insecten / planten zich hier zullen vestigen. Voor de commissie staat vast dat alle maatregelen, zowel die in het plangebied als die daarbuiten, ten goede komen aan de waterkwaliteit, de natuur en de recreatie.