Adviesraad Stompwijk

In de Commissie Algemene Zaken van 12 oktober a.s. wordt het Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Adviesraad Stompwijk 2005 behandeld. Aanvankelijk was het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders de bestaande Dorpsraad te vervangen door een “Wijkplatform”, tot grote ontevredenheid van de inwoners van Stompwijk. De Gemeenteraad uitgezonderd de fractie van de VVD, steunde dit voorstel niet. Er werd door de Gemeente belangen samen met de andere partijen, een amendement ingediend met als strekking, dat de Dorpsraad in de huidige opzet, behoudens enige kleine aanpassingen gehandhaafd diende te blijven. Het amendement werd in meerderheid aangenomen. Wel was het nodig dat er een nieuwe verordening gemaakt moest worden. Deze ligt nu ter behandeling. De Dorpsraad heeft echter één fundamenteel bezwaar: in artikel 2, 1ste lid wordt aangegeven dat de Adviesraad Stompwijk tot taak heeft: “de Gemeenteraad desgevraagd te adviseren”….
In de oude verordening staat vermeld: “desgevraagd of eigener beweging te adviseren”. Deze zinsnede wil men overnemen.
De fractie Gemeentebelangen steunt deze overweging en zal in de komende commissievergadering dit aan de orde stellen en indien dit nodig mocht blijken, hiertoe in de Raadsvergadering een amendement indienen.

Namens de fractie Gemeentebelangen,
Jean M. Thierry.