Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk

MKBLV Stompwijk - 6 Het Stompwijkse Team

Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk

Donderdagavond 13 januari moest een gedenkwaardig moment worden voor ondernemend Stompwijk. Zo stond het in de uitnodiging en dat werd het ook. De bijeenkomst ter introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg trok overweldigend veel belangstelling. Bijna 80 ondernemers ontmoetten elkaar in Party Herberg Het Blesse Paard, allereerst voor een nieuwjaarswens, maar ook voor de start van een intensieve belangenbehartiging om de toekomst van de Stompwijkse ondernemers meer perspectief te geven.

Dat werd in ieder geval duidelijk uit de inhoudelijke bijdragen van zowel MKB LV-voorzitter Michel Zaadhof en MKB LV-bestuurslid Wim Schoevers als die van de leden van het Stompwijkse MKB LV-team Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten en Ursula van der Voort. De insteek van de avond was niet mis: ‘Pompen of verzuipen’. “Geen overdreven taal”, meent Schoevers. “Ondernemers staan voortdurend voor keuzes. Moeilijke afwegingen en toekomstbepalende beslissingen over hun bedrijf uitbreiden, productie aanpassen, nieuwe producten, samenwerken, etc. Dan is de als maar voortdurende onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van Stompwijk en het landelijk gebied gewoonweg onacceptabel. De Gebiedsvisie geeft nu wel de richting aan, maar woorden moeten wel binnen aanvaardbare termijnen in daden worden omgezet.”

Schoevers heeft als MKB LV-vertegenwoordiger het hele proces van de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Stompwijk van binnenuit meegemaakt. “Dat is in 2007 begonnen. Eind 2008 zijn de eerste deelplannen opgestart. Komt er een economische crisis langs. En verkiezingen met een nieuw stadsbestuur. Wat brengt 2011? Het is de hoogste tijd om bovenop de plannen te blijven zitten, de vaart er in te houden en zaken als bestemmingsplannen en bereikbaarheid bovenaan de agenda te houden. Dat zijn essentiële randvoorwaarden voor de keus: investeren of vertrekken. Voor pompen of verzuipen. Vertraging kan desastreus worden. Dan is een keuze voor Stompwijk als vitale kern of een museumdorp niet meer aan de orde. Het zou prettig zijn de gemeente daarbij als partner en supporter aan te treffen. Immers, een hoofdtaak van de gemeente is zodanige voorwaarden te stellen en voorzieningen te treffen dat ondernemers hun bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. En weer perspectief krijgen.”

Vanuit een belangrijk eigen èn totaal belang is het noodzakelijk om als ondernemers samen aan de slag te gaan. Daar gaat het Stompwijkse team van MKB LV zich nu op richten. Lennert Luiten: “Naast af en toe gezellig bijpraten en borrelen vooral krachtig doelen nastreven en resultaten boeken. Dit alles met het doel de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk (kern en landelijk gebied) te verbeteren door in samenwerking met de gemeente de voorwaarden te scheppen waaronder men – in meerdere opzichten – winstgevend kan opereren. Stompwijk – het Groene Hart van de gemeente – moet een vitale kern van Leidschendam-Voorburg blijven. Dit willen we bereiken door gezamenlijk en consequent optreden als belangenbehartiger richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van onze leden in de verschillende sectoren. Dit aan de hand van een helder beleidsplan en een concreet actieprogramma.”

Bovenaan het actieprogramma staat de integrale uitvoering van de Gebiedsvisie Stompwijk. Ursula van der Voort: “Die visie is tot stand gekomen op basis van overleg van heel veel verschillende partijen met vaak uiteenlopende belangen. Het was een proces van geven en nemen. Als ondernemers moeten we dus over dat allesomvattende pakket waken: afspraak is afspraak. In deze breed door de politiek ondersteunde totaalvisie zijn plannen opgenomen die het ondernemersklimaat in het buitengebied zullen versterken, zoals de ontsluitingsweg, de tuinbouwcluster, recreatieve knooppunten, het Kulturhus en verbetering van de bedrijventerreinen Huyssitterweg en Klaverblad. Ook zijn er onderdelen die nadelig kunnen zijn voor het ondernemersklimaat, zoals eenrichtingsverkeer in de kern van Stompwijk, uitplaatsing ondernemers aan de Stompwijkseweg en het tracé van de ontsluitingsweg. Alleen als totaal is het voor ons acceptabel, in balans. Schakels uit het geheel halen schaadt het ondernemersbelang, maar ook het algemeen belang.”

Naar aanleiding van de informatie uit de startbijeenkomst, waaronder een enquête die de meeste deelnemers hebben ingevuld, zal MKB LV Stompwijk de komende maand zijn actieplan ontvouwen. “Voorop staat in ieder geval”, zegt Jacqueline van der Krogt, “dat we snel met de verantwoordelijke wethouders en de Adviesraad om de tafel willen gaan zitten om de problematiek van ondernemen in dit deel van onze gemeente in de breedte te bespreken en samen met ons korte termijnoplossingen te bedenken. Dit om 2011 voor ondernemers meer perspectief te geven dan op dit moment aanwezig lijkt.”

Het enthousiaste publiek sloot de avond af met een toast op het nieuwe Stompwijkse MKB LV-team. Het antwoord op ‘pompen of verzuipen’ kreeg gestalte door de aanwas van 30 nieuwe MKB LV Stompwijk-leden (nu 45 in totaal), die het motto ‘Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk’ daadwerkelijk kracht gaan bijzetten.

Wim Schoevers