Impressie van MKB Stompwijk: ledenvergadering

Op donderdag avond 7 april, jongstleden, werd de eerste ledenvergadering van de MKB Leidschendam-Voorburg afd. Stompwijk (vanaf nu kort MKB Stompwijk) gehouden. Tijdens deze eerste ledenvergadering, die goed bezocht werd, sprak de voorzitter van het afdelingsbestuur, de heer L. Luiten, over de betekenis van MKB Stompwijk voor het Stompwijkse bedrijfsleven.

Hij gaf aan dat de afdeling onderdeel uitmaakt van een groter geheel vooral ook om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van dat grotere geheel, maar bovenal om ten opzichte van gesprekspartners, bijvoorbeeld de gemeente, sterker te staan. Niettemin wordt natuurlijk ook het lokale aspect niet uit het oog verloren. Onderlinge contacten op ‘wijk’ niveau kunnen alleen maar leiden tot beter werken, simpelweg omdat de lijntjes korter zijn. En in het Stompwijkse, erg kort dus.

Naast de agenda van dit jaar, kwamen ook de financiën van MKB Stompwijk aan de orde. De leden dienen uiteraard te weten wat er met de lidmaatschapsgelden gebeurt. Gelukkig zijn er op dit moment geen negatieve zaken te melden. Wel schetste de penningmeester dat een en ander redelijk uitpakt, omdat MKB Stompwijk zich mag verheugen in de aansluiting van een tweetal partners, die ieder een geldelijke bijdrage leveren. In ruil daarvoor kregen beide partijen, RaboBank en KAB accountants, de gelegenheid zich te presenteren.

Niet alleen de MKB Stompwijk is betrokken op het wel en wee van Stompwijk, ook de Stichting Dorpsketting met in haar portefeuille ‘Weekblad De Dorpsketting’ en de website www.stompwijk.nl, houdt zich daar mee bezig. Het ligt daarom ook voor de hand dat beide partijen toenadering zoeken. Uiteraard is het zo dat de blik op Stompwijk wezenlijk verschilt, de Stichting richt zich uitsluitend op berichtgeving, of verslaglegging zo u wilt, en is niet commercieel, maar juist ideëel actief, terwijl de MKB Stompwijk juist optimaal commercieel actief wil zijn.

Toch meent de Stichting dat zij iets kan betekenen voor MKB Stompwijk. De voorzitter, J. Ramekers, vertelde in zijn bijdrage dat juist op het punt van de berichtgeving richting de Stompwijkse gemeenschap, Stichting De Dorpsketting de meest aangewezen partij moet zijn. Hij ziet vooral een rol weggelegd voor de website www.stompwijk.nl waarop de MKB Stompwijk en de leden een gezicht kunnen krijgen. Deze website wordt onderhouden door Stichting De Dorpsketting en kan uiteraard voor groeiend internetverkeer zorgen richting MKB bedrijven (en andersom natuurlijk). Natuurlijk blijft ook het gedrukte blad bestaan en ook daar kan ruimte ingeruimd worden voor MKB Stompwijk.

Tot slot van het algemene gedeelte van de vergadering hield de heer W. Schoevers een duidelijk betoog over de werkzaamheden van MKB LV, waar MKB Stompwijk -zoals gemeld- deel van uitmaakt. Vooral de rol die MKB LV kan spelen richting gemeente en gemeenteapparaat passeerde de revue. Daarmee creeerde hij een mooie brug naar het tweede gedeelte van de avond. De leden werden namelijk uitgenodigd in kleinere groepen te discussieren over de rol van MKB Stompwijk en de rol van de gemeente met betrekking op Stompwijk. Doel was om goed in kaart te brengen wat de wensen en de pijnpunten zijn van en voor het bedrijfsleven. Op 25 mei aanstaande wordt namelijk gesproken met een drietal? wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het is dus een kwestie van goed voorbereid aan dat gesprek te beginnen.

Wie zijn oor goed te luisteren legde tijdens de tweede helft van de avond hoorde toch vooral ongerustheid, zelfs ongenoegen. Ongerustheid over de bezuinigingen die de gemeente in gang heeft gezet of nog gaat zetten. Gevreesd wordt namelijk, dat het geplande Kulturhus wordt ‘afgeserveerd’ en dat de beoogde rondweg niet zal worden aangelegd. En met name dat laatste zien de leden als de meest belangrijke voorwaarde voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het Stompwijkse bedrijfsleven.

Ongenoegen, omdat men meent dat de gemeente op dit moment een ‘bottom up’ visie tentoonspreid: wel de ‘paardenbakken’ en ‘caravanstalling’ aanpakken om het dorp schoon te krijgen, maar niet de goede ontsluiting van het tuinbouwgebied, de verkeersontlasting van de dorpskern, de rondweg dus, of de bouw van een Kulturhus. De leden realiseren zich wel dat ook in Leidschendam-Voorburg er kritisch gekeken moet worden naar de uitgaven en de beoogde uitgaven, maar vinden gewoon dat dat met verstand moet worden gedaan.

De leden vroegen zich daarom af of de goede positie van de ‘wijk Stompwijk’ niet in het gedrang komt door simpelweg niet of misschien veel te laat aan de eerder gemaakte plannen te beginnen. Er is nu een verwaarloosbare werkloosheid in Stompwijk, maar als het bedrijfsleven niet de mogelijkheid krijgt om op een verantwoorde manier te groeien of de staande bedrijfsvoering efficiënter te maken, denk aan het transport, dan zou dat wel eens minder gunstig kunnen gaan uitpakken. Nu al zijn er bedrijven die, deels, moeten uitwijken naar andere gemeenten, waar kennelijk betere omstandigheden zijn.