Belangenbehartigers Oostvlietpolder en Vlietland

Belangenbehartigers van de Oostvlietpolder en recreatiegebied Vlietland pleiten gezamenlijk voor betere inpassing van de Rijnlandroute ter voorkoming van dramatische gevolgen! 

“Het gebrek aan een goede inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder en langs Vlietland -zoals onlangs gepresenteerd door Gedeputeerde Staten- is onbegrijpelijk en onacceptabel gezien de dramatische gevolgen daarvan voor deze gebieden”, zo stellen de teleurgestelde en verontwaardigde partijen die opkomen voor de belangen van deze gebieden. 

Een bonte verzameling van stichtingen, verenigingen, instellingen en bedrijven die ijveren voor het behoud van de ruimtelijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten van de Oostvlietpolder en Vlietland hebben hierover onlangs hun ontsteltenis uitgesproken tijdens overleg met de politieke partijen in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hierbij hebben zij hun  bezwaren tegen het gebrek aan goede inpassing van de Rijnlandroute toegelicht. De door de provincie beoogde aanleg van de betreffende vierbaansweg door deze gebieden met een aansluiting op de Rijksweg A4 d.m.v. twee 10 meter hoge viaducten zal een enorm negatieve impact hebben op de laatste groene agrarische polder in Leiden en het grootste recreatiegebied van Zuid-Holland (waar jaarlijks meer dan een miljoen mensen komen genieten van rust, ruimte, groen en een scala van mogelijkheden voor met name actieve recreatiemogelijkheden). 

Ook de colleges van Burgemeester en Wethouders van Leiden en Leidschendam-Voorburg hebben, daarin volledig gesteund door hun gemeenteraden, onlangs via brieven met klem bij de provincie aangedrongen op het nemen van maatregelen om de allerergste overlast van de Rijnlandroute voor de Oostvlietpolder en het recreatiegebied Vlietland te voorkomen. Ook de andere omliggende gemeenten hebben bij de provincie aangedrongen op maatregelen ter behoud van deze aantrekkelijke groene gebieden en gewezen op het belang daarvan voor de inwoners van dit deel van Zuid-Holland.

De meest noodzakelijke inpassingsmaatregelen van de Rijnlandroute ten behoeve van Vlietland en de Oostvlietpolder (ter voorkoming van de allerergste overlast door verkeerslawaai, stank, fijnstof en lelijk uitzicht) zijn:

1. De aanleg van (met veel groen te beplanten) grondwallen aan beide zijden van de Rijnlandroute en bij de aansluiting op de A4 langs de delen waar de Rijnlandroute op maaiveld is gelegen. Aan beide kanten betreft dit een hoge grondwal van circa 6 meter (rekening houdend met inklinking) om effectief te kunnen zijn. De grond die vrijkomt uit de boortunnel onder Voorschoten kan hiertoe benut worden. Deze vrijkomende grond kan ook worden gebruikt voor een betere inpassing van de Europaweg als deze wordt verbreed.

 

2. Het schrappen van de nu geplande viaducten van 10 meter hoog in de verbindingsbogen van de Rijnlandroute bij het knooppunt met de A4  en deze te vervangen door onderdoorgangen. Hiermee is ook ruimtelijk een compactere knoop te realiseren.

3. Het verkleinen van de nu te ruime boogstralen van de verbindingsbogen van het knooppunt met de A4, zodat deze minder grond beslaan in de Oostvlietpolder en recreatiegebied Vlietland minder zullen doorsnijden.

4. Het zo lang als mogelijk doortrekken van de boortunnel in de Oostvlietpolder, waardoor de aantasting van de Oostvlietpolder en Vlietland verder zal verminderen.

5. Het direct ontsluiten van Vlietland via de Rijnlandroute waardoor de Hofvlietweg als ontsluitingsweg kan komen te vervallen en er meer ruimte voor groen ontstaat in de Oostvlietpolder. (N.B. Dit is alleen mogelijk indien tenminste één viaduct onderlangs gerealiseerd wordt.)

De ontsluiting van het NAM-gasstation in de Oostvlietpolder via de Rijnlandroute of de Hofvlietweg i.v.m. overbelasting huidige ontsluiting (Vlietweg). Door deze maatregelen kan het laatste melkveehoudersbedrijf van Leiden worden behouden.

6. Het realiseren van een tweede auto-ontsluiting voor Vlietland via de brug van het recreatiegebied naar Voorschoten (met name voor de inwoners van Voorschoten en de nabijgelegen wijken in Leiden).

7. Het gebruiken van stil asfalt.

8. Het gebruiken van led verlichting (om lichtoverlast zoveel mogelijk te beperken).

De betrokken partijen hopen en verwachten dat Provinciale Staten bij de definitieve besluitvorming in juni a.s. rekening zullen houden met het grote belang van de groene Oostvlietpolder en het recreatiegebied Vlietland en dat van Gedeputeerde Staten verlangd zal worden voornoemde maatregelen alsnog op te nemen in het eisenpakket voor de Rijnlandroute.