Verslag Adviesraad 2 september 2014

 

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van dinsdag 2 september 2014 gehouden in het Dorpshuis, Dr. van Noortstraat 89, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                                    Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt en Ank van der Poel-van Santen.

Afwezig met kennisgeving:         Marco Mooijman.

Gemeente:                                     wethouder Frank Rozenberg en bijna alle raadsleden van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Toehoorders:                                 ongeveer 125 personen.

  

Dinsdagavond 2 september was voor de inwoners van Stompwijk een belangrijke avond!

 

Het begon allemaal om 17.00 uur in het Dorpshuis waar de gemeente een presentatie had opgesteld ter verduidelijking van de varianten aangaande het infrastructurele vraagstuk in Stompwijk. Inwoners konden zich laten informeren en vragen stellen. Wethouder Rozenberg, de projectleiders en anderen waren aanwezig om uitleg te geven over de vier varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant.

 

Om 19.30 begon de Openraadhuisvergadering op locatie. Een unieke vergadering daar deze voor het eerst op locatie gehouden werd. Deze vergadering stond tevens in het teken van de Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de verbindingsweg. De heer Micha Sijtsma, de projectleider van de variantenstudie, heeft een presentatie gegeven waarin de 4 varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant werden toegelicht. Deze voorkeursvariant bestaat uit een reconstructie Stompwijkseweg, herinrichting Dr.v.Noortstraat en 1ste fase verbindingsweg met een aansluiting via de Huyssitterbrug op de Dr.v. Noorstraat. Deze voorkeursvariant wordt ondersteund door verschillende onderzoekbureaus, maakt Stompwijk bereikbaar, veilig en leefbaar en is financieel haalbaar.

 

Vervolgens was er ruimte voor vragen. Veelvuldig werd de discutabele kwaliteit van de schoeiing op de Dr.v.Noortstraat aangehaald. In de voorkeursvariant wordt deze schoeiing niet vernieuwd. Momenteel wordt de staat van de schoeiing onderzocht, verwacht wordt dat deze niet vervangen hoeft te worden. Ook een punt van discussie is het aansluiten van de 1ste fase verbindingsweg op de Dr.v.Noortstraat via de Huyssitterbrug. Het punt van aantakking op de Dr.v.Noortstraat en het feit dat de brug verbreed en verzwaard zal moeten worden roept vragen en weerstand op. Veel mensen vinden de aantakking via de Huyssitterbrug niet de juiste keuze, waarom voor +/- 2 mln. extra (verschil tussen variant 3 en variant 4) niet een aantakking via de Tuinbouwbrug? Het wordt lastig om het eerste stuk van de Dr.v.Noortstraat te herinrichten, als er zwaar verkeer over moet. Tenslotte werd de aloude variant, rondom de Meeslouwerpolder, weer aangehaald. Er waren ook voorstellen om huizenbouw in te plannen in de Meeslouwerpolder als drager van de extra kosten voor de aanleg fase 2 verbindingsweg, maar de Provincie moet dan een bestemmingsplanwijziging toestaan.

 

Aansluitend deze Openraadhuis werd onze Openbare Adviesraad gehouden. Nogmaals werden de toehoorders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Ook hier werden o.a. de bovenstaande punten aangehaald en besproken. Mensen vragen of er tijdens de reconstructiewerkzaamheden rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, en of er rekening gehouden wordt met de geluidsbelasting bij de woningen. Verschillen in  vrachtwagenbewegingen tussen de diverse varianten wordt uitgelegd. Met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat is het wenselijk om parkeervoorzieningen op diverse terreinen te maken. Er zijn parkeerterreinen geïnventariseerd met ongeveer 75 plaatsen, waar een prijskaartje aan hangt van +/- 0,8 mln.

Veel vragen ook nog over de kostenberekeningen. Er zijn afspraken gemaakt tussen diverse mensen en de mensen van de projectgroep om vragen te beantwoorden en suggesties nader te bekijken.

 Wethouder Frank Rozenberg wil met dit college een punt zetten achter de praatfase en aan de slag. Maar er is een beperkt budget! Met het budget wat beschikbaar is; kan variant 3 met de keuze om de Dr.v.Noortstraat niet te reconstrueren maar te herinrichten gerealiseerd worden. Het is tijd om nu te besluiten anders duurt het misschien wel weer 10 jaar.

 

Overige besproken punten in de Openbare Adviesraadvergadering:

Langzaam verkeerstunnel onder de N206

Helaas moeten wij u mededelen dat  dit niet doorgaat wegens het ontbreken aan financiële middelen.

Aanleg Rotonde

De rotonde was voor de juni 2014 nog in de aanbestedingsfase. Wij verwachten dat deze gereed is eind 2014. Doel van de rotonde is het verhogen van de veiligheid, tevens zal het fietsers ontmoedigen de weg over te steken zodat ze gedwongen worden de fietstunnel te gebruiken.

Kulturhus

De aanbesteding loopt en de bestemmingsplanprocedure is in uitvoering. Momenteel is hier niet zoveel over te melden. Wij hopen hier in de volgende Adviesraadvergadering meer over mee te kunnen delen.

AED kasten

De Adviesraad zal in overleg met de gemeente bekijken hoe het mogelijk is een AED kast buiten bij het Dorpshuis op te hangen.

Fietstunnel onder de N206

Deze wordt als onveilig ervaren. De tunnel wordt bij het aanleggen van de rotonde opgeknapt. Het zicht op de tunnel zal verbeterd worden door de beplanting te verminderen en de knik uit het fietspad  richting de tunnel te verwijderen.

Boten bij Hoge brug

Rondom de Hoge brug treedt verrommeling op van oude boten. Gekeken zal worden of dit opgelost kan worden.

Bushokjes

De bushokjes in het dorp worden vrijwel niet meer gebruikt. Wat gaat hiermee gebeuren? Evenals het bushokje aan de Oosteinde. Antoon van Santen meldt dat de Woej 1 x per maand met een busje van de bushokjes op de Meerlaan rijdt naar Leidschenhage. Waar bij genoeg belangstelling de frequentie uitgebreid kan worden. Tevens zal er nagegaan worden wat de stand van zaken is mbt het buurtbusproject, in samenwerking met Zoeterwoude.

Onderhoud wegen Bovenmeer en Ondermeer

Staat van beide wegen is zeer slecht en het wordt steeds met delen opgelapt. Dit is meerdere malen bij Openbare ruimte aangegeven.

Om 22.30 uur sluiting van de vergadering en Yvonne van Boheemen (voorzitter) bedankt alle belangstellenden voor hun aanwezigheid, steun en kritische noot.

En wij als Adviesraad hopen u snel verder te kunnen informeren over de stand van zaken aangaande de variantenstudie!

 

Met vriendelijke groet,

Uw Adviesraad Stompwijk

Ursula van der Voort, Ank van der Poel (secretarissen)